The Assizes of Antioch (Part II: Assizes of the Court of the Bourgeois)


  Assizes

Assizes of Antioch


In Middle Armenian

with a facing French translation by Fr. Ghevont Alishan


Preface

The Assises d'Antioch was translated from Old French into Middle Armenian by Smbat Sparapet in the 13th century, and subsequently back into (modern) French by Fr. Ghevont Alishan in 1876. The text has survived only thanks to Smbat Sparapet's translation. This edition presents the Middle Armenian and modern French texts in parallel format, along with morphological tags that can be used by scrolling over the Armenian text (annotations adapted from Thomas Samuelian's Arak29). The widget below can be used to render Fr. Alishan's translation into other languages.


ԱՆՍԻԶ ԱՆՏԻՈՔԱՅ

ASSISES D'ANTIOCHE

ԳԼՈՒԽ Ա. ՅԱՌԱՋյառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward ԶՄԱՐԻԱՃԻՆմարիաճ: for. Eng: marriage ԳՐԵՄՔգրել: verb.pres.1per.pl. Eng: write ԵՒեւ: conj. Eng: and ԶԽՆԱՄՈՒԹԵՆԵՐՆ,խնամութիւն: noun.acc.pl.def. Eng: affinity ԶՔԱՂԱՔԱԿԱՆԱՑՆքաղաքական: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: political, civil ԵՒեւ: conj. Eng: and ԶՎԱՃԸՌԿՆԵՐՈՅՆ.վաճառական: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: merchant ՎԱՍՆվասն: prep. Eng: about, for the sake of ԶԻզի: conj. Eng: that ԱՄԷՆամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all ՑԵՂցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe ԱՃՄԱՆՑաճումն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: growth ՍԿԻԶԲՆսկիզբն: noun.nom.acc.sg. Eng: beginning Իի: prep. Eng: in, at, to, from ՁԵՌՆձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand ԽՆԱՄՈՒԹԵԱՆՑՆխնամութիւն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: affinity ՅԱՐԴԱՐԻյարդարել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: arrange ԵՒեւ: conj. Eng: and ԳԱՅգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come ՅԱՌԱՋ։յառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward

CHAPITRE I. TRAITONS D'ABORD DES MARIAGES ET DES ALLIANCES DES BOURGEOIS ET DES MARCHANDS; CAR TOUTE SORTE D'ACCROISSEMENT SE FAIT ET SE PRODUIT PAR LES ALLIANCES DES PARENTS.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take կոյսկոյս (անարատ): noun.nom.acc.sg. Eng: virgin, celibate աղջկինաղջիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: girl իի: prep. Eng: in, at, to, from պսակ,պսակ: noun.nom.acc.sg. Eng: crown եւեւ: conj. Eng: and մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: die կիննկին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman ուու: conj. Eng: and չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ծնելծնանել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be born յիրմէինքն: pron.abl.sg. Eng: s/he, self կենդանիկենդանի: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: living տղայ,տղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դառնայդառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn պռոյքնպռոյք: for. Eng: dowry իի: prep. Eng: in, at, to, from ծնօղքն,ծնող: noun.nom.pl.def. Eng: parent կամկամ: conj. Eng: or իի: prep. Eng: in, at, to, from բունբուն: noun.nom.acc.sg. Eng: main, trunk, camp ուու: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near ազգն,ազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation զարթէլզարթ: prep./adv. Eng: besides իի: prep. Eng: in, at, to, from պառիկելեցնպառկելիք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: bed-chamber եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from բաղնեցբաղնիք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: bathroom ըռահէն,ըռահ: noun.abl.sg.def. Eng: necessity եւեւ: conj. Eng: and յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent ցեղցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe սարութենէդ.սարութիւն: noun.abl.sg.poss2. Eng: materiel որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be պացին,պացին: for. Eng: bowl սատր,սանտր: noun.nom.acc.sg. Eng: comb, brush սաւան։սաւան: noun.nom.acc.sg. Eng: sheet Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that այրիկնայրիկ (այր): noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: die առջեւառջեւ: adv./prep./post. Eng: before քանքան: conj./prep. Eng: than զկնիկն,կնիկ: noun.acc.sg.def. Eng: woman, wife ուու: conj. Eng: and չկենայչ: not; կալ: verb.pres.3per.sg.med. Eng: stay, remain կենդանիկենդանի: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: living տղայ,տղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take կնիկնկնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman, wife զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իսկիիսկի: part. Eng: at all հետհետ: prep. Eng: with իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing կումաշկումաշ: for. Eng: cloth, goods լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be բերելբերել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: bring այրիկնայրիկ (այր): noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband զամէնն.ամենայն: pron.acc.sg.def. Eng: all եւեւ: conj. Eng: and զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but իի: prep. Eng: in, at, to, from դուրքդուր: noun.nom.pl. Eng: door կենայկալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay, remain այրկաննայրիկ (այր): noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband իրք՝իր: noun.nom.pl. Eng: thing նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զամէնինամէն (բոլոր): adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: all կէսն.կէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half Նոյնպէսնոյնպէս: adv. Eng: the same way եւեւ: conj. Eng: and զհայրենեստնոյնհայրենեստան: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: patrimony կէսնկէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half յիւրիւր: pron.acc.sg. Eng: his/her ամէնամէն (բոլոր): adj.nom.acc.sg. Eng: all կենդանութիւնն,կենդանութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: life վարձէվարձել: verb.pres.3per.sg. Eng: hire ուու: conj. Eng: and այնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary քանիքանի: adv. Eng: how many ապրի։ապրել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: live, be saved Եւեւ: conj. Eng: and երբերբ: adv. Eng: when մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: die կինն՝կին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դառնայդառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn հայրենեստնոյնհայրենեստան: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: patrimony կէսնկէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half իի: prep. Eng: in, at, to, from յայրկաննայրիկ (էրիկ): noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband իի: prep. Eng: in, at, to, from բունբուն: noun.nom.acc.sg. Eng: main, trunk, camp ուու: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near ազգն։ազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that այրիկնայրիկ (այր): noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband չանցնելչ: not; անցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pass լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be զպռոյքնպռոյք: for. Eng: dowry եւեւ: conj. Eng: and տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be լել,լինել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace ուու: conj. Eng: and դարպսովնդարպաս: noun.ins.sg.def. Eng: palace ծախէծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell զիրինքն: pron.gen.sg. Eng: s/he, they իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and զհայրենիք՝հայրենի: adj.acc.sg. Eng: homeland, ancestral թէթէ: conj. Eng: that կենայ,կալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand ուու: conj. Eng: and վճարվիվճարել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: pay զպռոյքն.պռոյք: for. Eng: dowry Ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that յաւելնայյաւելուլ: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: add իի: prep. Eng: in, at, to, from հայրենեցնհայրենի: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: ancestral, homeland իի: prep. Eng: in, at, to, from գնոջէն,կին: noun.abl.sg.def. Eng: wife, woman նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take եւեւ: conj. Eng: and զայնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that կէսնկէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half ընդընդ: prep. Eng: with, during, for իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing մահրէն։մահր: noun.abl.sg.def. Eng: dower Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չսնկիսնկիլ: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: need որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զամէնամէն (բոլոր): adj.acc.sg. Eng: all հայրենեստաննհայրենեստան: noun.nom.acc.sg.def. Eng: patrimony ծախէ,ծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell ապաապա: adv. Eng: then երբերբ: adv. Eng: when զկէսնկէս: adj.acc.sg.def. Eng: half ծախէ՝ծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զինք,ինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that կիսովնկէս: adj.ins.sg.def. Eng: half որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ծախվի՝ծախել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: sell նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վճարվիվճարել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: pay զիրինքն: pron.gen.sg. Eng: s/he, they իրքն.իր: noun.nom.pl.def. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and զկէսկէս: adj.acc.sg. Eng: half հայրենեցնհայրենի: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: ancestral, homeland առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take կնիկնկնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman, wife զէտզէդ: adv. Eng: as իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing մահրմահր: noun.nom.acc.sg. Eng: dower ուու: conj. Eng: and տուայր.տուայր: for. Eng: dower եւեւ: conj. Eng: and ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing ամէնամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg. Eng: all կենդանութիւնն՝կենդանութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: life զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ցեղցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պիտի.պիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary եւեւ: conj. Eng: and հետյետ: prep. Eng: after կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman մահունմահ: noun.gen.dat.loc.ins.sg.def. Eng: death դառնայդառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn իի: prep. Eng: in, at, to, from մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near ազգն։ազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation

Si quelqu'un prend en mariage une fille vierge, qui meurt sans avoir engendré d'enfant vivant la dot doit retourner aux parents de celle-ci, ou à ses proches alliés et à sa propre famille, excepté les meubles du lit, les fournitures de bain, et toutes les garnitures semblables; telles que cuvette, toiles, linceuls. Au cas où le mari mourrait avant l'épouse, et qu'il n'y aurait pas d'enfant vivant, la femme prendrait tout le mobilier que son mari qurait porté (pendant qu'elle vivait) avec lui, et la moitié de tous les effets qui sont en dehors appartenant à son mari, et de même la moitié de tous les effets qui sont en dehors appartenant à son mari, et de même la moitié du patrimoine, sa vie durant, qu'elle pourra louer ou en faire ce qu'elle voudra de son vivant. Après la mort de la femme, la moitié du patrimoine doit retourner aux propres et plus proches parents du mari. Si le mari a dissipé la dot, au cas où il n'y aurait pas eu d'enfant, il faut qu'elle vienne à la Cour, et sur l'estimation de la Cour vende ses effets et le patrimoine s'il y en a, et s'acquitte pour la dot: et s'il y a du surplus sur la valeur du patrimoine, elle en prendra aussi la moitié avec sa dot. Et dans le cas où il ne serait pas nécessaire de vendre tout le patrimoine, la moitié vendue suffisant pour l'acquitter, que l'on paye avec cette moitié vendue; et que l'autre moitié l'épouse la prenne comme sa dot et sa corbeille, et la tienne durant toute sa vie comme il lui plaira; et qu'après la mort de la femme elle retourne aux proches parents (du mari).

Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that կնիկնկնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman, wife տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth բերէ՝բերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man վկայէ,վկայել: verb.pres.3per.sg. Eng: testify, witness կամկամ: conj. Eng: or երեքերեք: num. Eng: three վկայածվկայել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: witness աղէկաղէկ: adj.nom.acc.sg. Eng: well կնիկ,կնիկ: noun.nom.acc.sg. Eng: woman, wife որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from տղայէնտղայ: noun.abl.sg.def. Eng: boy, youth իսկիիսկի: part. Eng: at all ձայնձայն: noun.nom.acc.sg. Eng: sound լսեցինլսել: verb.aor.3per.pl. Eng: hear կամկամ: conj. Eng: or փռընքտալ,փռընգտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sneeze նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իսկիիսկի: part. Eng: at all հետհետ: prep. Eng: with կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman առառ: prep. Eng: toward, nearby ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self պռոյքպռոյք: for. Eng: dowry մտելմտանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: enter լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ամէննամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all այրկաննայրիկ (այր): noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which չտայչ: not; տալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give փողփող: noun.nom.acc.sg. Eng: money մինմի (մէկ): num. Eng: one իի: prep. Eng: in, at, to, from յետ։յետ: post. Eng: after Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հայրենիքհայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be առելառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take հետհետ: prep. Eng: with պռուգացն,պռոյք: for. Eng: dowry նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ուտէուտել: verb.pres.3per.sg. Eng: eat փեսայնփեսայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: groom յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing ամէնամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all կենդանութիւնն.կենդանութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: life ուու: conj. Eng: and երբերբ: adv. Eng: when մեռնի,մեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դառնայդառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near ազգն։ազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իրաւունքն,իրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that հայնցհանց: adv. Eng: thus լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which առջեւառջեւ: adv./prep./post. Eng: before մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother մեռնի,մեռանել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: die եւեւ: conj. Eng: and ապաապա: adv. Eng: then տղայնտղայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: boy, youth իի: prep. Eng: in, at, to, from հետ.յետ: prep. Eng: after Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that ապրիապրել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: live, be saved տղայն,տղայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: boy, youth նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they սովորութիւնսովորութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: custom էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Անտաքու՝prop. որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary ընկերակիցընկերակից: adj.nom.acc.sg. Eng: colleague լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be հօրնհայր: noun.gen.dat.sg.def. Eng: father իի: prep. Eng: in, at, to, from յամէնամէն: adj.acc.sg. Eng: all հայրենեստաննհայրենեստան: noun.nom.acc.sg.def. Eng: patrimony եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from յայլայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but ինչքինչ (գոյք): noun.nom.pl. Eng: thing զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ուննայ՝ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have յերեքերեք: num. Eng: three բաժնէնբաժին: noun.abl.sg.def. Eng: portion զերկուքն։երկու: num. Eng: two

Mais si la femme a mis au monde un enfant, au témoignage d'un homme ou de trois femmes de bonne réputation, qui attestent qu'elles ont entendu la voix de l'enfant ou son éternument, alors toute la dot qui serait entrée avec l'épouse chez lui, tout cela doit appartenir au mari; de sorte qu'il ne serait obligé de restituer pas même un sou: et s'il avait reçu aussi du patrimoine avec la dot, il en pourrait jouir, sa vie durant; après sa mort, cela retournera à ses proches parents. Tel est le droit, toujours dans le cas où la mère mourrait d'abord, et après elle l'enfant. Mais si l'enfant survivait, l'us d'Antioche veut qu'il soit associé à son père, dans la jouissance de tout le patrimoine et de tous ses biens, pour les deux tiers.

Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father կինկին: noun.nom.acc.sg. Eng: woman միմի: num. Eng: one այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take պսակով,պսակ: noun.ins.sg. Eng: crown, marriage եւեւ: conj. Eng: and ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but նորնոր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: new հայրենեստան,հայրենեստան: noun.nom.acc.sg. Eng: patrimony որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be շինելշինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: build կամկամ: conj. Eng: or գնելգնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: buy յառջիառջի: adj.acc.sg. Eng: former կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman իի: prep. Eng: in, at, to, from յաւուրքն,օր: noun.acc.loc.pl.def. Eng: day նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յետիյետին: adj.nom.acc.sg. Eng: behind, last կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman տղայքնտղայ: noun.nom.pl.def. Eng: boy, youth իի: prep. Eng: in, at, to, from վեցվեց: num. Eng: six բաժնէնբաժին: noun.abl.sg.def. Eng: portion մէկմի: num. Eng: one բաժինբաժին: noun.nom.acc.sg. Eng: portion առնուն։առնուլ: verb.pres.3per.pl. Eng: take Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which հօրնհայր: noun.gen.dat.sg.def. Eng: father բաժիննբաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion յայնայն: pron.acc.sg. Eng: that հայրենեստնոյնհայրենեստան: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: patrimony իի: prep. Eng: in, at, to, from չորսչորք: num. Eng: four բաժնէնբաժին: noun.abl.sg.def. Eng: portion մէկնմի: num. Eng: one է։լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Եւեւ: conj. Eng: and երբ.երբ: adv. Eng: when Մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die հայրն՝հայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they հօրնհայր: noun.gen.dat.sg.def. Eng: father բաժիննբաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion բաժնվիբաժանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: divide ընդընդ: prep. Eng: with, during, for երկուերկու: num. Eng: two կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: woman, wife որդիքնորդի: noun.nom.pl.def. Eng: son իի: prep. Eng: in, at, to, from կէս.կէս: adj.nom.acc.sg. Eng: half որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զկէսնկէս: adj.acc.sg.def. Eng: half մէկմի: num. Eng: one կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: woman, wife որդիքնորդի: noun.nom.pl.def. Eng: son ուննան,ունել: verb.pres.3per.pl. Eng: have, take եւեւ: conj. Eng: and զկէսնկէս: adj.acc.sg.def. Eng: half մէկայլմէկայլ: pron.acc.sg.def. Eng: another կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: woman, wife որդիքն։որդի: noun.nom.pl.def. Eng: son Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that այրիկնայրիկ (այր): noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband հետհետ: prep. Eng: with առջիառջի: adj.nom.acc.sg. Eng: former կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman հայրենեստանհայրենեստան: noun.nom.acc.sg. Eng: patrimony լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be առելառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take պռոյք,պռոյք: for. Eng: dowry նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ամէննամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that տղայոցնտղայ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: boy, youth էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յառջնոյնառաջին: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: first լինին։լինել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: be Նոյնպէսնոյնպէս: adv. Eng: the same way եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հետյետ: prep. Eng: after յետիյետ: prep. Eng: after կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be առելառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take հայրենիք,հայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յետնոյնյետին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: last տղայոցնտղայ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: boy, youth է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ոչոչ: part. Eng: not այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that յայնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take իրք,իր: noun.nom.pl. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that յայնոր,այն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ամէնամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all մէկմի: num. Eng: one զիրինքն: pron.gen.sg. Eng: s/he, self մայրենիքնմայրենիք: noun.nom.acc.pl.def. Eng: motherland ժառանգէժառանգել: verb.pres.3per.sg. Eng: inherit հետյետ: prep. Eng: after հօրնհայր: noun.gen.dat.sg.def. Eng: father մահուն։մահ: noun.gen.dat.loc.ins.sg.def. Eng: death Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing հալծնօքնհալածանք: noun.ins.pl.def. Eng: persecution յաւելցուցելաւելցուցանել: verb.pfv.acc.sg. Eng: add, increase լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from հայրենիքն,հայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral կամկամ: conj. Eng: or գնելգնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: buy իի: prep. Eng: in, at, to, from կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman իի: prep. Eng: in, at, to, from յաւուրքն,օր: noun.acc.loc.pl.def. Eng: day որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կոյսկոյս (անարատ): noun.nom.acc.sg. Eng: virgin, celibate լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self առել,առնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take եւեւ: conj. Eng: and մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die այրիկն,այրիկ (այր): noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband ուու: conj. Eng: and տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be լելլինել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from մէջն,մէջ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: in, middle նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they հետյետ: prep./post. Eng: after այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that զէտզէդ: adv. Eng: as էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իրաւունքնիրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զամէննամենայն: pron.acc.sg.def. Eng: all դարձնեն.դարձուցանել: verb.pres.3per.pl. Eng: turn եւեւ: conj. Eng: and զայսայս (սա): pron.acc.sg. Eng: this նորնոր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: new շինածշինել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: build հայրենեգսհայրենիք: noun.acc.loc.pl./noun.nom.acc.sg.poss1. Eng: patria, patrimony զկէսնկէս: adj.acc.sg.def. Eng: half այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct սեփհականսեպհական: adj.nom.acc.sg. Eng: own ժառանգութիւն.ժառանգութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: inheritance որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able ուննալունել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: have եւեւ: conj. Eng: and ծախելծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell ուու: conj. Eng: and այնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what եւեւ: conj. Eng: and կամի.կամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want Զիզի: conj. Eng: that այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this հասոյթքհասոյթ: noun.nom.pl. Eng: income, revenue էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be տուայրտուայր: for. Eng: dower կոյսկոյս (անարատ): noun.nom.acc.sg. Eng: virgin, celibate աղջկնին,աղջիկ: noun.gen.dat.loc.sg.poss3pl. Eng: girl եւեւ: conj. Eng: and սահմանսահման: noun.nom.acc.sg. Eng: border, limit էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Անտաքոյ։prop.

Si le père prend une autre femme en mariage, et a de nouveaux patrimoines qu lui'même a a formés ou achetés, durant la vie de sa première femme, les enfants de la seconde en obtiendront la sixième partie. La cause en est que la part du père dans ce patrimoine est un quart. Et quand le père mourra, sa part doit être divisée entre les enfants de ses deux femmes; de manière que l'une des moitiés appartiendra aux enfants d'une de ses femmes, et l'autre aux enfants de l'autre femme. Mais si le père a reçu, avec la première femme, du patrimoine en dot, le tout doit appartneir aux enfants de la première femme; de même s'il a reçu du patrimoine de sa seconde femme, il appartient aux enfants de cette dernière: de manière que ni les uns ni les autres ne prendront pas les biens de l'autre, mais chacun héritera des biens maternels, après la mort de son père. Mais si le père a, par son travail soigneux, augmenté le patrimoine, ou en a acheté lorsqu'il a pris son épouse vierge, et qu'il vienne à mourir sans avoir d'enfants d'elle, dans ce cas, le droit est que le tout soit restitué (à l'épouse), et que celle-ci prenne aussi la moitié du patrimoine nouvellement formé, comme son propre et légitime héritage: de manière qu'elle pourra le tenir ou le vendre, ou en faire tout ce qu'elle voudra: car c'est la rente et la corbeille de la fille vierge, et tel est le statut d'Antioche.

Եւեւ: conj. Eng: and պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this սահմանսսահման: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: border, limit է՞րլինել: verb.past.3per.sg. Eng: be էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be դրած։դնել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: put Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be պատճառն.պատճառ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: cause, pretend որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing անձիննանձն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: person, soul, self գինգին: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: price էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this սահմանած,սահմանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: define, limit եւեւ: conj. Eng: and հայնցհանց: adv. Eng: thus պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be յայսայս (սա): pron.acc.loc.sg. Eng: this տեղս,տեղ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: place որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which թէթէ: conj. Eng: that շատշատ: adj.nom.acc.sg. Eng: much, a lot պոմանպայման: noun.nom.acc.sg. Eng: condition, stipulation դընվիյուղարկել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: send իի: prep. Eng: in, at, to, from միջոցնմիջոց: noun.nom.acc.sg.def. Eng: means եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that քիչ,քիչ: adv. Eng: little եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that թուխթթուղթ: noun.nom.acc.sg. Eng: paper, letter գրվի,գրել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: write նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կոյսկոյս (անարատ): noun.nom.acc.sg. Eng: virgin, celibate աղջկներոյնաղջիկ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: girl սահմաննսահման: noun.nom.acc.sg.def. Eng: border, limit այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this է։լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Ուու: conj. Eng: and հայնցհանց: adv. Eng: thus պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which փեսայինփեսայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: groom ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all հայրենեստներոյն,հայրենեստան: noun.gen.dat.loc.pl.def. Eng: patrimony թէթէ: conj. Eng: that հինհին: adj.nom.acc.sg. Eng: old լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that նորնոր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: new լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be շինել,շինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: build եւեւ: conj. Eng: and ամէնամէն: part. Eng: Amen ամէնամէն: part. Eng: Amen ընչիցնինչ (գոյք): noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing կէսն՝կէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman մահրմահր: for. Eng: bride-price է։լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that կիննկին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman մեռնի,մեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they որպէսորպէս: adv. Eng: as վերոյվերոյ: post. Eng: above գրելգրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: write ենք՝լինել: verb.pres.1per.pl. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which թէթէ: conj. Eng: that տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be լել,լինել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պռոյքնպռոյք: for. Eng: dowry յազգնազգ: noun.acc.sg.def. Eng: nation դառնայ,դառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn զարթզարթ: prep./adv. Eng: besides իի: prep. Eng: in, at, to, from յընգօղնէնընգօղին: noun.abl.sg.def. Eng: bed եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from բաղնեցնբաղնիք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: bathroom իի: prep. Eng: in, at, to, from յալթէն։յալաթ: for. Eng: utensils

Mais il faut dire la raison d'un tel réglement. La cause en est que cela est estimé le prix de sa personne: et dans ce cas, qu'on ait fixé beaucoup de conditions ou peu, y eût-il même acte écrit, il faut qu tel soit le statut pour la fille vierge: de manière que la moitié de tous les patrimoines de l'époux, soit anciens, soit nouveaux, et de tous les biens, est considérée comme la dot de l'épouse.Et si la femme vient à mourir, selon ce que nous avons écrit plus haut, la dot doit être restituée à sa famille, excepté la fourniture du lit et du bain.

Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that տղայիտղայ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: boy, youth ձայնձայն: noun.nom.acc.sg. Eng: sound լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ելել,ելանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: go out կամկամ: conj. Eng: or մէկմէկ: num. Eng: one փռընքտոյն,փռընգտալ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: sneeze նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ամէնամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg. Eng: all պռոյքնպռոյք: for. Eng: dowry թէթէ: conj. Eng: that հայրենիքհայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that կումաշ՝կումաշ: for. Eng: cloth, goods այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay անդարձ։անդարձ: adj.nom.acc.sg. Eng: irreversible Եւեւ: conj. Eng: and հետյետ: prep./post. Eng: after այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband մահունմահ: noun.gen.dat.loc.ins.sg.def. Eng: death հայրենիքնհայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral մէնմէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone իի: prep. Eng: in, at, to, from կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman իի: prep. Eng: in, at, to, from մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near ազգնազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation դառնայ։դառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ձայնձայն: noun.nom.acc.sg. Eng: sound լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be տղայիտղայ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: boy, youth կամկամ: conj. Eng: or փռընքտոյն,փռընգտալ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: sneeze եւեւ: conj. Eng: and հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die առանցառանց: prep. Eng: without տիաթկի,դիաթէկ: for. Eng: testament, will նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իսկիիսկի: part. Eng: at all իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing կենայ՝կալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand զարթզարթ: prep./adv. Eng: besides իի: prep. Eng: in, at, to, from հայրենեց,հայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: patria, patrimony կումաշկումաշ: for. Eng: cloth, goods կայունկայուն: adj.nom.acc.sg. Eng: stable կամկամ: conj. Eng: or գնայուն,գնայուն: adj.nom.acc.sg. Eng: ambulant ամէննամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be սեպհական։սեպհական: adj.nom.acc.sg. Eng: own Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հայրենիքհայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral կենայ՝կալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which քանքան: conj./prep. Eng: than զկնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman առնուլնառնուլ: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: take յառաջյառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be լելլինել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be այրկանն,այրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ուու: conj. Eng: and զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have կնիկնկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing ամէնամէն: part. Eng: Amen ամէնամէն: part. Eng: Amen կենդանութիւնն.կենդանութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: life եւեւ: conj. Eng: and հետյետ: prep./post. Eng: after մահունմահ: noun.gen.dat.loc.ins.sg.def. Eng: death դառնայդառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn իի: prep. Eng: in, at, to, from մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near ազգնազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation յայրկանն։այրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband Ապաապա: adv. Eng: then հարկհարկ: noun.nom.acc.sg. Eng: tax, obligations էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on կնկանն՝կնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զամէնամէն (բոլոր): adj.acc.sg. Eng: all շէնշէն: noun.nom.acc.sg. Eng: building պահէպահել: verb.pres.3per.sg. Eng: keep ուու: conj. Eng: and աղէկ։աղէկ: adj.nom.acc.sg. Eng: well Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that այրիկնայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband իի: prep. Eng: in, at, to, from յայնայն: pron.acc.sg. Eng: that կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman աւուրքնօր: noun.nom.pl.def. Eng: day գնելգնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: buy լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be հայրենիքհայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral կամկամ: conj. Eng: or շինել,շինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: build նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կնիկնկնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman զկէսնկէս: adj.acc.sg.def. Eng: half առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take եւեւ: conj. Eng: and այնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պիտի,պիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary եւեւ: conj. Eng: and զմէկայլմէկայլ: pron.acc.sg.. Eng: another կէսնկէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing կենդանութիւննկենդանութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: life մէնմէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone ուննայ.ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have եւեւ: conj. Eng: and յետյետ: post. Eng: after մահուն՝մահ: noun.gen.dat.loc.ins.sg.def. Eng: death մէկմի: num. Eng: one կէսնկէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half դառնայդառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn յայրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband իի: prep. Eng: in, at, to, from մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near ազգն։ազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be սովորութեամբսովորութիւն: noun.ins.sg. Eng: custom անսիզնանսիզ: for. Eng: assizes Անտաքոյprop. ընդընդ: prep. Eng: with, during, for այրնայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, cave եւեւ: conj. Eng: and ընդընդ: prep. Eng: with, during, for կինն,կին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman կամաթք,կամաթ: for. Eng: equal որպէսորպէս: adv. Eng: as գրեցաք։գրել: verb.aor.1per.pl. Eng: write

Mais si voix d'enfant a été entendue, voir même un seul éternument, tout l'avoir, soit patrimoine soit mobilier, reste sans retour au mari; et après la mort de cellui-ci, le patrimoine seul retourne aux proches parents de l'épouse. Dans le cas où l'on aurait entendu voix d'enfant ou éternument, et où le père serait mort sans testament, tout ce quil y aurait de biens, le patrimoine excepté, soit meuble, soit immeuble, devient le partage de la femme. S'il y a du patrimoine, propriété du mari avant son mariage, cela aussi vient au pouvoir de le femme, sa vie durant; après quoi ce même bien revient aux proches parents du mari. Cependant la femme est tenue de garder le tout en bon état et décemment. Et si le mari a acheté ou formé un patrimoine pendant qu'il avait cette femme, celle-ci en doit prendre la moitié, et elle el peut faire ce qu'elle voudra; pour l'autre moitié, elle la tiendra seulement sa vie durant, et après sa mort, cette moitié doit retourner aux proches parents du mari. Tel est l'us de l'Assise d'Antioche touchant le mari et la femme (qui doivent être) à parts égales, comme nous venons d'écrire.

Եթէեթէ: conj. Eng: if, that տղայնտղայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: boy, youth նորածիննորածին: adj.nom.acc.sg. Eng: new born մեռնի,մեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die եւեւ: conj. Eng: and մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother կամկամ: conj. Eng: or հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but իի: prep. Eng: in, at, to, from հետ,յետ: prep./post. Eng: after եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father ուու: conj. Eng: and մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother մեռնին,մեռանել: verb.pres.3per.pl. Eng: die եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother ուու: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or հայրն՝հայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father մէկնմի: num. Eng: one մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay տղայովն,տղայ: noun.ins.pl.def. Eng: boy, youth նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իրաւունքնիրաւունք: noun.nom.acc.def. Eng: right զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which վերոյվերոյ: post. Eng: above գրեցաք։գրել: verb.aor.1per.pl. Eng: write

Si l'enfant nouveau-né venait à mourir, et après lui sa mère ou son père, et si le père et la mère mourraient, ou que du père ou de la mère l'un survécût avec l'enfant, la loi est toujours telle que nous avons écrit plus haut.

Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father ուու: conj. Eng: and մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother կամկամ: conj. Eng: or ազգնազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation կարգելկարգել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrange լինինլինել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: be զիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they կոյսկոյս (անարատ): noun.nom.acc.sg. Eng: virgin, celibate աղջկիննաղջիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: girl եւեւ: conj. Eng: and տվելտալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: give պռոյքպռոյք: for. Eng: dowry կումայշկումաշ: for. Eng: cloth, goods կամկամ: conj. Eng: or հայրենիք,հայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they քանիքանի: adv. Eng: how many տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be բերել՝բերել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: bring նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չունիչ: not; ունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: have հրամանքհրաման: noun.nom.pl. Eng: order որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which տիաթիկանտիաթիկ: adj.nom.acc.sg. Eng: intestate այնէ,առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make ոչոչ: part. Eng: not շատշատ: adj.nom.acc.sg. Eng: much, a lot եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not քիչ.քիչ: adv. Eng: little ապաապա: adv. Eng: then երբերբ: adv. Eng: when տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth բերէ՝բերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able այնել՝առնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make թէթէ: conj. Eng: that այրիկնայրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband թողու.թողուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: forgive, permit զիզի: conj. Eng: that տղայովնտղայ: noun.ins.sg.def. Eng: boy, youth ամէննամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that այրիկնայրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband կցելկցել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: join լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing իրացնիր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing պարոնն.պարոն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: baron եւեւ: conj. Eng: and ազգնազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation բնաւբնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all ելելելանել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: go out ենլինել: verb.pres.3per.pl. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրացնիր: noun.abl.pl.def. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from ժառանգութենէն։ժառանգութիւն: noun.abl.sg.def. Eng: inheritance Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that այրիկնայրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband ուզենայուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which տիաթիկդիաթէկ: for. Eng: testament, will այնէ,առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make եւեւ: conj. Eng: and կենայկալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand կիննկին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman եւեւ: conj. Eng: and տղայքն,տղայ: noun.nom.pl.def. Eng: boy, youth նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ունիունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: have, take անսիզովսանսիզ: for. Eng: assizes համանքհրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able այնել,առնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make ապաապա: adv. Eng: then իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing բաժնին.բաժին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: portion որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing բաժիննբաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion իի: prep. Eng: in, at, to, from յամէնամէն (բոլոր): adj.acc.sg.def. Eng: all իրացնիր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from հայրենեցնհայրենի: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: ancestral, homeland յերեքերեք: num. Eng: three բաժնէնբաժին: noun.abl.sg.def. Eng: portion մէկն.մի: num. Eng: one զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that մէկմի: num. Eng: one բաժիննբաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give յումո (ով): pron.dat.loc.sg. Eng: who իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պիտի,պիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary եւեւ: conj. Eng: and այնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պիտի.պիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary եւեւ: conj. Eng: and երկուերկու: num. Eng: two բաժիննբաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion այլ՝այլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but մէկնմի: num. Eng: one կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: woman, wife է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and մէկնմի: num. Eng: one տղայոցն։տղայ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: boy, youth

Et si le père et la mère, ou des parents, marient leur fille vierge et lui donnent pour dot du patrimoine ou des meubles, tant qu'elle n'aura pas mis au monde d'enfant, elle ne pourra faire de testament, ni pour le peu ni pour le plus; si elle engendre un enfant, elle peut le faire, son mari le permettant: car avec un enfant tous les biens appartiennent au mari; mais si le mari le lui défend, il est maître de ses biens, et les parents n'ont aucun droit sur l'héritage. Et si le mari veut faire un testament, ayant femme et enfants, il a, par cette Assise, pouvoir de la faire; mais seulement sur la part qui lui appartient, (c'est-à-dire) sur le tiers de tous les biens et patrimoines: il peut donner ce tiers à qui il voudra, ou en faire ce qui lui plaira; des deux autres parties l'une est à la femme, l'autre aux enfants.

Բայցբայց: conj. Eng: but թէթէ: conj. Eng: that լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այրիկնայրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband ուու: conj. Eng: and կնիկնկնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman հաշտինհաշտել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: reconcile ընդընդ: prep. Eng: with, during, for իրար,իրար: pron.nom.sg. Eng: each other եւեւ: conj. Eng: and այնենառնել: verb.pres.3per.pl. Eng: do, make տիաթիկդիաթէկ: for. Eng: testament, will ընդընդ: prep. Eng: with, during, for երկուքն,երկու: num. Eng: two կամկամ: conj. Eng: or թէթէ: conj. Eng: that չայնենչ: not; առնել: verb.pres.3per.pl. Eng: do, make գիր,գիր: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: letter, book ապաապա: adv. Eng: then լուկլոկ: adj.nom.acc.sg. Eng: only հաշտինհաշտել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: reconcile ուու: conj. Eng: and հաւնինհաւանել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: approve երկուքներկու: num. Eng: two վկայիւք,վկայ: noun.ins.pl. Eng: witness նայնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that տանտալ: verb.pres.3per.pl. Eng: give թէթէ: conj. Eng: that ծախեն,ծախել: verb.pres.3per.pl. Eng: sell թէթէ: conj. Eng: that զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իսկիիսկի: part. Eng: at all ուզեն՝ուզել: verb.pres.3per.pl. Eng: want կարենկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.pl. Eng: can, able այնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make զիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all ազգքազգ: noun.nom.pl. Eng: nation իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and զհայրենեստանն.հայրենեստան: noun.acc.sg.def. Eng: patrimony Եւեւ: conj. Eng: and հաստատունհաստատուն: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: firm մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay իի: prep. Eng: in, at, to, from յորդեցնորդի: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: son, child եւեւ: conj. Eng: and յազգականացնազգական: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: relative սեփհականսեպհական: adj.nom.acc.sg. Eng: own անխզելիանխզելի: adj.nom.acc.sg. Eng: inseparable կապանօք.կապանք: noun.ins.pl. Eng: bindings զիզի: conj. Eng: that անսիզովնանսիզ: for. Eng: Assizes էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be տըվածտալ: verb.res.nom.acc.sg. Eng: give իրենց՝ինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make կարենկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.pl. Eng: can, able ծնօղքնծնող: noun.nom.pl.def. Eng: parent զիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary յամենինամէն: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: all յոչոչ: part. Eng: not կամայ։կամայ: adv. Eng: willing Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing կարգեն,կարգել: verb.pres.3per.pl. Eng: arrange նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իրենքինքն: noun.nom.pl. Eng: s/he, they իրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they կամօքկամք: noun.ins.pl. Eng: will իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing տան՝տալ: verb.pres.3per.pl. Eng: give նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing մնացական,մնացական: adj.nom.acc.sg. Eng: eternal եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from յետյետ: post. Eng: after էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be զատածզատել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: divide այնուհետեւայնուհետեւ: adv. Eng: then իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing եղբարցնեղբայր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: brother եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from քորվտոյն։քոյր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: sister

Au cas où le mari et l'épouse s'accordent entre eux et font testament pour eux deux, ou sans faire d'acte écrit, s'arrangent à l'amiable par devant témoins, il peuvent disposer de tous leurs biens et patrimoines, soit pour donner, soit pour vendre, soit pour toute autre destination à leur choix: et cela doit être respecté sincèrement par leurs enfants et parents, sous l'obligation d'indissolubles liens: puisque c'est par les Assises qu'est accordé aux parents de faire de leurs biens tout ce qu'ils veulent, malgré (la volonté contraire de) tout le monde. Et s'ils marient leur enfant, tout ce qu'ils lui donneront de leur volonté, c'est le seul bien qui lui reste: et dès ce moment il est séparé pour jamais de ses frères et sœurs.

Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father կամկամ: conj. Eng: or մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother եւեւ: conj. Eng: and մնանմնալ: verb.pres.3per.pl. Eng: stay տղայքնտղայ: noun.nom.pl.def. Eng: boy, youth հօրնհայր: noun.gen.dat.sg.def. Eng: father շալակշալակ: noun.nom.acc.sg. Eng: back, shoulder կամկամ: conj. Eng: or մօրն,մայր: noun.gen.dat.sg.def. Eng: mother նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կարգածկարգած: noun.nom.acc.sg. Eng: order ուու: conj. Eng: and բաժնածբաժանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: divide լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ուստրուստր: noun.nom.acc.sg. Eng: son կամկամ: conj. Eng: or դուստր,դուստր: noun.nom.acc.sg. Eng: daughter չուննայչ: not; ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have բնաւբնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all ջալունջջալունջ: for. Eng: challenge իի: prep. Eng: in, at, to, from յայլայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but մնացածմնալ: verb.res.nom.acc.sg. Eng: stay իրքն,իր: noun.nom.pl.def. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay ծնօղացնծնող: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: parent եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but որդւոցն։որդի: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: son Վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of զիզի: conj. Eng: that կարգածկարգած: noun.nom.acc.sg. Eng: order ուու: conj. Eng: and բաժնածքնբաժանել: verb.res.nom.pl.def. Eng: divide զիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they բաժիննբաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion վաղվաղ: noun.nom.acc.sg./adj.nom.acc.sg./adv. Eng: early ենլինել: verb.pres.3per.pl. Eng: be առելառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take իի: prep. Eng: in, at, to, from ծնօղացնծնող: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: parent ուու: conj. Eng: and ելել.ելանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: go out Եւեւ: conj. Eng: and որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die իի: prep. Eng: in, at, to, from ծնօղացն՝ծնող: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: parent թէթէ: conj. Eng: that այրնայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, cave եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that կինն,կին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they մէկնմի: num. Eng: one որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which մնայ,մնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay չունիչ: not; ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have իշխանութիւնիշխանութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: power որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զհայրենիքնհայրենի: adj.acc.sg.def. Eng: homeland, ancestral աւելիաւելի: adj.nom.acc.sg. Eng: more բաժնէբաժին: noun.abl.sg. Eng: portion եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or պակասպակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: lacking որդեցն,որդի: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: son այլ՝այլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but հաւասարհաւասար: adj.nom.acc.sg. Eng: equal միապէս։միապէս: adv. Eng: as one Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be մեռելմեռանել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: die ուու: conj. Eng: and հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father կենայ,կալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կումաշկումաշ: for. Eng: cloth, goods իրացնիր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing իշխանութիւնիշխանութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: power ունի,ունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: have, take ուու: conj. Eng: and հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give յումո (ով): pron.dat.loc.sg. Eng: who իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ցեղցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe կամի.կամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want ապաապա: adv. Eng: then մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother ոչ,ոչ: part. Eng: not այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but միապէս.միապէս: adv. Eng: as one եւեւ: conj. Eng: and մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother զիրինքն: pron.gen.sg. Eng: s/he, self բաժիննբաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion մէնմէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ցեղցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պիտի։պիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary

Si le père ou la mère (l'un d'eux) venait à mourir, et que les enfants restassent à la charge du père ou de la mère, celui des fils ou celle des filles qui serait (antérieurement) marié et séparé (de la famille) n'a aucun droit de chalonge sur les biens laissés (par le défunt), et qui doivent rester pour son parent (survivant) et ses autres enfants: car les (enfants) mariés et séparés ont déjà obtenu leur part et se sont éloignés. Et quand l'un des parents, soit le mari, soit la femme, vient à mourir, l'autre qui survivra, n'a pas pouvoir de partager le patrimoine (en donnant) plus ou moins à ses enfants: il en doit faire des parts égales. Mais si c'est la mère qui est morte, le père qui survit a droit de donner, sur les biens meubles, à qui il voudra, selon son plaisir. Il n'en est pas ainsi de la mère: elle les doit partager également; elle peut seulement disposer de sa part propre, et en donner à son gré.

Եւեւ: conj. Eng: and որձորձ: noun.nom.acc.sg. Eng: male տղայքնտղայ: noun.nom.pl.def. Eng: boy, youth իի: prep. Eng: in, at, to, from տասնուհինկտարի: noun.nom.acc.sg.def. Eng: year տարինունել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: have, take ունինունել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: have, take զհասակն,հասակ: noun.acc.sg.def. Eng: height, years of time որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գանգալ: verb.pres.3per.pl. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասդարպաս: noun.nom.acc.sg. Eng: palace ուու: conj. Eng: and բերենբերել: verb.pres.3per.pl. Eng: bring վկայքվկայ: noun.nom.pl. Eng: witness ուու: conj. Eng: and երդմամբերդումն: noun.ins.sg. Eng: vow ասենասել: verb.pres.3per.pl. Eng: say որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ԺԵԺԵ: num. 15 տարոյտարի: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: year է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be թողելթողուլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: let, permit տիաթկով,դիաթէկ: for. Eng: testament, will կամկամ: conj. Eng: or ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have, take ջալունջջալունջ: for. Eng: challenge իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on հայրենեց,հայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: patria, patrimony կամկամ: conj. Eng: or իրաւունք,իրաւունք: noun.nom.acc.sg. Eng: right զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what եւեւ: conj. Eng: and իցէ,լինել: verb.cond.3per.sg. Eng: be կամկամ: conj. Eng: or գանկատ,գանգատ: noun.nom.acc.sg. Eng: complaint նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ժամժամ: noun.nom.acc.sg. Eng: hour եկաւգալ: verb.aor.3per.sg. Eng: come իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come ջալընջէջալունջ: for. Eng: challenge իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace եւեւ: conj. Eng: and առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զիրինքն: pron.gen.sg. Eng: s/he, self իրաւունքն.իրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right Եւեւ: conj. Eng: and դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace զէդզէդ: adv. Eng: as հասակաւորհասակաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: mature, of full age մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man ընդունիընդունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: accept զինք։ինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self

Les enfants mâles atteignent la majorité à l'âge de quinze ans: ils peuvent alors venir à la Cour, amenant des témoins qui affirment sous serment que l'enfant a 15 ans; et c'est alors que si son père a laissé des biens par testament et qu'il ait de chalonge sur le patrimoine ou quelque droit, ou des plaintes, c'est alors le temps pour lui de venir chalonger à la Cour et d'obtenir ses droits. Et la Cour doit le traiter comme un homme majeur.

ԳԼՈՒԽ Բ. ՅԱՂԱԳՍյաղագս: prep. Eng: about ԴԱՏԱՍՏԱՆԻդատաստան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: judgment Իի: prep. Eng: in, at, to, from ՎԵՐԱՅվերայ: post. Eng: on ՈՐԲՈՑորբ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: orphan ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ՉՈՒՆՆԱՆչ: not; ունել: verb.pres.3per.pl. Eng: have ԶԻՐԵՆՑինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they ՀԱՍԱԿՆ։հասակ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: height

CHAPITRE II. DES PROCÈS DES ORPHELINS QUI N'AURAIENT PAS ATTEINT L'ÂGE DE LA MAJORITÉ.

Վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of դատաստանի.դատաստան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: judgment որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on որբորբ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: orphan տղայոցտղայ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: boy, youth գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come բլայթէբլայթ: for. Eng: dispute, court եւեւ: conj. Eng: and դատըստնի,դատել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: judge ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that տղայքնտղայ: noun.nom.pl.def. Eng: boy, youth զիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they հասակնհասակ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: height, years of age չուննան՝չ: not; ունել: verb.pres.3per.pl. Eng: have նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չկայչ: not; կալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand յանսիզնանսիզ: for. Eng: Assizes որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իսկիիսկի: part. Eng: at all իրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they պացխունպատասխան: noun.nom.acc.sg. Eng: answer պարտինպարտել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: vanquish որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնեն,առնել: verb.pres.3per.pl. Eng: do, make ինչուրինչուր: conj. Eng: until զիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they հասակնհասակ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: height առնուն։առնուլ: verb.pres.3per.pl. Eng: take Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that որբերնողբ: noun.nom.pl.def. Eng: lamentation բանբան: noun.nom.acc.sg. Eng: word կամկամ: conj. Eng: or գանկատգանգատ: noun.nom.acc.sg. Eng: complaint ուննանունել: verb.pres.3per.pl. Eng: have իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on ումեք,ոք: pron.dat.loc.sg. Eng: one նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կարենկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.pl. Eng: can, able գալգալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace ուու: conj. Eng: and առնունառնուլ: verb.pres.3per.pl. Eng: take մէկմի: num. Eng: one միմի: num. Eng: one յերդվծնոյն՝երդնուլ: verb.res.gen.dat.loc.sg.def. Eng: swear զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace կենայ,կալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand եւեւ: conj. Eng: and այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ելնէելանել: verb.pres.3per.sg. Eng: go out ուու: conj. Eng: and խօսիխօսել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: speak զիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they բաննբան: noun.nom.acc.sg.def. Eng: word իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace ընդընդ: prep. Eng: with, during, for իրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they դեհաց,դեհ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: side, part եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from տեղիտեղի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: place տանի.տանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: take, carry Ուու: conj. Eng: and դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which հասկնայհասկնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: understand զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ընդընդ: prep. Eng: with, during, for նացայնա: pron.gen.dat.pl. Eng: s/he, they դեհացդեհ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: side, part ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and ընդընդ: prep. Eng: with, during, for նացմէնա: pron.abl.pl. Eng: s/he, they համարի։համարել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: consider Զիզի: conj. Eng: that երբերբ: adv. Eng: when իրենքինքն: pron.nom.pl. Eng: s/he, they եկին,գալ: verb.aor.3per.pl. Eng: come թէթէ: conj. Eng: that էինլինել: verb.past.3per.pl. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from հասակհասակ: noun.nom.acc.sg. Eng: height եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ոչ,ոչ: part. Eng: not եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on երդվածերդնուլ: verb.res.nom.acc.sg. Eng: swear մարդոյնմարդ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: man ձգեցին,ձգել: verb.aor.3per.pl. Eng: stretch, attract նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that շահինշահել: verb.pres.3per.pl. Eng: profit տղայքնտղայ: noun.nom.pl.def. Eng: boy, youth ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that վզենկին,վզենկիլ: verb.pres.3per.pl.pass. Eng: forfeit, indemnify զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which տեսնուտեսանել: verb.pres.3per.sg. Eng: see դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting ուու: conj. Eng: and կարէ՝կարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they եղաւ,լինել: verb.aor.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and մշտնջենաւորմշտնջենաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: perpetual մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay ուու: conj. Eng: and հաստատուն։հաստատուն: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: firm

Si quelqu'un vient pour plaider et demander justice contre des orphelins, quand les enfants n'auront pas encoure l'âge (de majorité), les Assises ne leur permettent pas de répondre, qu'ils ne soient arrivés à l'âge de la majorité: mais si les orphelins ont à formuler des questions ou plaintes contre quelqu'un, ils peuvent venir à la Cour , prendre l'un des Jurés demeurant dans la Cour. Celui-ci doit venir, traiter de leur part leur cause dans la Cour et la faire valoir. Il faut que la Cour (de son côté) s'informe bien de l'affaire qu'il traite en leur nom, et la tienne comme (notifiée) par eux-mêmes: car dès qu'ils se sont présentés, ayant ou non l'âge (de majorité), et ont chargé le Juré de leur cause, si les enfants la gagnent ou s'ils la perdent, ce que la Cour jugera bon et décidera, telle sera la règle et telle elle doit rester fermement pour toujours.

Այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be սովորականսովորական: adj.nom.acc.sg. Eng: usual իրաւունքիրաւունք: noun.nom.acc.sg. Eng: right որբոցն.որբ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: orphan երբերբ: adv. Eng: when առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take արուարու: adj.nom.acc.sg. Eng: male որդինորդի: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: son զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they հասակն,հասակ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: height որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ԺԵԺԵ: num. Eng: 15 տարի,տարի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: year նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնուհետեւայնուհետեւ: adv. Eng: then կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able տիաթիկդիաթէկ: for. Eng: testament, will այնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make եւեւ: conj. Eng: and սահման,սահման: noun.nom.acc.sg. Eng: border, limit եւեւ: conj. Eng: and կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able ուննալունել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: have եւեւ: conj. Eng: and կամելկամել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: want իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all ընչիցն,ինչ (գոյք): noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give եւեւ: conj. Eng: and առնուլ.առնուլ: verb.inf.acc.loc. Eng: take զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what այնէ՝առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make հաստատունհաստատուն: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: firm էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ընդունած։ընդունել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: accept Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this սահմանսսահման: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: border, limit կտրճերոյնկտրիճ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: young man էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be տվածտալ: verb.res.nom.acc.sg. Eng: give եւեւ: conj. Eng: and կարողութիւնս,կարողութիւն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: ability եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not աղջկներոյն.աղջիկ: noun.gen.dat.pl.def. Eng: girl եւեւ: conj. Eng: and դեռդեռ: adv. Eng: still թէթէ: conj. Eng: that կարգածկարգած: noun.nom.acc.sg. Eng: order լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be կնիկկնիկ: noun.nom.acc.sg. Eng: wife, woman կատարեալկատարել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: complete, carry out եւեւ: conj. Eng: and մայրմայր: noun.nom.acc.sg. Eng: mother տղայոց,տղայ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: boy, youth նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դեռդեռ: adv. Eng: still թէթէ: conj. Eng: that կամենայկամել: verb.pres.3per.sg. Eng: will տիաթիկդիաթէկ: for. Eng: testament, will այնել՝առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband իի: prep. Eng: in, at, to, from կենդանութիւնն,կենդանութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: life նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չկարէչ: not; կարել: verb.pres.3per.sg. Eng: able այնել.առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make քաւելքաւել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do penance թէթէ: conj. Eng: that իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband կամօքն։կամք: noun.ins.pl.def. Eng: will Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չտայչ: not; տալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give այրիկնայրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband համանք՝հրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ունիունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: have, take կնիկնկնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman հանչաքհանչաք: adj.nom.acc.sg. Eng: that much իշխանութիւն,իշխանութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: power որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which բերէբերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring առառ: prep. Eng: toward, nearby ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self աղէկաղէկ: adj.nom.acc.sg. Eng: well եւեւ: conj. Eng: and հաստատունհաստատուն: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: firm վկայնի,վկայ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: witness եւեւ: conj. Eng: and այնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make իի: prep. Eng: in, at, to, from չաքչափ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: measure միմի: num./part.neg. Eng: one/not իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing բաժնէնբաժին: noun.abl.sg.def. Eng: portion իի: prep. Eng: in, at, to, from պատեհվորպատեհաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: proper, suitable իրացն,իր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing այրիկնայրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing տվելտալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: give լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be կեցցութեամբ.կեցցութիւն: noun.ins.sg. Eng: standing նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնչաքնայնչաք: adv. Eng: that much ընդունելիընդունելի: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: acceptable լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give զայնչաքնայնչաք: adv. Eng: that much մէնմէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of վկայնոյն։վկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness

Les droits ordinaires des orphelins sont les suivants. Quand l'enfant mâle atteint l'âge (de majorité), qui est fixé à quinze ans, il peut dès lors faire testament et règlement; il a pouvoir de disposer de tous ses biens, d'en donner et d'en prendre: et ce qu'il fait est tenu pour stable et acceptable. Mais ce règlement ou pouvoir est concédé aux jeunes hommes, non aux filles. Même si quelqu'une de celles-ci était mariée, femme adulte et mère d'enfants, voulant faire un testament pendant la vie de son mari, elle ne peut pas le faire, sauf le consentement de son mari: mais si celui-ci ne le lui permet pas, la femme n'a autorité que pour produire des témoins bons et sûrs, et faire (testament seulement) pour une certaine portion des biens appartenant à elle-même, qu'elle aurait reçus assurément de son mari: c'est cette portion qui est disponible, et la seule qu'elle puisse aliéner, grâce aux témoins.

ԳԼՈՒԽ Գ. ԵԹԷեթէ: conj. Eng: that, if ՈՔոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ԱՅՐայր (մարդ): noun.nom.acc.sg. Eng: man ԿԱՄկամ: conj. Eng: or ԿԻՆկին: noun.nom.acc.sg. Eng: woman ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ՏՂԱՅՔտղայ: noun.nom.pl. Eng: boy, youth ՈՒՆՆԱՆունել: verb.pres.3per.pl. Eng: have ԱՆՀԱՍԱԿ,անհասակ: adj.nom.acc.sg. Eng: not of age ԵՒեւ: conj. Eng: and ՈՒԶԵՆԱՆուզել: verb.pres.3per.pl. Eng: want ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ՏԻԱԹԻԿդիաթէկ: for. Eng: will, testament ԱՅՆԵՆ։առնել: verb.pres.3per.pl. Eng: do, make

CHAPITRE III. D'UN HOMME OU D'UNE FEMME QUI, AYANT DES ENFANTS MINEURS, VOUDRAIENT FAIRE LEUR TESTAMENT.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if այրնայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, cave եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that, if կինն՝կին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ուու: conj. Eng: and լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ուննանունել: verb.pres.3per.pl. Eng: have որդիք,որդի: noun.nom.pl. Eng: son եւեւ: conj. Eng: and կամենանկամել: verb.pres.3per.pl. Eng: will տիաթիկդիաթէկ: for. Eng: will, testament այնել,առնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make ուու: conj. Eng: and տառպելցելտառապեցուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make suffer լինանլինել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and անճարկել,անճարկել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make stupid եւեւ: conj. Eng: and կամենանկամել: verb.pres.3per.pl. Eng: will տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give կամկամ: conj. Eng: or ծախելծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell իի: prep. Eng: in, at, to, from հայրենեցն,հայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: patria, patrimony նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but չկարէչ: not; կարել: verb.pres.3per.sg. Eng: able առնուլառնուլ: verb.inf.acc.loc. Eng: take իի: prep. Eng: in, at, to, from հայրենեցն՝հայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: patria, patrimony քանքան: conj./prep. Eng: than յերեքերեք: num. Eng: three բաժնէնբաժին: noun.abl.sg.def. Eng: portion զմէկմի: num. Eng: one բաժինն,բաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able այնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պիտի.պիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary նոյնպէսնոյնպէս: adv. Eng: the same way եւեւ: conj. Eng: and զկումայշնկումաշ: for. Eng: cloth, goods յերեքերեք: num. Eng: three բաժնէնբաժին: noun.abl.sg.def. Eng: portion զմէկն։մի: num. Eng: one Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that տղայքնտղայ: noun.nom.pl.def. Eng: boy, youth անհասականհասակ: adj.nom.acc.sg. Eng: not of age եւեւ: conj. Eng: and անկարգանկարգ: adj.nom.acc.sg. Eng: disorderly լինինլինել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from տունն.տուն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: house ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that կարգածկարգած: noun.nom.acc.sg. Eng: order լինան,լինել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: be ուու: conj. Eng: and առելառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take լինանլինել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: be զիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they բաժինն,բաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ծնօղքնծնող: noun.nom.pl.def. Eng: parent զիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they զամէնամէն (բոլոր): adj.acc.sg. Eng: all իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing կարենկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.pl. Eng: can, able իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they վերայվերայ: post. Eng: on բաժնելբաժանել: verb.inf.nom.acc.loc./pfv.gen.dat.loc.sg. Eng: divide եւեւ: conj. Eng: and այնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what իրենցինքն: pron.gen.dat.loc.pl. Eng: s/he, they պիտի։պիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of աղքատութեանաղքատութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: poverty կարեացկարիք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: need կամենայկամել: verb.pres.3per.sg. Eng: will հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father կամկամ: conj. Eng: or մայրնմայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mother ծախելծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they հայրենիքնհայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral կամկամ: conj. Eng: or զմայրենիքն,մայրենիք: noun.acc.pl.def. Eng: motherland նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace ուու: conj. Eng: and ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they կարիքնկարիք: noun.nom.pl.def. Eng: need առջեւառջեւ: adv./prep./post. Eng: before ամենին,ամէն: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: all եւեւ: conj. Eng: and ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want համանքհրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command ծախելոյծախել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: sell զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they հայրենիքն,հայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral կամկամ: conj. Eng: or գրաւկնէ,գրաւականել: verb.pres.3per.sg. Eng: pledge, pawn եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from հունհուն: noun.nom.acc.sg. Eng: ford ելնէ։ելանել: verb.pres.3per.sg. Eng: go out Նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that գանգալ: verb.pres.3per.pl. Eng: come իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing որդիքնորդի: noun.nom.pl.def. Eng: son յառաջյառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward աղաչանօքաղաչանք: noun.ins.pl. Eng: prayer կամկամ: conj. Eng: or տըֆընդելով,տֆընդել: for. Eng: defend եւեւ: conj. Eng: and ասենասել: verb.pres.3per.pl. Eng: say իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace թէթէ: conj. Eng: that «Հայր,հայր: noun.nom.acc.sg. Eng: father կուկու: part. աղաչենքաղաչել: verb.pres.1per.pl. Eng: entreat զքեզդու: pron.acc.sg. Eng: you (sg.) որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which չծախեսչ: not; ծախել: verb.pres.2per.sg. Eng: sell զմերմեր: pron.adj.acc.sg. Eng: our հայրենիքն,հայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral եւեւ: conj. Eng: and մենքմեք: pron.nom.pl. Eng: we կուկու: part. առնունքառնուլ: verb.pres.1per.pl. Eng: take իի: prep. Eng: in, at, to, from մերմեր: pron.gen.pl./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: our վերայվերայ: post. Eng: on որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which մենքմեք: pron.nom.pl. Eng: we ծառայենքծառայել: verb.pres.1per.pl. Eng: serve զքեզ,դու: pron.acc.sg. Eng: you (sg.) եւեւ: conj. Eng: and տանքտալ: verb.pres.1per.pl. Eng: give զքոդու: pron.gen.sg. Eng: you (sg.) պէտքն»,պէտ: noun.nom.pl.def. Eng: need նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father լսէ,լսել: verb.pres.3per.sg. Eng: hear եւեւ: conj. Eng: and որդիքնորդի: noun.nom.pl.def. Eng: son հայնցհանց: adv. Eng: thus ծառայենծառայել: verb.pres.3per.pl. Eng: serve զինք՝ինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ուրախուրախ: adj.nom.acc.sg. Eng: glad լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be հայրն.հայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that ոչ՝ոչ: part. Eng: not նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing համանքնհրաման: noun.nom.pl.def. Eng: order, command է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able հայրնհայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father ծախելծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they բաժինն,բաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be յերեքերեք: num. Eng: three բաժնէնբաժին: noun.abl.sg.def. Eng: portion մէկն,մի: num. Eng: one եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from հունհուն: noun.nom.acc.sg. Eng: ford ելնեն.ելանել: verb.pres.3per.pl. Eng: go out զիզի: conj. Eng: that իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing բաժիննբաժին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: portion իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing կամքնկամք: noun.nom.pl.def. Eng: will է։լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Si l'homme ou la femme, l'un ou l'autre ayant des enfants, voulait faire un testament, étant en misère et nécessité, voulant donner ou vendre du patrimoine, il (ou elle) n'en pourra soustraire plus d'un tiers, dont il soit libre de disposer selon sa volonté; pareillement il peut disposer du tiers du mobilier. Et ceci (peut avoir lieu) quand les enfants seront mineurs et nubiles, chez eux: mais s'ils sont mariés et ont reçu leurs parts, leurs parents peuvent alors partager tous leurs biens entre eux, et en faire ce qu'ils voudront. Mais si dans l'excès de la pauvreté, le père ou la mère voulait vendre ses propriétés paternelles ou maternelles, il faut, qu'en allant à la Cour, il déclare en présence de tous sa nécessité, et demande permission de vendre son patrimoine, ou bien qu'il le mette en hypothèque pour se débarrasser. Mais si ses enfants se présentant à la Cour disaient, en le priant ou en se défendant: "Père, nous vous prions, de ne pas vendre notre patrimoine; nous nous chargerons de vous soigner et de satisfaire à vos besoins"; il convient que le père y consente et que les fils l'assistent de manière qu'il en soit fort content: autrement il est en son pouvoir et son droit de vendre sa portion, qui est un tiers, et de se débarrasser: car sa portion est (laissée) à son bon plaisir.

ԳԼՈՒԽ Դ. ԵԹԷեթէ: conj. Eng: that, if ՈՔոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ԱՅՐԻայրի: adj.nom.acc.sg. Eng: widow ԿՆԻԿկնիկ: noun.nom.acc.sg. Eng: wife, woman ԿԱՄԵՆԱՅկամել: verb.pres.3per.sg. Eng: will ԱՌՆՈՒԼ։առնուլ: verb.inf.acc.loc. Eng: take

CHAPITRE IV. DE L'ALLIANCE DE CELUI QUI PRENDRA UNE FEMME VEUVE ET SE MARIERA AVEC ELLE.

Յաղագսյաղագս: prep. Eng: about խնամութեան.խնամութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: affinity որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain այրիայրի: adj.nom.acc.sg. Eng: widow կնիկկնիկ: noun.nom.acc.sg. Eng: wife, woman առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take եւեւ: conj. Eng: and պսակվիպսակել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: wed ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ինք,ինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which քանքան: conj./prep. Eng: than զպսակուիլնպսակել: verb.inf.acc.sg.def.pass. Eng: wed առջեւ՝առջեւ: adv./prep./post. Eng: before ճանչացճանաչել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: know իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing միմի: num. Eng: one նշանաւորնշանաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: significant իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing տուայրդրէտուայր: for. Eng: dower եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband մահմահ: noun.nom.acc.sg. Eng: death հասնի՝հասանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: arrive յառաջյառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ընծայել,ընծայել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: gift նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տուայրտուայր: for. Eng: dower զանչաքնայնչափ: adv. Eng: that much առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take կնիկն՝կնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what անուանածանուանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: name լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իր.իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that այրիկսայրիկ: noun.nom.acc.sg.poss1. Eng: man, husband յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing տիաթիկնդիաթէկ: for. Eng: will, testament կամենայկամել: verb.pres.3per.sg. Eng: will այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing յաւելցընել,աւելցնել: verb.inf.nom.acc.loc.sg. Eng: add, increase նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able յաւելցընելաւելցնել: verb.inf.nom.acc.loc.sg. Eng: add, increase ըստըստ: prep. Eng: according to իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing կամացն.կամք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: will ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that չլինայչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be անուանելանուանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: name իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing չքօքչափ: noun.ins.pl. Eng: measure իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing տուայր,տուայր: for. Eng: dower ուու: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from փրթմանփրթումն: noun.nom.acc.sg. Eng: cession լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be թողած,թողուլ: verb.res.nom.acc.sg. Eng: let, permit եւեւ: conj. Eng: and այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband մահմահ: noun.nom.acc.sg. Eng: death հասանէ,հասանել: verb.pres.3per.sg. Eng: arrive նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չուննայչ: not; ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have ամենեւինամենեւին: adv. Eng: nevertheless կնիկնկնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman քանքան: conj./prep. Eng: than զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they պռոյքնպռոյք: for. Eng: dowry մէն.մէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from յայլայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but ամենէնամէն: adj.abl.sg.def. Eng: all դարտակդատարկ: adj.nom.acc.sg. Eng: empty ելնէ,ելանել: verb.pres.3per.sg. Eng: go out որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which բնաւբնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all իի: prep. Eng: in, at, to, from յոչինչոչինչ: pron.neg.loc.sg. Eng: nothing իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing բաժինբաժին: noun.nom.acc.sg. Eng: portion չուննայ։չ: not; ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have

Il convient, qu'avant de se marier, l'homme s'engage pour un douaire de valeur et bien connu à propos de sa femme. Et s'il arrive que le mari vienne à mourir avant qu'il ait eu des enfants, elle retirera comme son douaire ce qui fut inscrit en son nom; mais si son mari voulait y ajouter par testament quelque autre chose, il le peut ajouter à son gré. Mais s'il n'avait pas assigné, selon ses moyens, quelque chose pour douaire (à sa femme), et qu'elle fût abandonnée sans soins, à la mort de son mari, la femme ne pourrait prendre rien de plus que sa dot; ne touchant point à tout autre objet, et n'ayant aucune part dans quoi que ce soit.

Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be այրիկաննոյնայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband սահմանածսահմանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: define, limit յանսիզն,անսիզ: for. Eng: assizes երբերբ: adv. Eng: when այրնայր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, cave մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die ուու: conj. Eng: and տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be բերել։բերել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: bring Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be լել,լինել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this բլայթնիսբլայթ: for. Eng: dispute, court ջնջեցաւ,ջնջել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: erase, raze եւեւ: conj. Eng: and մտաւմտանել: verb.aor.3per.sg. Eng: enter կնիկսկնիկ: noun.nom.acc.sg.poss1. Eng: wife, woman անսիզովանսիզ: for. Eng: assizes իի: prep. Eng: in, at, to, from յընկերութիւնընկերութիւն: noun.acc.sg. Eng: friendship հետհետ: prep. Eng: with այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband եւեւ: conj. Eng: and հետհետ: prep. Eng: with որդեցն,որդի: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: son թէթէ: conj. Eng: that այնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make այրիկնայրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband տիաթիկդիաթէկ: for. Eng: testament, will ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չայնէ.չ: not; առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make թէթէ: conj. Eng: that մեռնինմեռանել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: die որդիքնորդի: noun.nom.pl.def. Eng: son ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ապրին,ապրել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: live, be saved ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have կինն,կին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman որպէսորպէս: adv. Eng: as վերոյվերոյ: post. Eng: above գրելգրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: write ենքլինել: verb.pres.1per.pl. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կոյսկոյս (անարատ): noun.nom.acc.sg. Eng: virgin, celibate աղջկիննաղջիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: girl պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which առնու.առնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take եւեւ: conj. Eng: and այսովայս (սա): pron.ins.sg. Eng: this մտաւմտանել: verb.aor.3per.sg. Eng: enter այրիայրի: adj.nom.acc.sg. Eng: widow կնիկնկնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman իի: prep. Eng: in, at, to, from կոյսկոյս (անարատ): noun.nom.acc.sg. Eng: virgin, celibate աղջկնինաղջիկ: noun.gen.dat.loc.sg.poss3pl. Eng: girl աստիճանն՝աստիճան: noun.nom.acc.sg.def. Eng: stair, rank որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth եղաւլինել: verb.aor.3per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրմէ։ինքն: pron.abl.sg. Eng: s/he, self

Voilà ce que les Assises ont établi pour la veuve, dans le cas où le mari mourrait sans qu'elle eût eu d'enfants. Mais s'il avait des enfants, tout ce plaid (ou règlement) est nul: la femme (alors) est associée à son mari et à ses fils, que le mari ait fait un testament ou non, et que les fils soient vivants ou morts; (dans ce cas) la femme doit avoir une part, dans le mesure que nous avons dite plus haut, en traitant du droit des vierges: car dès qu'elle a eu un enfant, la veuve est tenue dans la position de la fille vierge.

ԳԼՈՒԽ Ե. ԵԹԷեթէ: conj. Eng: that, if ՈՔոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ԱՌՆՈՒառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take ԱՅՐԻայրի: adj.nom.acc.sg. Eng: widow ԿՆԻՑ,կին: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: wife, woman ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ԻՆՔինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self ԿՆԻԿՆկնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman ԿԱՄԵՑԵԼկամել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: will ԼԻՆԻլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ՈՒու: conj. Eng: and ԱՍԵԼասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say ԶԻՆՔինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self ԱՌԱՆՑառանց: prep. Eng: without ԻՐիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ԱԶԳԻՆ։ազգ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: nation

CHAPITRE V. DE CELUI QUI PREND UNE FEMME VEUVE, AVEC LA VOLONTÉ DE CELLE-CI, ET NON CELLE DE SA FAMILLE.

Յաղագսյաղագս: prep. Eng: about թէթէ: conj. Eng: that ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain այրիայրի: adj.nom.acc.sg. Eng: widow կնիկկնիկ: noun.nom.acc.sg. Eng: wife, woman առնու՝առնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman հաճութեամբ,հաճութիւն: noun.ins.sg. Eng: pleasure առանցառանց: prep. Eng: without ազգինազգ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: nation կամաց,կամք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: will ուու: conj. Eng: and մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die կնիկն,կնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what պռոյքպռոյք: noun.nom.acc.sg. Eng: dowry ուու: conj. Eng: and իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing տարելտանել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: take լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be առառ: prep. Eng: toward, nearby այրիկն,այրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband ամենինամէն: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: all կէսնկէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and մէկայլմէկայլ: pron.acc.sg.. Eng: another կէսնկէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half դառնայդառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn իի: prep. Eng: in, at, to, from կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman իի: prep. Eng: in, at, to, from մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near ազգն։ազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that հայրենիքհայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral կենայկալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand իի: prep. Eng: in, at, to, from հետհետ: prep. Eng: with կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman պռուցացն՝պռոյք: noun.nom.acc.sg. Eng: dowry նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ամէննամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all իի: prep. Eng: in, at, to, from կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman իի: prep. Eng: in, at, to, from յազգնազգ: noun.acc.sg.def. Eng: nation դառնայ։դառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but հայրենիքհայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral նորնոր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: new լինինլինել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: be դրելդնել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: put այրիկնայրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband ուու: conj. Eng: and կնիկն,կնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman կամկամ: conj. Eng: or շինելշինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: build ուու: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or գնել,գնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: buy նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չկարէչ: not; կարել: verb.pres.3per.sg. Eng: able կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman ազգնազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation իի: prep. Eng: in, at, to, from հօնհոն: adv. Eng: there ջալնջել.ջալնջել: for. Eng: challenge թէթէ: conj. Eng: that տղայտղայ: noun.nom.acc.sg. Eng: boy, youth չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be լել,լինել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that այրկաննայրիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay անսղալանսխալ: adj.nom.acc.sg. Eng: unerring քիթ։քիթ: for. Eng: free, liberated Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that այրիկնայրիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: man, husband մեռնիմեռանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die առջեւառջեւ: adv./prep./post. Eng: before քանքան: conj./prep. Eng: than զկնիկն,կնիկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: wife, woman նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman ամէնամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all պռոյգնպռոյք: noun.nom.acc.sg. Eng: dowry իի: prep. Eng: in, at, to, from յինքինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self դառնայդառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn իի: prep. Eng: in, at, to, from լման.լման: adj.nom.acc.sg. Eng: entire Նոյնպէսնոյնպէս: adv. Eng: the same way եւեւ: conj. Eng: and տուայրն՝տուայր: for. Eng: dower զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which անուանածանուանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: name լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իր,իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which նորնոր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: new լինինլինել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: be յաւելցուցելաւելցուցանել: verb.pfv.acc.sg. Eng: add, increase հայրենիքհայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral իի: prep. Eng: in, at, to, from կնկաննկնիկ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman իի: prep. Eng: in, at, to, from ժամանակն,ժամանակ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: time նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have կիննկին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: woman զայնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that կէսնկէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but անսղալ։անսխալ: adj.nom.acc.sg. Eng: unerring

Si quelqu'un prend une femme veuve, et cela avec le consentement de la femme et non de sa famille; si cette femme vient à mourir, de toute sa dot et de tout ce qu'elle aurait porté à son mari, la moitié appartient à celui-ci, l'autre moitié retourne aux proches parents de la femme; mais si avec cette dot il y a aussi du patrimoine, il doit être restitué entièrement à la famille de la femme. Si le mari ou la femme avait constitué un nouveau patrimoine, ou bâti ou acheté, la famille de la femme n'y peut pas chalonger; s'ils n'ont pas eu d'enfant, tout reste sans faute intégralement au mari. Mais si le mari meurt avant la femme, toute la dot de celle-ci lui revient entièrement, les douaires mêmes, s'il y en a eu de fixés pour elle; et de tout le nouveau patrimoine qui se sera accumulé pendant (la cohabitation de) la femme, elle prendra aussi la moitié.

ԳԼՈՒԽ Զ. ՅԱՂԱԳՍյաղագս: prep. Eng: about ԱՅԼայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ԵՒՍեւս: adv. Eng: again ՍՈՎՈՐԱԿԱՆսովորական: adj.nom.acc.sg. Eng: usual ԵՒեւ: conj. Eng: and ԽՈՆԸՐԿՑԻխոնըրկցի: for. Eng: customary ԱՆՍԻԶՈՅանսիզ: for. Eng: assizes ԵՒեւ: conj. Eng: and ԲԼԱՅԹՆՈՅ,բլայթ: for. Eng: dispute, court ԵՒեւ: conj. Eng: and ԻՐԱՒՆԵՐՈՅ,իրաւ: noun.gen.dat.loc.pl. Eng: right ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՄԲսովորութիւն: noun.ins.sg. Eng: custom Իի: prep. Eng: in, at, to, from ԴԱՐՊԱՍՆդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace ԼԻՆԻ։լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be

CHAPITRE VI. SUITE D'AUTRES PLAIDS, ASSISES ET DROITS ORDINAIRES ET . . . . , COUTUMIÈREMENT EN VIGUEUR DANS LA COUR.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ապրանքապրանք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: goods կամկամ: conj. Eng: or այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing ձեռքձեռն: noun.nom.pl. Eng: hand ուննայ,ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have եւեւ: conj. Eng: and սայզածսազել: for. Eng: accommodate, arrange կենայկենալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand իի: prep. Eng: in, at, to, from յինքինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self իի: prep. Eng: in, at, to, from վաղէ,վաղ: noun.abl.sg. Eng: early եւեւ: conj. Eng: and գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come մէկմի: num. Eng: one միմի: num. Eng: one այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self ուժովոյժ: noun.ins.sg. Eng: strength եւեւ: conj. Eng: and կահրայութեամբ,կահրայ: for. Eng: force առանցառանց: prep. Eng: without դարպսուն,դարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: palace նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come զրկածնզրկել: verb.res.nom.acc.sg.def. Eng: deprive ուու: conj. Eng: and դատըստնիդատել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: judge իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace եւեւ: conj. Eng: and յերդուածքն,երդնուլ: եւեւ: conj. Eng: and ուժոյժ: noun.nom.acc.sg. Eng: strength այնօղնառնել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: do, make իի: prep. Eng: in, at, to, from ժտմնժխտումն: noun.nom.acc.sg. Eng: rebuttal իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace կենայ,կալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand եւեւ: conj. Eng: and չդիմախօսէչ: not; դիմախօսել: verb.pres.3per.sg. Eng: oppose, contradict եւեւ: conj. Eng: and ուրանայուրանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: renounce որպէսորպէս: adv. Eng: as արժաննարժան: adj.nom.acc.sg.def. Eng: worthy է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ասելով,ասել: verb.inf.ins. Eng: say Չէ,լինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that Աստուածաստուած: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: God կամի,կամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they մշտնջենաւորմշտնջենաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: perpetual կորոյսկորուսանել: verb.aor.3per.sg. Eng: destroy զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that իրքն.իր: noun.nom.pl.def. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ուժոյնոյժ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: strength տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give տուգանքտուգանք: noun.nom.acc.sg. Eng: fine իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: palace ԼԶԼԶ: num. 36 սօլ,սօլ: for. Eng: coin որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be նորնոր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: new դրամդրամ: noun.nom.acc.sg. Eng: money ԽԴ։ԽԴ: num. 44 Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be սայզայնսազել: for. Eng: accommodate, arrange եւեւ: conj. Eng: and իրաւունքնիրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right այնոցիկ՝այն: pron.gen.dat.pl. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which լսենլսել: verb.pres.3per.pl. Eng: hear իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they վերայվերայ: post. Eng: on ելնենելանել: verb.pres.3per.pl. Eng: go out դատըստնինդատել: verb.pres.3per.pl. Eng: judge եւեւ: conj. Eng: and հիլայնցհիլայ: for. Eng: fraud, deceit խօսքխօսք: noun.nom.acc.sg. Eng: words ասեն,ասել: verb.pres.3per.pl. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and իրենքինքն: pron.nom.pl. Eng: s/he, they լռեն,լռել: verb.pres.3per.pl. Eng: be silent ուու: conj. Eng: and չելնենչ: not; ելանել: verb.pres.3per.pl. Eng: go out իի: prep. Eng: in, at, to, from յոտն,ոտն: noun.acc.sg. Eng: foot ուու: conj. Eng: and դիմախօսութիւնդիմախօսութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: opposition, contradiction այնեն,առնել: verb.pres.3per.pl. Eng: do, make եւեւ: conj. Eng: and ասեն,ասել: verb.pres.3per.pl. Eng: say Չէ,լինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that Աստուածաստուած: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: God կամի,կամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want եւեւ: conj. Eng: and զայլն,այլ: pron.acc.sg. Eng: other/but զէդզէդ: adv. Eng: as պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting է։լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that դիմախօսէդիմախօսել: verb.pres.3per.sg. Eng: oppose, contradict եւեւ: conj. Eng: and տֆընդէտֆընդել: for. Eng: defend ուու: conj. Eng: and ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say «Չէ՛,չ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that Աստուածաստուած: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: God կամի,կամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want ոչոչ: part. Eng: not ուժոյժ: noun.nom.acc.sg. Eng: strength եմլինել: verb.pres.1per.sg. Eng: be այրելայրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: burn եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not կահրայութիւն».կահրայ: for. Eng: force նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from յառաջյառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward մէկայլնմէկայլ: pron.nom.acc.sg.def. Eng: another եւեւ: conj. Eng: and ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say «Հա՛յ՛հայ: intj. Eng: behold թէթէ: conj. Eng: that Աստուածաստուած: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: God կամի,կամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want այրելայրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: burn ես.լինել: verb.pres.2per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and առանցառանց: prep. Eng: without դարպսուդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: palace զրկելզրկել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: deprive եսլինել: verb.pres.2per.sg. Eng: be զիս,ես (ինքս): pron.acc.sg. Eng: I ուու: conj. Eng: and առելառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take եսլինել: verb.pres.2per.sg. Eng: be զիմես (ինքս): pron.gen.sg. Eng: I իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing յիմես (ինքս): pron.gen.sg. Eng: I ձեռացս,ձեռն: noun.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: hand ուու: conj. Eng: and խլելխլել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: uproot եսլինել: verb.pres.2per.sg. Eng: be զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from յիսմէ,ես (ինքս): pron.abl.sg. Eng: I որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինչվիինչվի: conj. Eng: until յայնայն: pron.acc.sg. Eng: that օրնօր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: day կալելունել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: have եմ,լինել: verb.pres.1per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ուժովոյժ: noun.ins.sg. Eng: strength դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) յիսմէես (ինքս): pron.abl.sg. Eng: I խլեցերխլել: verb.aor.2per.sg. Eng: uproot հիմայ»։հիմա: adv. Eng: now Նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they երբերբ: adv. Eng: when լսէլսել: verb.pres.3per.sg. Eng: hear ուժոյժ: noun.nom.acc.sg. Eng: strength այնօղնառնել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: do, make զնարայնա: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they խօսքն,խօսք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: words ուու: conj. Eng: and զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կեցցումնկեցցումն: noun.nom.acc.sg. Eng: standing կամենայկամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want այնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: do, make ուժոյն,ոյժ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: strength խոստանայխոստանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: promise որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing անձօմնանձ: noun.ins.sg. Eng: person, soul կեցցումնկեցցումն: noun.nom.acc.sg. Eng: standing այնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make ընդդէմընդդէմ: adj.nom.acc.sg./prep./adv. Eng: against իր.իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ուժնուժ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: strength իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be այրած՝այրել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: burn բերէբերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring յառաջյառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward երկուերկու: num. Eng: two վկայ,վկայ: noun.nom.acc.sg. Eng: witness որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which միաբերանմիաբերան: adj.nom.acc.sg. Eng: unanimous այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ուժոյնոյժ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: strength վկայութիւնվկայութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: witness տան,տալ: verb.pres.3per.pl. Eng: give ուու: conj. Eng: and ասենասել: verb.pres.3per.pl. Eng: say որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing հայնցեղհանցեղ: adv. Eng: like that իի: prep. Eng: in, at, to, from յայնայն: pron.acc.sg. Eng: that մարդոյնմարդ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: man ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be կեցել,կեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: live ուու: conj. Eng: and նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they խլելխլել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: uproot է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and երդմնցնէերդմնեցուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make vow զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that վկայքնվկայ: noun.nom.pl.def. Eng: witness դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace իի: prep. Eng: in, at, to, from խաչնխաչ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: cross ուու: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from յաւետարանն՝աւետարան: noun.acc.loc.sg.def. Eng: gospel որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that խլոցքնխլոցք: noun.nom.pl.def. Eng: seized goods ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be լել.լինել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իի: prep. Eng: in, at, to, from ժամնժամ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: hour զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that խլոցքնխլոցք: noun.nom.pl.def. Eng: seized goods պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դարձնենդարձուցանել: verb.pres.3per.pl. Eng: turn իի: prep. Eng: in, at, to, from զրկածն,զրկել: verb.res.nom.acc.sg.def. Eng: deprive թէթէ: conj. Eng: that ապրանքապրանք: noun.nom.pl. Eng: goods էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ուու: conj. Eng: and է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and այն՝այն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զուժնուժ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: strength լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be այրել,այրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: burn նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace ԼԶԼԶ: num. 36 սօլ,սօլ: for. Eng: coin որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be նորնոր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: new դրամդրամ: noun.nom.acc.sg. Eng: money ԽԴ։ԽԴ: num. 44 Եւեւ: conj. Eng: and հետյետ: prep. Eng: after այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that զրկօղնզրկել: verb.res.nom.acc.sg.def. Eng: deprive իրաւունքիրաւունք: noun.nom.acc.sg. Eng: right ուննայ՝ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able դատըստնիլդատել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: judge իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace եւեւ: conj. Eng: and առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they իրաւունքնիրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right դարպսովն։դարպաս: noun.ins.sg.def. Eng: palace Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which չէլինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be իրաւ,իրաւ: noun.nom.acc.sg. Eng: right, certainly նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self կեցցընէկացուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: stand վկայնով,վկայ: noun.ins.sg.def. Eng: witness թէթէ: conj. Eng: that թուխթթուղթ: noun.nom.acc.sg. Eng: paper չկենայ.չ: not; կալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that օրօր: noun.nom.acc.sg. Eng: day ուու: conj. Eng: and համբերութիւնհամբերութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: patience ուզէ՝ուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which բերէբերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they վկայնինվկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness եւեւ: conj. Eng: and զպէտքն.պէտ: noun.acc.sg.def. Eng: need Եւեւ: conj. Eng: and պարոննպարոն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: baron կամկամ: conj. Eng: or դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want զանվներնանուն: noun.acc.pl.def. Eng: name զվկայիցնվկայ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: witness եւեւ: conj. Eng: and զպիտուցն,պիտոյ: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: necessary նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give զանվներն՝անուն: noun.acc.pl.def. Eng: name որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գրվիգրել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: write իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն։դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace Եւեւ: conj. Eng: and զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that զրկօղնզրկել: verb.res.nom.acc.sg.def. Eng: deprive այնէ։առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make

Si quelqu'un a des marchandises ou d'autres effets entre ses mains, saisis depuis longtemps, et qu'un autre vienne à les lui enlever par force et violence, sans (l'ordre de) la Cour; quand la personne lésée se présente et demande justice à la Cour et aux Jurés, si l'usurpateur se trouvant alors à la Cour ne contredit et ne nie pas, comme il convient, en disant "Non, qu'il ne plaise à Dieu", il perd pour toujours ces effets; et pour l'usurpation il payera une indemnité de 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux. C'est le Saïsa et le jugement pour ceux qui, apprenant dans la Cour qu'on se querelle et qu'on les accuse, se tairaient et ne se lèveraient pas pour protester et dire, "Non, qu'il ne plaise à Dieu", etc., comme il convient. Mais si l'accusé contredit et se défend en disant, "Non, qu'il ne plaise a Dieu; je n'ai usé ni de force ni de violence"; et que l'autre venant à son tour, dise, "Oui, s'il plaît à Dieu, tu as fait cela, tu as usurpé sur moi sans (l'ordre de) la Cour, en prenant mes effets d'entre mes mains, et tu m'as enlevé ces biens que je tenais jusqu'au jour, où tu me les as ravis par force". Si donc celui qui a employé la force, entend l'autre parler (de la sorte) et veut constater la violence, et promet de la faire constater personnellement contre lui; quand l'opprimé amènera deux témoins qui témoigneront d'une seule voix de la violence (faite), et diront que ces choses étant de telle ou telle manière entre les mains de cet homme, l'autre les a ravies; et quand la Cour aura fait jurer ces témoins sur la Croix et les Evangiles (pour établir) que le délit a eu lieu, il faut qu'à la même heure on retourne à l'opprimé les effets ravis, soit marchandises soit autres effets; et celui qui aura fait la violence, payera à la Cour 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux. Ensuite si l'usurpateur (prétend qu'il) a raison, il peut demander justice à la Cour, et par la Cour même obtenir ses droits. Mais si son adersaire dit que ce n'est pas vrai, il doit alors prouver son dire, à défaut d'acte écrit, par des témoins; et au cas où il demanderait jour et délai pour produire ses témoins et ses preuves, si le Seigneur ou la Cour voulait connaître les noms de ses témoins et (la valeur) de ses preuves, il faut qu'il donne les noms (des témoins), pour qu'on les inscrive à la Cour. C'est ce à quoi est tenu l'usurpateur.

Ամամ: noun.nom.acc.sg. Eng: year թէթէ: conj. Eng: that եփերբ: adv. Eng: when զայսայս (սա): pron.acc.sg. Eng: this լսէլսել: verb.pres.3per.sg. Eng: hear զրկածն,զրկել: verb.res.nom.acc.sg.def. Eng: deprive ուու: conj. Eng: and մենակմինակ: adj.nom.acc.sg. Eng: alone չելնէչ: not; ելանել: verb.pres.3per.sg. Eng: go out դիմախօսէդիմախօսել: verb.pres.3per.sg. Eng: oppose, contradict իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ընդդէմ,ընդդէմ: adj.nom.acc.sg./prep./adv. Eng: against ուու: conj. Eng: and ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say Չէ,լինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that Աստուածաստուած: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: God կամի,կամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want եւեւ: conj. Eng: and զայլնայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խըսմինխիսմ: for. Eng: adverse party ընդդէմընդդէմ: adj.nom.acc.sg./prep./adv. Eng: against եւեւ: conj. Eng: and վկայնոյն,վկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կորոյսկորուսանել: verb.aor.3per.sg. Eng: destroy զբլայթն.բլայթ: for. Eng: dispute, court զիզի: conj. Eng: that թէթէ: conj. Eng: that չդիմախօսէ՝չ: not; դիմախօսել: verb.pres.3per.sg. Eng: oppose, contradict նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յայտնիյայտնի: adj.nom.acc.sg. Eng: revealed, known կուկու: part. իրաւցընէիրաւցնել: verb.pres.3per.sg. Eng: justify զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they խիսմն։խիսմ: for. Eng: adverse party Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that դիմախօսէդիմախօսել: verb.pres.3per.sg. Eng: oppose, contradict ուու: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from պոմաննպայման: noun.nom.acc.sg.def. Eng: condition, stipulation գանգալ: verb.pres.3per.pl. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace վկայնօք,վկայ: noun.ins.pl. Eng: witness եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յայլայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all անվնածանուանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: name վկայիցնվկայ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: witness այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but չբերէչ: not; բերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring քանքան: conj./prep. Eng: than երկուերկու: num. Eng: two մէն,մէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պարտիպարտք: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: debt վկայնվկայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing դրօշկինդրօշակ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: flag ծայրովնծայր: noun.ins.sg.def. Eng: edge շուղշուղ: noun.nom.acc.sg. Eng: flag տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give եւեւ: conj. Eng: and կեցցընէկացուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: stand զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they վկայութիւնն,վկայութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness ուու: conj. Eng: and ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they վկայութիւննվկայութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which գիտենայ,գիտել: verb.pres.3per.sg. Eng: know ուու: conj. Eng: and ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say ընդընդ: prep. Eng: with, during, for դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace թէթէ: conj. Eng: that «Պարոնայք,պարոն: noun.nom.pl. Eng: baron մենքմեք: pron.nom.pl. Eng: we եկելգալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: come ենքլինել: verb.pres.1per.pl. Eng: be ձերձեր: pron.gen.pl./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: your (pl.) առջեւառջեւ: adv./prep./post. Eng: before զէդզէդ: adv. Eng: as ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct ուու: conj. Eng: and ճշմարիտճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true դարպսուդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: palace կուկու: part. ասենք,ասել: verb.pres.1per.pl. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and ունանունել: verb.pres.3per.pl. Eng: have բռնածբռնել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: hold զդրօշկերոյնդրօշակ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: flag ծայրերն,ծայր: noun.nom.pl.def. Eng: end, side ուու: conj. Eng: and սայսա: pron.nom.sg. Eng: this one ենքլինել: verb.pres.1per.pl. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ցեղցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe դուքդուք: pron.nom.pl. Eng: you (pl) համէքհրամայել: verb.pres.2per.pl. Eng: order, command ուու: conj. Eng: and պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting տեսնոյք՝տեսանել: verb.pres.2per.pl. Eng: see մենքմեք: pron.nom.pl. Eng: we կեցցընենք,կացուցանել: verb.pres.1per.pl. Eng: stand որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this վկայութիւնսվկայութիւն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: witness զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which վկայեցաքվկայել: verb.pres.1per.pl. Eng: witness իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this բանիս՝բան: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: word նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct ուու: conj. Eng: and ճշմարիտճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true է».լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that կամենայկամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party ուու: conj. Eng: and ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that Սուտսուտ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: false էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ձերձեր: pron.gen.pl./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: your (pl.) վկայութիւնդ.վկայութիւն: noun.nom.acc.sg.poss2. Eng: testimony Ուու: conj. Eng: and վկայնվկայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness կամենայկամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կռվի,կռուել: verb.pres.3per.sg. Eng: fight նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing կամքնկամք: noun.nom.pl.def. Eng: will է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and կռվիկռուել: verb.pres.3per.sg. Eng: fight ընդընդ: prep. Eng: with, during, for այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that խիսմն՝խիսմ: for. Eng: adverse party որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կուկու: part. ստէստել: verb.pres.3per.sg. Eng: lie զինք։ինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that վկայքնվկայ: noun.nom.pl.def. Eng: witness չկամենանչ: not; կամել: verb.pres.3per.pl. Eng: will զկռիվն՝կռիւ: noun.acc.sg.def. Eng: fight ուու: conj. Eng: and լռեն,լռել: verb.pres.3per.pl. Eng: be silent նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they անսիզնանսիզ: for. Eng: assizes հայնցհանց: adv. Eng: thus էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ըղորդ՝ուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that հայրենիքնհայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing ձեռքնձեռն: noun.nom.pl.def. Eng: hand կենայ,կալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand երբերբ: adv. Eng: when երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace իի: prep. Eng: in, at, to, from խաչնխաչ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: cross եւեւ: conj. Eng: and յաւետարանն,աւետարան: noun.acc.loc.sg.def. Eng: gospel ուու: conj. Eng: and մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay հայրենիքնհայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral իր.իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and անիրաւանիրաւ: adj.nom.acc.sg. Eng: unjust կուկու: part. զրպարտէզրպարտել: verb.pres.3per.sg. Eng: slander զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խիսմն.խիսմ: for. Eng: adverse party եւեւ: conj. Eng: and ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have, take զիրքնիր: noun.acc.pl.def. Eng: thing զէտզէդ: adv. Eng: as ունիունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: have, take յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing ձեռք։ձեռն: noun.nom.pl. Eng: hand

Quant au plaignant, si à cette déposition il ne se lève pas aussitôt pour lui contester et dire, "Non, qu'il ne plaise à Dieu", etc., comme à l'ordinaire, contre son adversaire et ses témoins, il perd son plaid; car s'il ne le contredit pas, il justifie évidemment son adversaire. Mais s'il proteste, et s'il vienne, selon la condition établie, à la Cour, avec des témoins, au cas où de tous les témoins nommés il n'en aménerait que deux seuls, il faut que le témoin donne gage par le bout de son drapeau, et fasse constater son témoignage, en le produisant selon ce qu'il sait, et dise à la Cour: "Messieurs, nous nous présentons à vous comme à une Cour légale et juste, pour parler, et ce disant ils doivent tenir les bouts de leurs drapeaux, — et nous sommes prêts, selon ce que vous nous ordonnerez ou jugerez à propos, à constater, que le témoignage que nous avons émis sur cette affaire, est sincère et vrai". Si l'adversaire vient à dire: "Votre témoignage est faux", et que le témoin veuille batailler, il le pourra à son gré et luttera avec l'adversaire qui a donné un démenti. Mais si les témoins ne veulent pas le bataille et se taisent, l'Assise juge que ces biens sout vraiment à celui qui tient ce patrimoine entre ses mains, quand il jure devant la Cour sur la Croix et les Evangiles; et le patrimoine lui restera, et il le possédera comme par le passé, et l'adversaire sera tenu pour un faux accusateur.

Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that վկայնինվկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness կամենանկամել: verb.pres.3per.pl. Eng: want զկռիւն,կռիւ: noun.acc.sg.def. Eng: battle եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ստէստել: verb.pres.3per.sg. Eng: lie զվկայքն,վկայ: noun.acc.pl.def. Eng: witness նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they սպրկիկսպրկիկ: adj.nom.acc.sg. Eng: clean ամրցաւամրանալ: verb.aor.3per.sg. Eng: reinforce անիրաւութիւննանիրաւութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: injustice իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing վերայ,վերայ: post. Eng: on եւեւ: conj. Eng: and վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զամէննամէն: adj.acc.sg.def. Eng: all իի: prep. Eng: in, at, to, from յետյետ: post. Eng: after իի: prep. Eng: in, at, to, from խիսմն,խիսմ: for. Eng: adverse party ինչվիինչվի: conj. Eng: until բունբուն: noun.nom.acc.sg. Eng: main, trunk, camp ուու: conj. Eng: and յետինն։յետին: adj.nom.acc.sg.def. Eng: behind, last Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want զկռիվնկռիւ: noun.acc.sg.def. Eng: battle իրացիր: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: thing տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord հետհետ: prep. Eng: with այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that վկայնոյն,վկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness եւեւ: conj. Eng: and մտէմուտք: noun.abl.sg. Eng: entrance, revenues իի: prep. Eng: in, at, to, from կռիւկռիւ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: battle հետհետ: prep. Eng: with վկային,վկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness եւեւ: conj. Eng: and տահրկվի,տահրկել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: win նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իրաւունքիրաւունք: noun.nom.acc.sg. Eng: right էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դարձընէդարձուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: turn զխսմինխիսմ: for. Eng: adverse party զամէնամէն (բոլոր): adj.acc.sg. Eng: all յոյզն,յոյզ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: anxiety վանցվանց: prep. Eng: about/because of յումո (ով): pron.dat.loc.sg. Eng: who դատաստաննդատաստան: noun.nom.acc.sg.def. Eng: judgment է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but քանիքանի: adv. Eng: how many տպրի՝տարի: noun.nom.acc.sg. Eng: year այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that տահրկածտահրկել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: win մարդոյնմարդ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: man ոչոչ: part. Eng: not վկայութիւնվկայութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: witness ընդունվիընդունել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: accept իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: palace եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not խօսքն,խօսք: noun.nom.pl.def. Eng: word, speech այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ձգածձգել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: let go լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from դուրքդուր: noun.nom.pl. Eng: door իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպսուդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: door ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all իրաւներոյն։իրաւ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: right Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that վկայնվկայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness տահրկվի,տահրկել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: win նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they քանիքանի: adv. Eng: how many ապրի՝ապրել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: live, be saved այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self չընդունվիչ: not; ընդունել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: accept զէդզէդ: adv. Eng: as մարդ,մարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man ոչոչ: part. Eng: not իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խօսքն,խօսք: noun.nom.pl.def. Eng: word, speech յոչոչ: part. Eng: not որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դարպաս։դարպաս: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: porte, palace Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party դատըստնիդատել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: judge յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing վերայվերայ: post. Eng: on կամկամ: conj. Eng: or հիլայէհիլայ: for. Eng: fraud, deceit զինք,ինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ուրանալնուրանալ: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: renounce այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but չէլինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be ընդունածընդունել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: accept բնաւ։բնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all

Au cas où les témoins voudraient la bataille, donnant l'enseigne à la Cour, si celle-ci voit que l'adversaire ne veut pas la bataille, ni ne démentit les témoins, voilà qu'il est nettement convaincu d'injustice; il faut qu'il restitue à son adversaire tout jusqu'au dernier (effet). Mais si le possesseur des biens veut la bataille avec ces témoins, et qu'en s'y engageant avec le témoin il est vaincu, la justice veut qu'il restitue à l'adversaire tous les objets du litige, et tant qu'il vivra, ni le témoignage ni les paroles de cet homme vaincu ne trouveront accès dans la Cour; mais il sera débouté de tous les droits de la Cour. Et si c'est le témoin qui est vaincu, durant toute sa vie, il ne sera plus tenu pour homme, et ses dépositions (ne seront plus valables) dans aucune Cour. Et si son adversaire veut contester avec lui ou l'accuser, ses dénégations ne sont plus valables.

Եւեւ: conj. Eng: and անսիզանսիզ: for. Eng: assizes էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կռիւկռիւ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: battle բնաւբնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all չկարէչ: not; կարել: verb.pres.3per.sg. Eng: able լինալլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from բան՝բան: noun.nom.acc.sg. Eng: word որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which քանքան: conj./prep. Eng: than զմարկմարկ: for. Eng: mark (currency) միմի: num. Eng: one արծաթարծաթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: silver պակասպակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: lacking աժենայ.արժել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: worth եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from մարկմարկ: for. Eng: mark (currency) միմի: num. Eng: one արծթէնարծաթ: noun.abl.sg.def. Eng: silver իի: prep. Eng: in, at, to, from վերվեր: adv. Eng: up արժանարժան: adj.nom.acc.sg. Eng: worthy էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be կռուել.կռուել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: fight ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that քանքան: conj./prep. Eng: than զմարկմարկ: for. Eng: mark (currency) միմի: num. Eng: one պակասպակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: lacking աժենայարժել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: worth բանն,բան: noun.nom.acc.sg.def. Eng: word նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վկայնվկայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness ուու: conj. Eng: and երդումներդումն: noun.nom.acc.sg. Eng: vow հերիքհերիք: adj.nom.acc.sg. Eng: enough է։լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Ուու: conj. Eng: and մէկմի: num. Eng: one վկայինվկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness վկայութիւննվկայութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness չէլինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be ընդունելի,ընդունելի: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: acceptable քաւէլքաւել: prep./conj. Eng: except թէթէ: conj. Eng: that իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրքիր: noun.acc.pl. Eng: thing լինի՝լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յերեւաներեւան: adv. Eng: openly զարկքզարկ: noun.nom.pl. Eng: strike կենայ.կալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զարկքնզարկ: noun.nom.pl.def. Eng: strike վկայվկայ: noun.nom.acc.sg. Eng: witness միմի: num./part.neg. Eng: one/not այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be համարածհամարել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: consider իի: prep. Eng: in, at, to, from յանսիզն,անսիզ: for. Eng: assizes որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եղանլինել: verb.aor.3per.pl.med. Eng: be երկուք։երկու: num. Eng: two Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that վկայվկայ: noun.nom.acc.sg. Eng: witness չկենայ,չ: not; կալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կամկամ: conj. Eng: or զարկածնարկած: noun.acc.sg.def. Eng: accident երդնու,երդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear կամկամ: conj. Eng: or քշտօղն։քշտել: verb.prpt.nom.acc.loc. Eng: strike, lop Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հանդիպիհանդիպել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: meet որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երկուերկու: num. Eng: two վկայվկայ: noun.nom.acc.sg. Eng: witness կենան,կալ (կանգնել): verb.pres.3per.pl. Eng: stand նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have դատըստնօղնդատել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: judge յերեւաներեւան: adv. Eng: openly զարկքզարկ: noun.nom.pl. Eng: strike ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չուննայ,չ: not; ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have եւեւ: conj. Eng: and կենայկալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand ուու: conj. Eng: and ուրանայուրանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: renounce ծեծօղն,ծեծել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: beat եւեւ: conj. Eng: and շուղշուղ: noun.nom.acc.sg. Eng: flag տայ,տալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary իի: prep. Eng: in, at, to, from կռիւկռիւ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: battle մտէ.մուտք: noun.abl.sg. Eng: entrance, revenues եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have զարկքզարկ: noun.nom.pl. Eng: strike յերեւաներեւան: adv. Eng: openly ուու: conj. Eng: and վկայ,վկայ: noun.nom.acc.sg. Eng: witness նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but չկայչ: not; կալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand քանքան: conj./prep. Eng: than որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which հիլայածնհիլայ: for. Eng: fraud, deceit յերդումներդումն: noun.acc.sg. Eng: vow մտէ.մուտք: noun.abl.sg. Eng: entrance, revenues եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but չպարտիչ: not; պարտել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: defeat իրք։իր: noun.nom.pl. Eng: thing

C'est une règle des Assises qu'il ne peut y avoir de bataille pour une chose qui vaudrait moins qu'un marc d'argent: pour une chose d'une valeur au-dessus d'un marc d'argent, la bataille peut s'engager. Pour les effets d'une valeur inférieure à un marc d'argent, c'est assez des témoins et du serment. Mais le témoignage d'un seul témoin n'est pas acceptable, excepté dans les faits où des traces de coups sont apparentes: cette marque des coups vaut un autre témoin devant les Assises, de sorte qu'on aura deux témoins. S'il n'y a point de témoin, que celui qui est frappé, ou celui qui a frappé, prête serment. Pour le cas où il y aurait deux témoins, le plaignant ayant ou non (des marques) de coups apparentes, si l'agresseur persiste à nier, et donne le gage, il faut qu'il entre en bataille. Mais s'il a des coups apparents, sans avoir de témoins, dans ce cas, il est de toute nécessité que l'accusé prête serment; il n'est obligé à rien autre chose.

ԳԼՈՒԽ Է. ՅԱՂԱԳՍյաղագս: prep. Eng: about ԴԱՏԱՍՏԱՆԻդատաստան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: judgment ՈՒՄԵՔոք: pron.dat.loc.sg. Eng: one Իի: prep. Eng: in, at, to, from ՎԵՐԱՅվերայ: post. Eng: on ՈՒՄԵՔ,ոք: pron.dat.loc.sg. Eng: one Իի: prep. Eng: in, at, to, from ԶԱՐԿՈՒՑզարկ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: strike ԿԱՄկամ: conj. Eng: or Իի: prep. Eng: in, at, to, from ԾԵԾՆԱՑԱծեծ: noun.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: beating ԿԱՄկամ: conj. Eng: or ՅԱՅԼայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but ՑԵՂցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe ՔԱՇՆԱՑքաշանք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: injury ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ԼԵԼլինել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: be ԼԻՆԱՅլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Իի: prep. Eng: in, at, to, from ՄԷՋՆ։մէջ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: in, middle

CHAPITRE VII. DES PLAINTES DE QUELQU'UN CONTRE UN AUTRE POUR COUPS OU BASTONNADE, OU DE TOUTE AUTRE ESPÈCE DE CONFLIT ENTRE EUX.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ուրանայուրանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: renounce իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խիսմն,խիսմ: for. Eng: adverse party եւեւ: conj. Eng: and դատըստնօղնդատել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: judge չկարէչ: not; կարել: verb.pres.3per.sg. Eng: able կեցցընել,կացուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: stand նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դատըստնօղնդատել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: judge յերեւաներեւան: adv. Eng: openly զարկքզարկ: noun.nom.pl. Eng: strike ուննայ,ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which հիլայածհիլայ: for. Eng: fraud, deceit խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear իի: prep. Eng: in, at, to, from խաչնխաչ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: cross եւեւ: conj. Eng: and յաւետարանն,աւետարան: noun.acc.loc.sg.def. Eng: gospel որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ոչոչ: part. Eng: not քշտելքշտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: strike, lop էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ծեծել,ծեծել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: beat եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not իի: prep. Eng: in, at, to, from քաշանքքաշանք: noun.nom.pl. Eng: insult այրել։այրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: burn Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that կամենայկամել: verb.pres.3per.sg. Eng: will պարոնութիւնն՝պարոնութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: barony նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make սէրսէր: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: love յիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they մէջն.մէջ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: in, middle ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that դատըստնելնդատել: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: judge իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on խալապայիխալապայ: for. Eng: rabble եւեւ: conj. Eng: and քաշնացքաշանք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: insult մէնմէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone լինի՝լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այրելայրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: burn լինանլինել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: be իրաց,իր: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ուրանայուրանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: renounce խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party մինակմինակ: adj.nom.acc.sg. Eng: alone իի: prep. Eng: in, at, to, from ժամն,ժամ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: hour եւեւ: conj. Eng: and դատըստնօղնդատել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: judge խոստանայխոստանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: promise որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կեցցութիւնկեցցութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: stnading այնէ,առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make ուու: conj. Eng: and կարողութիւնկարողութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: ability ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զվկայնինվկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness մենակմինակ: adj.nom.acc.sg. Eng: alone իի: prep. Eng: in, at, to, from ժամնժամ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: hour բերէ,բերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չկայչ: not; կալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand կարիքկարիք: noun.nom.acc.sg. Eng: need որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace վկայիցվկայ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: witness անուանքանուն: noun.nom.pl. Eng: name ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want յիրմէ.ինքն: pron.abl.sg. Eng: s/he, self եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that երբերբ: adv. Eng: when վկայենվկայել: verb.pres.3per.pl. Eng: testify, witness եւեւ: conj. Eng: and ուժոյժ: noun.nom.acc.sg. Eng: strength այնօղնառնել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: do, make ուրանայուրանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: renounce ընդդէմընդդէմ: adj.nom.acc.sg./prep./adv. Eng: against վկայնոյն,վկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վկայնինվկայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: witness իշխանութիւնիշխանութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: power ունին՝ունել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: have, take որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which թէթէ: conj. Eng: that իրենցինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they պիտենայ,պիտանալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: want, be necessary նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they մէկմի: num. Eng: one միմի: num. Eng: one յիրմընցնէինքն: pron.abl.sg. Eng: s/he, self կռվիկռուել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: fight իի: prep. Eng: in, at, to, from հետհետ: prep. Eng: with իր.իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party ֆայլէֆայլ: for. Eng: fail ուու: conj. Eng: and չկռվիչ: not; կռուել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: fight հետհետ: prep. Eng: with իր,իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ահաահա: part. Eng: behold որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which սուտսուտ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: false է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which տուգնվիտուգանել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: fine ԼԼ: num. 30 լիվր,լիվր: for. Eng: livre որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be …։ Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that իի: prep. Eng: in, at, to, from դատըստնօղնդատել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: judge յերեւաներեւան: adv. Eng: openly զարկքզարկ: noun.nom.pl. Eng: strike կենայ,կալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand այրոյնայր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband ելած,ելանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: go out նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all զարկուցզարկ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: strike ԼԼ: num. 30 սօլ.սօլ: for. Eng: coin Եւեւ: conj. Eng: and կապոյտինկապոյտ: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: blue որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այրոյնայր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: man, husband չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ելած՝ելանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: go out ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all զարկուցզարկ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: strike քարտէզքարտէզ: noun.nom.acc.sg. Eng: map ԺԸ,ԺԸ: num. 18 որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be սօլսօլ: for. Eng: coin մէկմի: num. Eng: one ուու: conj. Eng: and կէս։կէս: adj.nom.acc.sg. Eng: half Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that կռիւկռիւ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: battle լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ծեծօղնծեծել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: beat խանգրիխանգարել: verb.pres.3per.sg. Eng: disturb կամկամ: conj. Eng: or վկայն,վկայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տուգանքնտուգանք: noun.nom.pl.def. Eng: fine նոյնննոյն: pron.acc.sg.def. Eng: same էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace ԼԼ: num. 30 լիվր.լիվր: for. Eng: livre եւեւ: conj. Eng: and ծեծին՝ծեծ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: beating ԳԳ: num. 3 սօլ,սօլ: for. Eng: coin եւեւ: conj. Eng: and այլն։այլ: pron.nom.acc.sg.def. Eng: other/but Եւեւ: conj. Eng: and ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self քանիքանի: adv. Eng: how many ապրի՝ապրել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: live, be saved վարածվարել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: conduct լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպսէն,դարպաս: noun.abl.sg.def. Eng: porte, palace ուու: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խօսքնխօսք: noun.nom.pl.def. Eng: word, speech չընդունվի։չ: not; ընդունել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: accept Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that դատըստնօղնդատել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: judge տահըրկվիտահրկել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: win կամկամ: conj. Eng: or իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing վկայն,վկայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay ծածքնծածք: noun.nom.pl.def. Eng: cover, hiding place իր.իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but քանիքանի: adv. Eng: how many ապրի՝ապրել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: live, be saved իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing գանկատգանգատ: noun.nom.acc.sg. Eng: complaint կամկամ: conj. Eng: or խօսքխօսք: noun.nom.acc.sg. Eng: words չընդունվի.չ: not; ընդունել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: accept ուու: conj. Eng: and լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be վարածվարել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: conduct իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպսէնդարպաս: noun.abl.sg.def. Eng: porte, palace յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all կենդանութիւնն։կենդանութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: life

Si l'adversaire nie (le fait), que le plaignant ne le puisse soutenir, mais qu'il ait des coups apparents, il faut que l'adversaire accusé jure, sur la Croix et les Evangiles, qu'il ne l'a ni frappé, ni battu, ni maltraité aucunement. Et s'il plaît à la Seigneurie, elle fera la paix entre eux. Mais si la querelle est uniquement pour cause de tumulte det de mauvais traitements entre eux, l'adversaire niant sur-le-champ le fait, le plaignant promettant de le prouver det pouvant produire aussitôt des témoins, il n'est pas besoin que a Cour lui demande les noms des témoins. Si ces derniers ayant donné leur témoignage, l'agresseur nie le fait déposé par les témoins, il est permis à ceux-ci, si cela leur plaît que l'un d'eux bataille avec lui: si l'adversaire se dérobe et nen se batte pas avec lui, le voilà convaincu d'imposture, et il faut qu'il paie 30 livres qui font . . . . . Et si l'on voit sur le plaignant des blessures avec du sang, qu'il paie 30 sous pour chque blessure; et pour l'égratignure bleue non ensanglantée, pour chque blessure 18 kardez, qui font un sol et demi. Et si la bataille ayant lieu, l'agresseur ou le témoin est vaincu, l'amende est la même envers la Cour, c'est à dire, 30 livres; et pour la bastonnade 3 sous, etc. Et cet homme (vaincu) durant toute sa vie est expulsé de la Cour, et ses paroles ne sont plus acceptables. Si c'est le plaignant ou son témoin qui a le dessous, ses coups lui resteront, et durant toute sa vie, ni sa plainte ni sa parole ne sreont plus acceptables; et jusqu'à sa mort il sera expulsé de la Cour.

ԳԼՈՒԽ Ը. ՅԱՂԱԳՍյաղագս: prep. Eng: about ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆսպանութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: murder ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ԱՅՆԷառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make ՈՒու: conj. Eng: and ՈՒՄԵՔոք: pron.dat.loc.sg. Eng: one ԱԶԳԱԿԱՆԻ,ազգական: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: relative ԵՒեւ: conj. Eng: and ԿԱՄկամ: conj. Eng: or ԱՅԼայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ՈՔոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ՕՏԱՐԻ։օտար: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: foreign

CHAPITRE VIII. DES PROCÈS DES HOMICIDES.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ազգականազգական: noun.nom.acc.sg. Eng: relative լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that օտար,օտար: adj.nom.acc.sg. Eng: foreign եւեւ: conj. Eng: and հիլայածնհիլայ: for. Eng: fraud, deceit ուրանայ,ուրանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: renounce թէթէ: conj. Eng: that չեմչ: not; լինել: verb.pres.1per.sg. Eng: be այրել,այրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: burn եւեւ: conj. Eng: and դատըստնօղնդատել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: judge բերէբերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring վկայք.վկայ: noun.nom.pl. Eng: witness եւեւ: conj. Eng: and լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be կամկամ: conj. Eng: or վկայիցն՝վկայ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: witness որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which շալկենշալկել: verb.pres.3per.pl. Eng: carry on back կռիւ,կռիւ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: battle ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հիլայածնհիլայ: for. Eng: fraud, deceit ֆայլէ՝ֆայլ: for. Eng: fail նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they հագաւագանել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: wear զմեղանքն,մեղանք: noun.acc.sg.def. Eng: confession ուու: conj. Eng: and կախվի.կախել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: hang եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that վկայնվկայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness տահրկվի՝տահրկել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: win նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կախվիկախել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: hang վկայնվկայ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness ուու: conj. Eng: and դատըստնօղն։դատել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: judge

(Dans le cas d'homicide), soit d'un parent soit d'un étranger, si l'accusé nie (en disant), Je ne l'ai pas fait; et que l'accusateur amène des témoins disposés à risquer (l'épreuve de) la bataille, si l'accusé succombe, le voilà qu'il s'est déclaré coupable: qu'il soit pendu. Si c'est le témoin qui a le dessous, on pendra et lui et le plaignant.

ԳԼՈՒԽ Թ. ՅԱԳԱԳՍյաղագս: prep. Eng: about ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ԶԻՒՐիւր: pron.acc.sg. Eng: his/her ԳՐԱՍՏգրաստ: noun.nom.acc.sg. Eng: pack animal ԿՈՐՈՒՍԱՆԷ։կորուսանել: verb.pres.3per.sg. Eng: destroy

CHAPITRE IX. DE CELUI QUI PERD SA BÊTE SA BÊTE DE SOMME.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain կորսնէկորուսանել: verb.pres.3per.sg. Eng: destroy տաճիկprop. ձի,ձի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: horse կամկամ: conj. Eng: or իկտիշ,իկտիշ: for. Eng: gelding կամկամ: conj. Eng: or ջորի,ջորի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: mule կամկամ: conj. Eng: or այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ազգազգ: noun.nom.acc.sg. Eng: nation գրաստ,գրաստ: noun.nom.acc.sg. Eng: mule զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ուու: conj. Eng: and լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and գտնուգտանել: verb.pres.3per.sg. Eng: find զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self հետհետ: prep. Eng: with մարդոյմարդ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: man որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ուննայ,ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take ուու: conj. Eng: and բերէբերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring զունօղնունել: verb.prpt.acc.sg.def. Eng: have իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace ուու: conj. Eng: and ասէ.ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that «Պարոնայք,պարոն: noun.nom.pl. Eng: baron իսայայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this գրաստսգրաստ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: mule իմիմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and կորուսի.կորուսանել: verb.aor.1per.sg. Eng: destroy լուկամլկամ: for. Eng: bridle փրթաւ,փրթել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: break off, snap ուու: conj. Eng: and հիմայհիմա: adv. Eng: now գտայգտանել: verb.aor.1per.sg.med. Eng: find զինքսինքն: pron.acc.sg.poss1. Eng: he, she, self հետհետ: prep. Eng: with իսաայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this մարդոյս.մարդ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: man ուու: conj. Eng: and սարսար: adj.nom.acc.sg. Eng: ready, disposed եմլինել: verb.pres.1per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կեցցնեմկացուցանել: verb.pres.1per.sg. Eng: stand անսիզովնանսիզ: for. Eng: Assizes երկրիս,երկիր: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: earth, land որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրաւիրաւ: noun.nom.acc.sg. Eng: right, certainly կուկու: part. ասեմ»։ասել: verb.pres.1per.sg. Eng: say Նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say ունօղնունել: verb.prpt.nom.sg.def. Eng: have գրաստուն,գրաստ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: mule «Չէ,չ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that Աստուածաստուած: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: God կամի,կամել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but իմիմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my սնուցածսնանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: nourish է»-լինել: verb.past.3per.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that չաւտայչ: not; հաւատալ: verb.pres.3per.sg. Eng: believe դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace գտնօղին.գտանել: verb.prpt.gen.dat.loc.sg.def. Eng: find ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that բերէբերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring կորսնօղնկորուսանել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: destroy վկայքվկայ: noun.nom.pl. Eng: witness որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երդնուն,երդնուլ: verb.pres.3per.pl. Eng: swear որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that գրաստնգրաստ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mule ճանչեն՝ճանաչել: verb.pres.3per.pl. Eng: recognize որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ըղորդ,ուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct ուու: conj. Eng: and ասեն,ասել: verb.pres.3per.pl. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that «Սարսար: adj.nom.acc.sg. Eng: ready, disposed ենքլինել: verb.pres.1per.pl. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting տեսնու՝տեսանել: verb.pres.3per.sg. Eng: see մենքմեք: pron.nom.pl. Eng: we այնենք».առնել: verb.pres.1per.pl. Eng: do, make նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace անսիզնանսիզ: for. Eng: Assizes այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երբերբ: adv. Eng: when երդնուներդնուլ: verb.pres.3per.pl. Eng: swear ուու: conj. Eng: and հաստատենհաստատել: verb.pres.3per.pl. Eng: establish զվկայութիւննվկայութիւն: noun.acc.sg.def. Eng: witness վկայքն,վկայ: noun.nom.pl.def. Eng: witness նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear գրաստունգրաստ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: mule ուզօղնուզել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: want իի: prep. Eng: in, at, to, from խաչնխաչ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: cross եւեւ: conj. Eng: and յաւետարանն,աւետարան: noun.acc.loc.sg.def. Eng: gospel որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ոչոչ: part. Eng: not ծախելծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not օժտելօժտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: endow, give dowry զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that գրաստն.գրաստ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: mule ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what ազգազգ: noun.nom.acc.sg. Eng: nation, type կերպովկերպ: noun.ins.sg. Eng: manner չէչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self զատելզատել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: split իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրմէ,ինքն: pron.abl.sg. Eng: s/he, self այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct կորուսելկորուսանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: destroy էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be զինք.ինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self ուու: conj. Eng: and երբերբ: adv. Eng: when զայսայս (սա): pron.acc.sg. Eng: this այնէ,առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զինք,ինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self երկրիսերկիր: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: earth, land Անսիզովնանսիզ: for. Eng: Assizes եւեւ: conj. Eng: and Անտաքոյ։prop. Եւեւ: conj. Eng: and գտնօղնգտանել: verb.prpt.nom.acc.loc.sg.def. Eng: find որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զգրաստնգրաստ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: pack animal առինառնուլ: verb.aor.3per.pl. Eng: take յիրմէ,ինքն: pron.abl.sg. Eng: s/he, self երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go հետյետ: prep. Eng: after այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that գտնուգտանել: verb.pres.3per.sg. Eng: find զմարդնմարդ: noun.acc.sg.def. Eng: man որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ծախելծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self իր,իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take ուու: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace բերէ,բերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace իի: prep. Eng: in, at, to, from կահրակահրայ: for. Eng: force պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնէ՝առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they գիննգին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: price իի: prep. Eng: in, at, to, from յինքինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self դարձնէ,դարձուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: turn ուու: conj. Eng: and երբերբ: adv. Eng: when դարձնէդարձուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: turn ուու: conj. Eng: and վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զնա,նա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ցուցընէցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: show իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace թէթէ: conj. Eng: that ուստիուստի: adv. Eng: thus եղաւլինել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: be իր՝իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that գրաստն,գրաստ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: pack animal կամկամ: conj. Eng: or է՞րլինել: verb.past.3per.sg. Eng: be ծախեցծախել: verb.aor.3per.sg. Eng: sell զայլոցայլ: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: other/but իրք։իր: noun.nom.pl. Eng: thing Նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that ցուցընէցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: show մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ծախելծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իր,իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing կամկամ: conj. Eng: or օժտել,օժտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: endow, give dowry նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ճանչէճանաչել: verb.pres.3per.sg. Eng: know, recognize դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գողգող: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: thief է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or գտելգտանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: find էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from փրթման՝փրթումն: noun.nom.acc.sg. Eng: cession զայլոցայլ: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: other/but իրք,իր: noun.nom.pl. Eng: thing ուու: conj. Eng: and առելառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take ծախել.ծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ջաստէջաստել: for. Eng: chastize դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self զէտզէդ: adv. Eng: as գողգող: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: thief մարդ՝մարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man անսիզովն։անսիզ: for. Eng: Assizes Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that ցուցընէցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: show ծախօղ,ծախել: verb.prpt.nom.acc.sg. Eng: sell նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that բռնեն,բռնել: verb.pres.3per.pl. Eng: hold ինչուրինչուր: conj. Eng: until նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ցուցընէցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: show ովո (ով): pron.nom.sg. Eng: who իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ծախել։ծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell Եւեւ: conj. Eng: and այնպէսայնպէս: adv. Eng: this way երթաներթալ: verb.aor.3per.pl.med. Eng: go ինչուրինչուր: conj. Eng: until զգողնգող: noun.acc.sg.def. Eng: thief գտնուն։գտանել: verb.pres.3per.pl. Eng: find

Si quelqu'un perd un cheval arabe, un hongre, un mulet, ou toute autre espèce de monture, et que la trouvant aux mains d'un autre homme, il prend et amène le recéleur à la Cour et dit: "Messieurs, cette bête est à moi, et je l'ai perdue, le licou ayant été rompu: maintenant je l'ai trouvée chez cet homme; et je suis prêt à prouver devant les Assises du pays que je dis la vérité". Si le possesseur de la bête dit: "Non, qu'il ne plaise à Dieu; c'est moi qui ai elevé cette bête": ce n'est pas assez que la Cour ajoute foi à celui qui l'aurait trouvê. Et si celui qui a perdu, produit des témoins qui jurent d'avoir connu cette bête qui lui appartient vraiment, et se déclarent prêts à faire ce qui plaira à la Cour; alors voici (la décision de) l'assise de la Cour: quand les têmoins jurent et affirment le têmoignage, et que le plaignant jure aussi sur la Croix et les Evangiles, qu'il n'a ni vendu ni donné en présent cette bête, et qu'en aucune manière il ne l'a aliénée, mais qu'il l'a perdue effectivement; quand il remplit ces conditions, il la peut reprendre, en vertu de l'Assise de notre pays et d'Antioche. Les possesseur à qui on a repris la bête, doit alors aller chercher l'homme qui la lui a vendue et l'amener à la Cour: la Cour doit forcer ce dernier à lui restituer le prix (de la bête); et après restitution et payement, il convient qu'il déclare à la Cour comment il a eu cette bête, et comment il a vendu ce qui appartenait à une autre personne. S'il ne montre pas un autre homme qui la lui ait vendue ou donnée, la Cour doit le considérer pour voleur, ou pour un tel qui s'emparant de la bête egarée d'un autre, l'a vendue; et elle le doit châtier par (les lois de) l'Assise comme un homme voleur. Mais s'il montre le vendeur, qu'on saisisse ce dernier, jusqu'à ce que (celui-ci à son tour) en montre un autre qui lui ait vendu; et on poursuivra ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le voleur.

Նոյնպէսնոյնպէս: adv. Eng: the same way եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this անսիզովսանսիզ: for. Eng: Assizes էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be հաստատած,հատատել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: establish որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զինչ,ինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what կորսնէկորուսանել: verb.pres.3per.sg. Eng: destroy մարդ,մարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man կամկամ: conj. Eng: or զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what գողնան,գողանալ: verb.pres.3per.pl. Eng: steal թէթէ: conj. Eng: that ոսկիոսկի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: gold թէթէ: conj. Eng: that արծաթ,արծաթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: silver թէթէ: conj. Eng: that կտավեղէն,կտաւեղէն: adj.nom.acc.sg. Eng: linen կամկամ: conj. Eng: or զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ուու: conj. Eng: and լինայ,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be զարթզարթ: prep./adv. Eng: besides իի: prep. Eng: in, at, to, from գրաստոյգրաստ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: pack animal կամկամ: conj. Eng: or իի: prep. Eng: in, at, to, from յայլայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but չորքոտանեաց,չորքոտանի: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: quadruped զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace գտնու,գտանել: verb.pres.3per.sg. Eng: find նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ամէնինամէն: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: all յերեքերեք: num. Eng: three բաժնէնբաժին: noun.abl.sg.def. Eng: portion մէկնմի: num. Eng: one դարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace է։լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Il est aussi établi par cette Assise que, de toute chose perdue ou volée par quelqu'un, soit or, soit argent, soit linge, ou toute autre chose, excepté les bêtes de somme et autres quadrupèdes, retrouvée par la Cour, un tiers appartient à elle.

ԳԼՈՒԽ Ժ. ՅԱՂԱԳՍյաղագս: prep. Eng: about ԴԱՏԱՍՏԱՆԻդատաստան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: judgment Իի: prep. Eng: in, at, to, from ՎԵՐԱՅվերայ: post. Eng: on ՀԱՅՐԵՆԵՍՏՆՈՅ,հայրենեստան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: patrimony ԵՒեւ: conj. Eng: and ԿԱՄկամ: conj. Eng: or ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ԻՆՉինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what ՆՄԱՆնման: adj.nom.acc.sg. Eng: like Էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Իի: prep. Eng: in, at, to, from ՀԱՅՐԵՆԻՔ։հայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral

CHAPITRE X. DES PROCÈS POUR LES PATRIMOINES ET DE TOUT CE QUI SE RAPPORTE AU PATRIMOINE.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain դատըստնիդատել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: judge վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of ապրնացապրանք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: goods եւեւ: conj. Eng: and որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what նմաննման: adj.nom.acc.sg. Eng: like էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be սոցա,սա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: this one մանաւանդմանաւանդ: conj. Eng: especially որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դատըստնվորքնդատըստնվոր: noun.nom.acc.pl.def. Eng: plaintiff ազգակիցքազգակից: adj.nom.pl. Eng: kin չլինինչ: not; լինել: verb.pres.3per.pl.med. եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not կարեւորք,կարեւոր: adj.nom.pl. Eng: important գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party եւեւ: conj. Eng: and ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want զճանչածճանաչել: verb.res.acc.sg. Eng: know համբերութիւննհամբերութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: patience եւեւ: conj. Eng: and զօրն,զօր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: army, force որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ԺԵ.ԺԵ: num. 15 եւեւ: conj. Eng: and հետյետ: prep. Eng: after այսորայս: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: this թէթէ: conj. Eng: that ուզենայուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which պատճռվորէպատճառաւորել: verb.pres.3per.sg. Eng: implicate զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խիսմն,խիսմ: for. Eng: adverse party ուու: conj. Eng: and ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say ընդընդ: prep. Eng: with, during, for դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace թէթէ: conj. Eng: that հիւանդհիւանդ: adj.nom.acc.sg. Eng: sick եմ,լինել: verb.pres.1per.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace համբերութիւնհամբերութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: patience երկուերկու: num. Eng: two շաբաթշաբաթ: noun.nom.acc.sg. Eng: week հետյետ: prep. Eng: after իրաց.իր: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հետյետ: prep. Eng: after երկուերկու: num. Eng: two շաբթունշաբաթ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: week դեռդեռ: adv. Eng: still ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that հիւանդհիւանդ: adj.nom.acc.sg. Eng: sick եմլինել: verb.pres.1per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and չգայ,չ: not; գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ապաապա: adv. Eng: then յուղարկէյուղարկել: verb.pres.3per.sg. Eng: send դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace երկուերկու: num. Eng: two երդվածերդնուլ: verb.res.nom.acc.sg. Eng: swear որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երթաներթալ: verb.aor.3per.pl.med. Eng: go տեսնունտեսանել: verb.pres.3per.pl. Eng: see զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that ունիունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: have, take յերեւաներեւան: adv. Eng: openly հիւանդութիւն.հիւանդութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: illness եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չերեւնայչ: not; երեւել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: appear իրաւ,իրաւ: noun.nom.acc.sg. Eng: right, certainly նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յուղարկէյուղարկել: verb.pres.3per.sg. Eng: send դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace բժիշկ՝բժիշկ: noun.nom.acc.sg. Eng: doctor որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go տեսնուտեսանել: verb.pres.3per.sg. Eng: see թէթէ: conj. Eng: that իրաւիրաւ: noun.nom.acc.sg. Eng: right, certainly էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that ոչ.ոչ: part. Eng: not ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that տեսնուտեսանել: verb.pres.3per.sg. Eng: see բժիշկն՝բժիշկ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: doctor որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which վստահիվստահել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: trust հիւանդհիւանդ: adj.nom.acc.sg. Eng: sick է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing տուննտուն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: house թողունթողուլ: verb.pres.3per.pl. Eng: forgive, permit զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իի: prep. Eng: in, at, to, from հանգիստ,հանգիստ: noun.nom.acc.sg. Eng: rest ինչվիինչվի: conj. Eng: until աջողնայ.աջողել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: succeed եւեւ: conj. Eng: and ապաապա: adv. Eng: then գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն՝դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which պացխունպատասխան: noun.nom.acc.sg. Eng: answer այնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խսմին։խիսմ: for. Eng: adverse party Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want համբերութիւն,համբերութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: patience նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տանտուն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: house տանտալ: verb.pres.3per.pl. Eng: give իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ԽԽ: num. Eng: forty օր,օր: noun.nom.acc.sg. Eng: day եւեւ: conj. Eng: and ապաապա: adv. Eng: then գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace առջեւառջեւ: adv./prep./post. Eng: before Տուկին.տուկ: for. Eng: duke եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ուզէ՝ուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տանտալ: verb.pres.3per.pl. Eng: give իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ԺԵԺԵ: num. 15 օր.օր: noun.nom.acc.sg. Eng: day որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ՀՀ: num. Eng: 70 օրօր: noun.nom.acc.sg. Eng: day ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ամէնն.ամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be համբերութեանհամբերութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: patience աւուրքնօր: noun.nom.pl.def. Eng: day քաղաքացեացնքաղաքացի: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: citizen, city dweller իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on հայրենեցն։հայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: patria, patrimony

Si quelqu'un plaide pour des biens et des choses semblables—surtout quand les plaignants ne sont ni parents, ni voisins,—si l'adversaire vient à demander le délai ordinaire et le jour, c'est à dire les 15 jours, et qu'ensuite l'adversaire cherche des prétextes en disant qu'il est malade, la Cour lui donnera un délai de deux semaines successives; si après ces deux semaines, il continue à dire qu'il est malade, et ne se présente pas, il faut alors que la Cour envoie deux jurés pour examiner, si sa maladie est apparente; s'ils ne la trouvent pas telle, la Cour doit envoyer un médecin le trouve vraiment malade, il faut qu-on le laisse chez lui, jusqu'à ce qu'il soit rétabli: après quoi il viendra à la Cour pour répondre à son adversaire. S'il demande un nouveau délai, on lui en donnera un de 40 jours; et ensuite il reviendra à la Cour, en présence du Duc; et s'il demande un autre délai, qu'on lui en donne encore un de 15 jours, ce qui fait en tout 70 jours. C'est le terme des jours du délai pour les Bourgeois relativement aux patrimoines.

Եւեւ: conj. Eng: and թէ,թէ: conj. Eng: that մի՛մի: part.neg. Eng: not արասցէառնել: verb.sbjv.3per.sg. Eng: make Աստուած,աստուած: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: God որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յերկուերկու: num. Eng: two խսմէնխիսմ: for. Eng: adverse party ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain սղալէսխալել: verb.pres.3per.sg. Eng: err եւեւ: conj. Eng: and չգայչ: not; գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace իի: prep. Eng: in, at, to, from դրածդնել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: put պոմանն,պայման: noun.nom.acc.sg.def. Eng: condition, stipulation ուու: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or չյուղարկէչ: not; յուղարկել: verb.pres.3per.sg. Eng: send մարդ՝մարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they պատճառն,պատճառ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: cause, pretend նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they սպկիկսպրկիկ: adj.nom.acc.sg. Eng: clean կորոյսկորուսանել: verb.aor.3per.sg. Eng: destroy զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they իրաւունքն։իրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right Այսպէսայսպէս: adv. Eng: this way էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which թէթէ: conj. Eng: that դատըստնվորնդատըստնվոր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: plaintiff սղալէսխալել: verb.pres.3per.sg. Eng: err ուու: conj. Eng: and չգայ,չ: not; գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come ուու: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man յուղարկէյուղարկել: verb.pres.3per.sg. Eng: send որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they պատճառն,պատճառ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: cause, pretend նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party ազատեցաւազատել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: liberate իի: prep. Eng: in, at, to, from նարայնա: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all յուզմանցն,յուզումն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: agitation զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կուկու: part. ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want յիրմէ,ինքն: pron.abl.sg. Eng: s/he, self Անտաքոյprop. անսիզովն։անսիզ: for. Eng: Assizes

Et si, — ce qu'à Dieu ne plaise, — l'un des deux adversaires fait défaut et ne se présente pas à la Cour au terme établi, ou qu'il n'envoie personne à la Cour pour en exposer le motif, il perd absolument sa cause. C'est ainsi (qu'on doit juger) quand le plaignant fait défaut, et ne vient ni n'envoie personne pour notifier ses raisons: son adversaire est ainsi affranchi de toutes les réclamations que l'autre formulait contre lui; et cela, par les Assises d'Antioche.

Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դատըստնածդատել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: judge էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing վերայվերայ: post. Eng: on ուու: conj. Eng: and չգայչ: not; գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace ուու: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or յուղարկէյուղարկել: verb.pres.3per.sg. Eng: send մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ցուցընէցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: show զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they պատճառքն,պատճառ: noun.nom.pl.def. Eng: cause նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ահաահա: part. Eng: behold որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on նորանա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they հաստատեցաւհաստատել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: establish ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all ծռութիւնն։ծռութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: crookedness Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that երկուքներկու: num. Eng: two գանգան: noun.nom.acc.sg. Eng: cane իի: prep. Eng: in, at, to, from պոմաննպայման: noun.nom.acc.sg.def. Eng: condition, stipulation որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դրածդնել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: put է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զիրքնիր: noun.acc.pl.def. Eng: thing ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have ընդընդ: prep. Eng: with, during, for այն՝այն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կուկու: part. դատըստնի,դատել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: judge թէ,թէ: conj. Eng: that «Եսես (ինքս): pron.nom.sg. Eng: I իսկիիսկի: part. Eng: at all չունիմչ: not; ունել: verb.pres.1per.sg.pass. Eng: have քեզդու: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) պացխուն,պատասխան: noun.nom.acc.sg. Eng: answer ուու: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not կուկու: part. ճանչեմճանաչել: verb.pres.1per.sg. Eng: know զքեզդու: pron.acc.sg. Eng: you (sg.) իի: prep. Eng: in, at, to, from յիմես (ինքս): pron.gen.sg. Eng: I ապրանքն.ապրանք: noun.nom.pl.def. Eng: goods ուու: conj. Eng: and եսես (ինքս): pron.nom.sg. Eng: I կալելկալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: have եմլինել: verb.pres.1per.sg. Eng: be զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they հիմայհիմա: adv. Eng: now տարիտարի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: year միմի: num. Eng: one ուու: conj. Eng: and օրօր: noun.nom.acc.sg. Eng: day մի՝մի: num. Eng: one իի: prep. Eng: in, at, to, from քոդու: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) առջեւ,առջեւ: adv./prep./post. Eng: before իի: prep. Eng: in, at, to, from քոդու: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) քաղաքս,քաղաք: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: city եւեւ: conj. Eng: and դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing չեսչ: not; լինել: verb.pres.2per.sg. Eng: be ասցել,ասել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: say ուու: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not դատըստնել».դատել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: judge եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that կեցցընէ,կացուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: stand զէդզէդ: adv. Eng: as կուկու: part. ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say զտարինտարի: noun.acc.sg.def. Eng: year ուու: conj. Eng: and զօրն,օր: noun.acc.sg.def. Eng: day որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they սալարսալար: for. Eng: complete լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be կեցել,կալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: stand նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կտրեցաւ,կտրել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: break որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but բնաւբնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պացխունպատասխան: noun.nom.acc.sg. Eng: answer չայնէ,չ: not; առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make եւեւ: conj. Eng: and ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զէդզէդ: adv. Eng: as կալելկալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: have է։լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Ապաապա: adv. Eng: then հետյետ: prep. Eng: after այսորայս: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: this թէթէ: conj. Eng: that կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able դատըստնօղնդատել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: judge իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on կեցցընելկացուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: stand որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace վկայէ,վկայել: verb.pres.3per.sg. Eng: testify, witness որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տարոյնտարի: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: year ուու: conj. Eng: and աւուրնօր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: day ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ներքսէներքս: adv. Eng: inside իսկիիսկի: part. Eng: at all եկելգալ: verb.pfv.nom.acc.loc. Eng: come էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be դատըստնել,դատել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: judge նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they լուծեցաւլուծանել: verb.aor.3per.sg. Eng: dissolve դատաստանն.դատաստան: noun.nom.acc.sg.def. Eng: judgment եւեւ: conj. Eng: and պարտիպարտք: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: debt որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which նորանա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they հանչաքհանչաք: adj.nom.acc.sg. Eng: that much միմի: num. Eng: one պացխունպատասխան: noun.nom.acc.sg. Eng: answer այնէ՝առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կշտանայկշտանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: sate դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace ուու: conj. Eng: and ինք՝ինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self կեցցութեամբն,կեցցութիւն: noun.ins.sg.def. Eng: standing եւեւ: conj. Eng: and երդվածքներդնուլ: verb.res.nom.pl.def. Eng: swear այնենառնել: verb.pres.3per.pl. Eng: do, make զիրաւունքն.իրաւունք: noun.acc.sg.def. Eng: right եւեւ: conj. Eng: and որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրաւիրաւ: noun.nom.acc.sg. Eng: right, certainly լինի՝լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have զիրքնիր: noun.acc.pl.def. Eng: thing արդարարդար: adj.nom.acc.sg. Eng: just դատաստանաւ։դատաստան: noun.ins.sg. Eng: judgment

Et s'il arrivait que celui, avec lequel on plaide, ne se présentait pas à la Cour, et n'envoyait personne pour exposer ses raisons, voilà que par ce fait même toute la faute revient sur lui. Si tous les deux viennent au rendez-vous, et que le possesseur des biens dise au plaignant: "Je n'ai rien à vous répondre, et je ne vous reconnais aucun droit sur mes biens que j'ai tenus jesqu'ici, à votre connaissance et dans votre ville, pendant un an et un jour, sans que vous ayez dit mot, ni demandé justice". S'il pouvait affirmer, comme il le dit, ce terme d'un an et d'un jour, (et établir) qu'il les a possédés dans tout ce délai, le débat est clos: il ne doit rien lui répondre,e t il doit garder ses biens comme il les tenait auparavant. Si ensuite le plaignant peut soutenir devant la Cour qu'il a demandé justice dans l'intervalle de cet an et ce jour, la cause est engagée: il faut que l'autre lui fasse autant de réponses qu'il est besoin pour satisfaire la Cour et lui même par sa défense: c'est alors aux jurés de faire raison; et celui qui sera trouvé véridique, aura les biens par juste jugement.

Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ըղորդութիւնքնուղղորդութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: correctness որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ցուցընելցուցանել: verb.inf.nom.acc.sg. Eng: show պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they պէտքն՝պէտ: noun.nom.pl.def. Eng: need ընդդէմընդդէմ: adj.nom.acc.sg./prep./adv. Eng: against իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խսմին,խիսմ: for. Eng: adversary նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յումպէտքյումպէտք: adj.nom.acc.pl. Eng: necessary ուժովոյժ: noun.ins.sg. Eng: strength լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ուու: conj. Eng: and տահրկէտահրկել: verb.pres.3per.sg. Eng: win ճշմարիտճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true կեցցութեամբ,կեցցութիւն: noun.ins.sg. Eng: standing այսինքնայսինքն: conj. Eng: so բրվլճով,բրվլէճ: for. Eng: privilege կամկամ: conj. Eng: or որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what նմաննման: adj.nom.acc.sg. Eng: like լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be սոցա,սա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: this one որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which սովաւսա: pron.ins.sg. Eng: this one դատէդատել: verb.pres.3per.sg. Eng: judge եւեւ: conj. Eng: and կտրէկտրել: verb.pres.3per.sg. Eng: cut դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they իրաւունքն,իրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right ուու: conj. Eng: and երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing բանն։բան: noun.nom.acc.sg.def. Eng: word

Quant à la vérité qu'on doit démontrer dans la Cour, pour la (défense de) sa propre cause, contre l'adversaire, elle doit être soutenue avec rigueur, et l'on doit convaincre par de sérieux arguments, c'est-à-dire par des Priviléges et ce qui y ressemble; afin que la Cour puisse s'en servir pour couoper court au débat, et que le plaignant ayant obtenu ses droits s'en aille à ses affaires.

ԳԼՈՒԽ ԺԱ. ՎԱՍՆվասն: prep. Eng: about, for the sake of ԴԱՏԱՍՏԱՆԻդատաստան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: judgment ԱԶԳԱԿԱՆԱՑազգական: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: relative ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ԳԱՆգալ: verb.pres.3per.pl. Eng: come Իի: prep. Eng: in, at, to, from ԴԱՐՊԱՍդարպաս: noun.nom.acc.sg. Eng: porte, palace ՎԱՍՆվասն: prep. Eng: about, for the sake of ՀԱՅՐԵՆԵՑհայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: patria, patrimony ԱՊՐՆԱՑ։ապրանք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: goods

CHAPITRE XI. DES PROCÈS DES VOISINS ET DES PARENTS SUR CE PATRIMOINE.

Ահաահա: part. Eng: behold գիտացիք,գիտենալ: verb.aor.2per.pl. Eng: know որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but աւելիաւելի: adj.nom.acc.sg. Eng: more օրօր: noun.nom.acc.sg. Eng: day կամկամ: conj. Eng: or համբերութիւնհամբերութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: patience չկայչ: not; կալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand քանքան: conj./prep. Eng: than ԺԵԺԵ: num. 15 օրօր: noun.nom.acc.sg. Eng: day մէն.մէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զիրքնիր: noun.acc.pl.def. Eng: thing ուննայ՝ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have դիմախօսէդիմախօսել: verb.pres.3per.sg. Eng: dispute, oppose ուու: conj. Eng: and ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that «Եսես (ինքս): pron.nom.sg. Eng: I հիմայհիմա: adv. Eng: now հանչաքհանչաք: adj.nom.acc.sg. Eng: that much միմի: num. Eng: one ժամանակժամանակ: noun.nom.acc.sg. Eng: time էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կալելկալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: have եմլինել: verb.pres.1per.sg. Eng: be զիրքսիր: noun.nom.pl.poss1. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from յիմես (ինքս): pron.gen.sg. Eng: I ձեռք,ձեռն: noun.nom.pl. Eng: hand ուու: conj. Eng: and դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) չեսչ: not; լինել: verb.pres.2per.sg. Eng: be խօսել»,խօսել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: speak նայնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վանցվանց: prep. Eng: about/because of այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չհեռանայչ: not; հեռանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go away յիրաւանցն,իրաւունք: noun.abl.pl.def. Eng: right որպէսորպէս: adv. Eng: as գրեցաքգրել: verb.aor.1per.pl. Eng: write զօտարքն,օտար: adj.nom.pl.def. Eng: foreign զիզի: conj. Eng: that այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ազգակիցազգակից: noun.nom.acc.sg. Eng: relative ենլինել: verb.pres.3per.pl. Eng: be իրաց.իր: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: thing որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which թէթէ: conj. Eng: that աւելիաւելի: adj.nom.acc.sg. Eng: more քանքան: conj./prep. Eng: than զհարիւրհարիւր: num. Eng: hundred տարինտարի: noun.nom.acc.sg.def. Eng: year կալելկալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: have լինայլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be մէկնմի: num. Eng: one զմէկայլինմէկայլ: pron.gen.dat.loc.sg.def. Eng: another իրաւունքն,իրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ժամժամ: noun.nom.acc.sg. Eng: hour ուու: conj. Eng: and գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come դատըստնի,դատել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: judge նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they իրաւունքնիրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right առնու,առնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զէդզէդ: adv. Eng: as որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace ուու: conj. Eng: and բերէբերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring աղէկաղէկ: adj.nom.acc.sg. Eng: well պէտքպէտ: noun.nom.pl. Eng: need ուու: conj. Eng: and վկայք,վկայ: noun.nom.pl. Eng: witness ուու: conj. Eng: and կեցցընէ,կացուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: stand որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near քանքան: conj./prep. Eng: than զմէկայլն.մէկայլ: pron.gen.dat.loc.sg.def. Eng: another նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace անսիզնանսիզ: for. Eng: Assizes ուու: conj. Eng: and իրաւունքնիրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որ՝որ: pron.nom.sg. Eng: who, which որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրաւիրաւ: noun.nom.acc.sg. Eng: right, certainly ուու: conj. Eng: and մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near լինի՝լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be նայնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զիրքն։իր: noun.acc.pl.def. Eng: thing Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that ջալընջօղինջալունջ: for. Eng: challenge պէտքնպէտ: noun.nom.pl. Eng: need ուու: conj. Eng: and կեցցութիւննկեցցութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: standing տկարտկար: adj.nom.acc.sg. Eng: weak լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ուու: conj. Eng: and չկշտացընէչ: not; կշտացնել: verb.pres.3per.sg. Eng: sate զդարպասն,դարպաս: noun.acc.sg.def. Eng: porte, palace ուու: conj. Eng: and չտայչ: not; տալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing իրաւունքն,իրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they մէկայլինմէկայլ: pron.gen.dat.loc.sg.def. Eng: another բաննբան: noun.nom.acc.sg.def. Eng: word ամրցաւ.ամրանալ: verb.aor.3per.sg. Eng: reinforce ուու: conj. Eng: and պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come հաստատութեամբհաստատութիւն: noun.ins.sg. Eng: firmament առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպսէնդարպաս: noun.abl.sg.def. Eng: porte, palace մշտնջենաւորմշտնջենաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: perpetual յաւիտեան,յաւիտեան: noun.nom.acc.sg. Eng: forever որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing հաստատեցաւհաստատել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: establish այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that իրքն,իր: noun.nom.pl.def. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing յետմնացացն։յետմնաց: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: descendant, heir Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ուզօղինուզել: verb.prpt.gen.dat.loc.sg.def. Eng: want որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դատըստնեցաւ՝դատել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: judge հաստատիհաստատել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: establish յերեւաներեւան: adv. Eng: openly կեցցութեամբ,կեցցութիւն: noun.ins.sg. Eng: standing որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which բաժինբաժին: noun.nom.acc.sg. Eng: portion միմի: num. Eng: one իի: prep. Eng: in, at, to, from հայրենեցնհայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: patria, patrimony եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or ամէննամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing կտրի՝կտրել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: cut դարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace տեսովն,տես: noun.ins.sg.def. Eng: look, view եւեւ: conj. Eng: and ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self թուխթթուղթ: noun.nom.acc.sg. Eng: paper, letter իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպսէն,դարպաս: noun.abl.sg.def. Eng: porte, palace որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing կտրեցաւ՝կտրել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: cut նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing յետմնացացնյետմնաց: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: descendant, heir սեփհականսեպհական: adj.nom.acc.sg. Eng: own մնայ,մնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing թուխթ,թուղթ: noun.nom.acc.sg. Eng: paper, letter զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ցեղցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe կտրեցաւկտրել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: cut իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing իրաւունքն։իրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right

Vous devez savoir qu'il n'y a pas (pour ces sortes de procès) de délai qui excède 15 jours seulement: et si l'adversaire, possesseur des biens contestait en disant: "Depuis tel temps j'ai eu ces choses entre mes mains, et tu n'en as pas parlé"; l'autre ne sera pas pour cela privé de ses droits; comme ous venons déjà de l'écrire sur les (effets des) étrangers. Car pour ceux qui sont parents entre eux, si l'un avait même, depuis une centaine d'années, entretenu la propriété de l'autre, et que celui-ci allât demander justiec à quelque époque que ce fût, il obtiendrait ses droits: il suffit qu'il se présente à la Cour, y produisant ses preuves bien en règle et ses témoins, et soutienne qu'il est plus proche parent que l'autre. Car l'Assise et les lois de la Cour veulent que celui qui est à la vérité le plus proche parent, obtienne la propriété. Mais si les preuves et les affirmations du plaignant sont faibles et ne satisfont pas la Cour, comme suffisantes à démontrer ses droits, la cause de l'autre se raffermit; et il importe qu'il vienne et obtienne de la Cour la confirmation perpétuelle pour toujours; pour qu'on sache que ces biens lui sont garantis, ainsi qu'à ses héritiers. Et dans le cas où les droits du contestant seraient confirmés par preuves évidentes, et où la Cour approuverait par sa décision qu'une partie ou tout le patrimoine lui appartînt; s'il en demandait un acte écrit à la Cour, pour attester que ce qui est jugé comme sa propriété, doit passer à ses successeurs, il convient que la Cour lui donne le certificat sur la décision de ces droits, telle qu'elle a été faite.

ԳԼՈՒԽ ԺԲ. ՅԱՂԱԳՍյաղագս: prep. Eng: about ԾԱԽԱԾծախել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: sell ՀԱՅՐԵՆԵՑհայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: patria, patrimony ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ՏԱՐՈՅՆտարի: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: year ԵՒեւ: conj. Eng: and ԱՒՈՒՐՆօր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: day ԸՆԴընդ: prep. Eng: with, during, for ՆԵՐՔՍԷներքս: adv. Eng: inside ՋԱԼԸՆՋԵՆջալունջ: for. Eng challenge ԱԶԳՆազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation ԱԶԳԻՆազգ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: nation ԿԱՄՕՔ։կամք: noun.ins.pl. Eng: will

CHAPITRE XII. SUR LES PATRIMOINES VENDUS QUAND LES PARENTS DANS L'INTERVALLE DE L'AN ET DU JOUR CHALONGENT PAR UN MUTUEL ACCORD.

Յաղագսյաղագս: prep. Eng: about թէթէ: conj. Eng: that ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ծախէծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they հայրենիքն,հայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral եւեւ: conj. Eng: and իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ազգնազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or կարեւորքնկարեւոր: adj.nom.pl.def. Eng: important գանգալ: verb.pres.3per.pl. Eng: come ջալընջեն,ջալունջ: for. Eng: challenge եւեւ: conj. Eng: and կամենանկամել: verb.pres.3per.pl. Eng: want առնուլառնուլ: verb.inf.acc.loc. Eng: take իի: prep. Eng: in, at, to, from գնօղէնգնել: verb.prpt.abl.sg.def. Eng: buy տարոյտարի: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: year միմի: num./part.neg. Eng: one/not ուու: conj. Eng: and աւուրօր: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: day միմի: num. Eng: one ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ներքսէ,ներքս: adv. Eng: inside նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կուկու: part. տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give անսիզս։անսիզ: for. Eng: Assizes Եւեւ: conj. Eng: and յորժամյորժամ: conj. Eng: when գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from ջալընջելջալունջ: for. Eng: challenge իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they սալարսալար: for. Eng: complete զգիննգին: noun.acc.sg.def. Eng: price իի: prep. Eng: in, at, to, from հետնհետ: prep. Eng: with թողթողուլ: verb.aor.3per.sg./imp.sg. Eng: forgive, permit բերէ.բերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring զիզի: conj. Eng: that պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing դարպասն.դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which մենակմինակ: adj.nom.acc.sg. Eng: alone զվճարնվճար: noun.acc.sg.def. Eng: payment, compensation իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace այնէ,առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make եւեւ: conj. Eng: and ապաապա: adv. Eng: then առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զհայրենիքն.հայրենիք: noun.nom.pl.def. Eng: patria, patrimony ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չբերէչ: not; բերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring զգինն՝գին: noun.acc.sg.def. Eng: price նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չգայչ: not; գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from բանբան: noun.nom.acc.sg. Eng: word իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ազգութեանազգութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: nationality, family ջալունջն.ջալունջ: for. Eng: challenge եւեւ: conj. Eng: and խումարխումար: for. Eng: drunk, dumb այնէ,առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which չբերէչ: not; բերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring ուու: conj. Eng: and առնու։առնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take Եւեւ: conj. Eng: and այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that գիտելիգիտել: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: know էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which թէթէ: conj. Eng: that ազգնազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation հայրենիքհայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral ծախէ,ծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell ուու: conj. Eng: and ազգքնազգ: noun.nom.pl.def. Eng: nation յետեւետեւ: Eng: prep./adv. Eng: behind, after գանգալ: verb.pres.3per.pl. Eng: come ջալընջենջալունջ: for. Eng: challenge տարոյնտարի: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: year ուու: conj. Eng: and աւուրնօր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: day ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ներքսէ,ներքս: adv. Eng: inside նայնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իրաւունքիրաւունք: noun.nom.acc.sg. Eng: right էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which անսղալանսխալ: adj.nom.acc.sg. Eng: unerring առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take ազգն,ազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation ուու: conj. Eng: and մենակմինակ: adj.nom.acc.sg. Eng: alone զդեկաննդեկան: noun.acc.sg.def. Eng: money վճարէ.վճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of զիզի: conj. Eng: that ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be քանքան: conj./prep. Eng: than զօտարն։օտար: adj.nom.acc.sg. Eng: foreign Ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ազգակիցնազգակից: adj.nom.acc.sg.def. Eng: kin գնէգնել: verb.pres.3per.sg. Eng: buy իի: prep. Eng: in, at, to, from յազգէն,ազգ: noun.abl.sg.def. Eng: nation երբերբ: adv. Eng: when դադրէդադրել: verb.pres.3per.sg. Eng: cease հայրենեցնհայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: patria, patrimony գինն,գին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: price նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they բունբուն: noun.nom.acc.sg. Eng: main, trunk, camp ուու: conj. Eng: and մօտեւորնմօտաւոր: adj.nom.acc.sg.def. Eng: near յազգէն,ազգ: noun.abl.sg.def. Eng: nation նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which առնու։առնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that ոտինոտն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: foot միմի: num. Eng: one դնէդնել: verb.pres.3per.sg. Eng: put հեռաւորհեռաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: distant ազգնազգ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: nation ուու: conj. Eng: and վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զգինն,գին: noun.acc.sg.def. Eng: price ուու: conj. Eng: and ազգազգ: noun.nom.acc.sg. Eng: nation միմի: num./part.neg. Eng: one/not լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which սայզվի,սազել: for. Eng: accommodate, arrange անսիզինանսիզ: for. Eng: Assizes իրաւնօք,իրաւունք: noun.ins.pl. Eng: right եւեւ: conj. Eng: and հետհետ: prep. Eng: with այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but մօտեւոր,մօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չէլինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that սայզենսազել: for. Eng: accommodate, arrange ուու: conj. Eng: and առնունառնուլ: verb.pres.3per.pl. Eng: take իի: prep. Eng: in, at, to, from նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տան,տալ: verb.pres.3per.pl. Eng: give տան,տուն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: house թէթէ: conj. Eng: that հազարհազար: num. Eng: thousand այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but մօտեւորմօտաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near ազգքազգ: noun.nom.pl. Eng: nation լինի։լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be

Si quelqu'un vend son patrimoine, et que ses parents ou ses proches viennent à chalonger, et le veulent reprendre de l'acheteur dans l'intervalle d'un an et d'un jour, l'Assise le permet. En enant à la Cour il faut qu'il porte avec lui le prix entier: (car) comme la Cour est tenue à le lui restituer, il faut que lui aussi fasse aussitôt son payement dans la Cour, et ensuite prenne son patrimoine; s'il ne porte pas le prix, le chalonge de sa parenté ne lui sert de rien: il ferait une sottise de ne pas porter la valeur et de ne pas prendre (le patrimoine). Il faut savoir ceci: que si un des parents vend du patrimoine, et que d'autres parents viennent ensuite à s'en chalonger, durant l'intervalle de l'an et du jour, il est juste que les parents le reprennent sans faute, payant seulement l'argent; parce qu'ils sont plus proches que l'étranger. Et si c'est un des proches parents qui l'achète d'un autre parent, quand cesse le prix du patrimoine, il faut que le plus proche et propre parent l'obtienne. Mais quand une fois un parent lointain l'a acheté, en payant le prix, et que quelque autre parent (plus proche) s'en est saisi par les droits des Assises, si ensuite se présentait un aure parent plus proche encore, il ne serait pas raisonnable de saisir (le patrimoine) du premier et de le donner au second, fût-il mille fois plus proche que l'autre.

ԳԼՈՒԽ ԺԳ. ՅԱՂԱԳՍյաղագս: prep. Eng: about ՏՆՎՈՅտուն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: house ՎԱՐՁԵԼՈՅվարձել: verb.inf.nom.acc.loc./pfv.nom.acc.sg. Eng: hire ԹԷթէ: conj. Eng: that ՈՐՊԷՍորպէս: adv. Eng: as Էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ԱՆՍԻԶՆանսիզ: for. Eng: assizes ԿԱՄկամ: conj. Eng: or ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆ։սովորութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: custom

CHAPITRE XIII. SUR LE LOYER DES MAISONS SELON L'ASSISE OU L'USAGE.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain տունտուն: noun.nom.acc.sg. Eng: house վարձէվարձել: verb.pres.3per.sg. Eng: hire, rent տարոյտարի: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: year եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or ամսոյամիս: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: month պոմնով,պայման: noun.ins.sg. Eng: condition, stipulation եւեւ: conj. Eng: and վարձվորնվարձաւոր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: tenant այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but կանուխկանուխ: adj.nom.acc.sg. Eng: early ուզենայուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ելնէ,ելանել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: go out վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but բանի,բան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: word նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all վարձնվարձ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: rent վճարէ.վճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude քաւէլքաւել: prep./conj. Eng: except թէթէ: conj. Eng: that ծովուծով: noun.gen.dat.ins.loc.sg. Eng: sea պատճառքպատճառ: noun.nom.pl. Eng: cause, pretend կենայկալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand անցնելոյանցանել: verb.inf.nom.acc.loc./pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: pass իի: prep. Eng: in, at, to, from Ֆռանկք,prop. կամկամ: conj. Eng: or իի: prep. Eng: in, at, to, from Կիպռօս,prop. կամկամ: conj. Eng: or յայլայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but տեղիտեղի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: place որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which անցանցանել: verb.aor.3per.sg./imp.sg. Eng: pass լինի։լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that իի: prep. Eng: in, at, to, from ծովեզերծովեզր: noun.nom.acc.sg. Eng: seashore երթայ,երթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go զէդզէդ: adv. Eng: as իի: prep. Eng: in, at, to, from Սուրսուր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: sword կամկամ: conj. Eng: or յԱքայ,prop. կամկամ: conj. Eng: or յայլայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but եզեր,եզր: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: edge նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զամէնամէն (բոլոր): adj.acc.sg. Eng: all վարձնվարձ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: rent վճարէ.վճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that վարձվորնվարձաւոր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: tenant չվճարէչ: not; վճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay իի: prep. Eng: in, at, to, from լմանլման: adj.nom.acc.sg. Eng: entire իի: prep. Eng: in, at, to, from տաննտուն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: house իի: prep. Eng: in, at, to, from տէրն,տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able գրաւկնելգրաւականել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pledge, pawn համարձակհամարձակ: adj.nom.acc.sg. Eng: bold զվարձվորն,վարձաւոր: noun.acc.sg.def. Eng: tenant եւեւ: conj. Eng: and զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they վարձունվարձ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: rent զխաստնխաստ: for. Eng: part վճարուիլ.վճարել: verb.inf.nom.acc.loc.pass. Eng: pay ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that ընդընդ: prep. Eng: with, during, for երկուքներկու: num. Eng: two ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say ուու: conj. Eng: and լսելլսել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: hear լինի՝լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of վարձուն,վարձ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: rent եւեւ: conj. Eng: and ուրանալուրանալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: renounce լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from միջոցն,միջոց: noun.nom.acc.sg.def. Eng: means նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տաննտուն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: house տիրոջնվարձ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: rent երդումներդումն: noun.nom.acc.sg. Eng: vow հասնի,հասանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: arrive թէթէ: conj. Eng: that ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self ուզենայ.ուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that չուզենայչ: not; ուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want տաննտուն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: house տէրն,տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord ուու: conj. Eng: and վարձվորնվարձաւոր: noun.acc.sg.def. Eng: tenant ուզենայուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երդնու,երդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be առնուլառնուլ: verb.inf.acc.loc. Eng: take զերդումն։երդումն: noun.acc.sg. Eng: vow

Si quelqu'un loue sa maison à terme, pour des années ou des mois, et que le locataire veuille la quitter, ses autres affaires lui imposant d'anticiper le terme, il faut qu'il paie tout le loyer, sauf le cas d'un voyage en mer pour passer au pays des Francs ou à Chypre, ou dans tout autre pays où il faudrait passer (la mer). Mais s'il va cotoyant le littoral, par exemple vers Tyr ou S. Jean d'Acre, out tout autre lieu du littoral, il est tenu de payer le loyer entier. Si le locataire ne paie pas entièrement, le propriétaire de la maison peut en toute liberté séquestrer son locataire, et faire payer le reste de son loyer. Mais s'il se produit des controverses entre les deux parties, pour le loyer, et que 'une ou l'autre vienne à nier, il convient que e propriétaire prête serment s'il le veut; mais s'il ne le veut pas, et que le locataire prétende qu'il jure, on doit obtenir son serment.

ԳԼՈՒԽ ԺԴ. ԵԹԷեթէ: conj. Eng: that, if ՈՔոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ՊԱՐՏՔպարտք: noun.nom.acc.sg. Eng: debt ՊԱՐՏԵՆԱՅպարտենալ: verb.pres.3per.sg. Eng: become indebted ԵՒեւ: conj. Eng: and ԳՐԱՒԿՆԷգրաւականել: verb.pres.3per.sg. Eng: pledge, pawn ԶԻՆՔՆինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self ԱՌԱՆՑառանց: prep. Eng: without ԴԱՐՊՍՈՒՆդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace ՀԱՄՆԱՑՆ։հրաման: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: order, command

CHAPITRE XIV. POUR LE CAS OÙ QUELQU'UN AYANT DES DETTES, HYPOTHÉQUERA SANS L'ORDRE DE LA COUR.

Յաղագսյաղագս: prep. Eng: about թէթէ: conj. Eng: that մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man մարդոյմարդ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: man պարտքպարտք: noun.nom.acc.sg. Eng: debt պարտենայ,պարտենալ: verb.pres.3per.sg. Eng: become indebted ուու: conj. Eng: and գրաւկընէգրաւականել: verb.pres.3per.sg. Eng: pledge, pawn զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they առանցառանց: prep. Eng: without դարպսուն,դարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that կեցցընէկեցնել: verb.pres.3per.sg. Eng: stand որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կահրայութեամբկահրայ: for. Eng: force ուու: conj. Eng: and խլելովխլել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: uproot լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be գրաւկնելգրաւականել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pledge, pawn զինք,ինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, they նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դարձընէդարձուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: turn դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace զգրաւկաննգրաւական: noun.acc.sg.def. Eng: surety, bond իի: prep. Eng: in, at, to, from տէրն,տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord եւեւ: conj. Eng: and տուգնվիտուգանել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: fine այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that գրաւկնօղն՝գրաւականել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: pledge, pawn վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of ուժոյնոյժ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: strength որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which արարառնել: verb.aor.3per.sg. Eng: make առանցառանց: prep. Eng: without դարպասուն,դարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace ԼԶԼԶ: num. Eng: 36 սօլ,սօլ: for. Eng: coin որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be նորնոր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: new դրամդրամ: noun.nom.acc.sg. Eng: money ԽԴ.ԽԴ: num. 44 եւեւ: conj. Eng: and հետյետ: prep. Eng: after այսորայս: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: this թէթէ: conj. Eng: that իրաւունքիրաւունք: noun.nom.acc.sg. Eng: right ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have իի: prep. Eng: in, at, to, from պարտքնպարտք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: debt կամկամ: conj. Eng: or իի: prep. Eng: in, at, to, from յայլայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but իրք՝իր: noun.nom.pl. Eng: thing նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ապաապա: adv. Eng: then դատըստնի,դատել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: judge ուու: conj. Eng: and առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they իրաւունքնիրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right դարպսովն։դարպաս: noun.ins.sg.def. Eng: porte, palace

Si quelqu'un ayant des dettes envers un autre, celui-ci séquestre ses biens, sans l'ordre de la Cour, et que l'autre prouve qu'ils sont séquestrés par force et par rapine, la Cour doit restituer les choses séquestrées à son maître; et le séquestreur sera condamné à l'amende pour la violence qu'il a exercée sans l'ordre de la Cour, à 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux: après quoi, s'il a des droits sur sa créance ou toute autre chose, qu'il en demande justice et obtienne son droit par l'ordre de la Cour.

ԳԼՈՒԽ ԺԵ. ԵԹԷեթէ: conj. Eng: that, if ՈՔոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ԳՐԱՒԿԱՆգրաւական: noun.acc.sg.def. Eng: surety, bond ԴՆԷդնել: verb.pres.3per.sg. Eng: put ԵՒեւ: conj. Eng: and ԻՐՔիր: noun.nom.pl. Eng: thing Իի: prep. Eng: in, at, to, from ՓՈԽփոխ: noun.nom.acc.sg. Eng: loan ԱՌՆՈՒ,առնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take ԹԷթէ: conj. Eng: that ՇԱՏշատ: adj.nom.acc.sg. Eng: much, a lot ԼԻՆԻլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ԻՐՔՆիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing ԵՒեւ: conj. Eng: and ԹԷթէ: conj. Eng: that ՔԻՉ։քիչ: adj.nom.acc.sg. Eng: few

CHAPITRE XV. POUR LES CAS OÙ QUELQU'UN METTANT (QUELQUE CHOSE) EN HYPOTHÈQUE, EMPRUNTERA SOIT PEU, SOIT BEAUCOUP.

Յաղագսյաղագս: prep. Eng: about թէթէ: conj. Eng: that ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain գրաւկանգրաւական: noun.acc.sg.def. Eng: surety, bond դնէդնել: verb.pres.3per.sg. Eng: put առառ: prep. Eng: toward, nearby մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of իրաց,իր: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: thing թէթէ: conj. Eng: that շատշատ: adj.nom.acc.sg. Eng: much, a lot լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that քիչ,քիչ: adj.nom.acc.sg. Eng: few թէթէ: conj. Eng: that իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on վաշխուվաշխ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: usury լինայլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be տվածտալ: verb.res.nom.acc.sg. Eng: give գրաւկանն,գրաւական: noun.acc.sg.def. Eng: surety, bond եւեւ: conj. Eng: and ընդընդ: prep. Eng: with, during, for իրարիրար: pron.nom.sg. Eng: each other ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say ուու: conj. Eng: and լսելլսել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: hear այնենառնել: verb.pres.3per.pl. Eng: do, make իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on վաշխուն.վաշխ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: usury նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that յերդումներդումն: noun.acc.sg. Eng: vow գայ,գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վաշխռունվաշխառ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: usurer երդմաններդումն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: vow չպիտիչ: not; պիտի: noun.nom.acc.sg. Eng: need աւտալ.հաւատալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: believe ապաապա: adv. Eng: then գրաւկնունգրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of վաշխուն,վաշխ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: usury ուու: conj. Eng: and վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of գլխոյնգլուխ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: head կարենայկարել: verb.pres.3per.sg. Eng: able երդնուլերդնուլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: swear վաշխառն,վաշխառ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: usurer եւեւ: conj. Eng: and ընդունվիընդունել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: accept իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing երդումն։երդումն: noun.nom.acc.sg. Eng: vow Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that գրաւկանգրաւական: noun.nom.acc.sg.def. Eng: surety, bond ուննայունենալ: verb.pres.3per.sg. Eng: have ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain առառ: prep. Eng: toward, nearby ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self ումեք,ոք: pron.dat.loc.sg. Eng: one նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չունիչ: not; ունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: have հրամանհրաման: noun.nom.acc.sg. Eng: order որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ծախելծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell կարէ,կարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able ինչվիինչվի: conj. Eng: until գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come առջեւառջեւ: adv./prep./post. Eng: before պայլունպայլ: for. Eng: bailiff կամկամ: conj. Eng: or Տուկին,տուկ: for. Eng: duke եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from ԺԵԺԵ: num. Eng: 15 օրնօր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: day ապաապա: adv. Eng: then կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able ծախելծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell դարպսովդարպաս: noun.ins.sg. Eng: porte, palace զէդզէդ: adv. Eng: as գրաւկանգրաւական: noun.nom.acc.sg. Eng: surety, bond իրք,իր: noun.nom.pl. Eng: thing ալանիալանի: for. Eng: evident առջեւառջեւ: adv./prep./post. Eng: before մարդկաց.մարդ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: man եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ԺԵԺԵ: num. Eng: 15 աւուրնօր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: day ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ներքսէներքս: adv. Eng: inside գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come թափէթափել: verb.pres.3per.sg. Eng: pour տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they իրքն,իր: noun.nom.pl.def. Eng: thing նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they երեկերէկ: noun.nom.acc.sg. Eng: yesterday ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ոչ՝ոչ: part. Eng: not նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գնօղինգնել: verb.prpt.gen.dat.loc.sg.def. Eng: buy մնացականմնացական: adj.nom.acc.sg. Eng: eternal է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and փոխտունփոխտու: noun.nom.acc.sg.def. Eng: money changer զիրնիր: noun.acc.sg.def. Eng: thing առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take եւեւ: conj. Eng: and զաւելինաւելի: adj.acc.sg.def. Eng: more իի: prep. Eng: in, at, to, from տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord տայ։տալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give Ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that առանցառանց: prep. Eng: without դարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace հրամանացհրաման: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: order ծախէ,ծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude տուգանքտուգանք: noun.nom.acc.sg. Eng: fine ԼԶԼԶ: num. 36 սօլսօլ: for. Eng: coin իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace ուու: conj. Eng: and գրաւկնունգրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond տիրոջնտէր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: lord զամէնամէն (բոլոր): adj.acc.sg. Eng: all վզէնն՝վզեն: for. Eng: harm զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear գրաւկնունգրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond տէրն,տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which աւելիաւելի: adj.nom.acc.sg. Eng: more այժէրարժել: verb.past.3per.sg. Eng: worth, cost իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing քանքան: conj./prep. Eng: than զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ծախուեցաւ,ծախել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: sell նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զտէրն։տէր: noun.acc.sg.def. Eng: Lord Եւեւ: conj. Eng: and չիշխէչ: not; իշխել: verb.pres.3per.sg. Eng: rule մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գրաւկանգրաւական: noun.nom.acc.sg.def. Eng: surety, bond ուննայ,ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have ոչոչ: part. Eng: not հագնիլ,հագանել: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: wear եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not իի: prep. Eng: in, at, to, from բանբան: noun.nom.acc.sg. Eng: word տալ,տալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not մաշել.մաշել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: wear out զիզի: conj. Eng: that թէթէ: conj. Eng: that վզենվզեն: for. Eng: harm լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from գրաւկանգրաւական: noun.nom.acc.sg. Eng: surety, bond իրքն,իր: noun.nom.pl.def. Eng: thing թէթէ: conj. Eng: that շատշատ: adj.nom.acc.sg. Eng: much, a lot ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that քիչ,քիչ: adj.nom.acc.sg. Eng: few նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գրաւկնօղնգրաւականել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: guarantee վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զտէրն,տէր: noun.acc.sg.def. Eng: Lord եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from գրաւկընէնգրաւականել: verb.pres.3per.pl. Eng: guarantee թէթէ: conj. Eng: that իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing կորսնէ,կորուսանել: verb.pres.3per.sg. Eng: lose, destroy նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այժենայարժել: verb.pres.3per.sg. Eng: worth, cost իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing իրքն,իր: noun.nom.pl.def. Eng: thing նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զտէրն,տէր: noun.acc.sg.def. Eng: Lord ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on վաշխուվաշխ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: usury լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be տուածտալ: verb.res.nom.acc.sg. Eng: give գրաւկանն։գրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond

Dans le cas où quelqu'un mettant en gage des biens pour quelque cause, soit en grande, soit en petite quantité, et que e gage étant donné à intérêt, il naîtrait des querelles entre eux pour cet intérêt, et où l'on voudrait jurer, il ne faut pas croire au serment de l'usurier: mais le propriétaire de l'hypothèque peut jurer pour l'intérêt, et celui qui a accepté peut jurer pour le capital: ce serment est acceptable. Et si quelqu'un a chez lui le gage d'un autre, il ne lui est pas permis de le vendre, à moins qu'il ne se présente au bailli ou au Duc; et (même dans ce cas) c'est après un délai de 15 jours seulement, qu'il peut vendre, par l'ordre de la Cour, ce qu'il détient comme une chose mise en gage, publiquement, devant tout le monde. Mais si dans l'intervalle de ces 15 jours, le propriétaire vient pour dégager ses effets, s'il vient ou non, ils restent acquis à l'acheteur: le prêteur doit prendre sa part (de la valeur de l'achat) et donner le surplus au propriétaire. S'il le vendait sans l'ordre de la Cour, il devrait payer une amende à la Cour de 36 sous, et au propriétaire de l'hypothèque tout le dommage, c'est-à-dire ce qui manque à la valeur des objets vendus: si cela venait à être affirmé par le serment du propriétaire, il faut alors qu'il soit payé par le vendeur. Un homme qui aura des gages (d'autrui), ne peut ni s'en servir pour habillement, ni les prêter, ni les user: car si le gage venait à être endommagé, soit peu, soit beaucoup, il faut que celui qui le tient, dédommage le propriétaire; et s'il perd quelque chose de l'hypothèque, il faut qu'il paie le propriétaire; et s'il perd quelque chose de l'hypothèque, il faut qu'il paie le propriétaire pour la valeur que celui-ci attribuera par serment à ses effets; excepté (le cas) où l'hypothèque est donnée à intérêt.

ԳԼՈՒԽ ԺԶ. ԵԹԷեթէ: conj. Eng: that, if ԱՅԼայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but Իի: prep. Eng: in, at, to, from ՓՈԽփոխ: noun.nom.acc.sg. Eng: loan ԱՌՆՈՒառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take Իի: prep. Eng: in, at, to, from ՎԵՐԱՅվերայ: post. Eng: on ԳՐԱՒԿՆԻՆգրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond ԳԱՆՁ։գանձ: noun.nom.acc.sg. Eng: treasure

CHAPITRE XVI. POUR LE CAS OÙ QUELQU'UN PREND UNE SOMME POUR HYPOTHÈQUE.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain չաքչափ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: measure միմի: num. Eng: one իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from փոխփոխ: noun.nom.acc.sg. Eng: loan առնու,առնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take եւեւ: conj. Eng: and չաքչափ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: measure միմի: num. Eng: one իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing գրաւկանգրաւական: noun.nom.acc.sg. Eng: surety, bond դնէ,դնել: verb.pres.3per.sg. Eng: put եւեւ: conj. Eng: and գրաւկընինգրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord ելնէելանել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: go out իի: prep. Eng: in, at, to, from դուրսդուռն: noun.acc.loc.pl. Eng: door յերկրէն,երկիր: noun.abl.sg.def. Eng: earth, land ուու: conj. Eng: and չգայչ: not; գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from վճարելոյվճարել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: pay, conclude ժամն՝ժամ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: hour զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which դրելդնել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: put լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be զպոմանն,պայման: noun.acc.sg.def. Eng: condition, stipulation եւեւ: conj. Eng: and փոխտունփոխտու: noun.nom.acc.sg.def. Eng: money changer իի: prep. Eng: in, at, to, from սնիկսնիկ: for. Eng: need լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ուզենայուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they դեկանն,դեկան: noun.nom.sg.def. Eng: money ուու: conj. Eng: and կամենայկամել: verb.pres.3per.sg. Eng: will որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ծախէծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell զգրաւկանն,գրաւական: noun.nom.acc.sg.def. Eng: surety, bond եւեւ: conj. Eng: and չուննայչ: not; ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have համանքհրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command ծախելոյ,ծախել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: sell նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յառաջյառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward դարպըսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace յիմացիմաց: noun.acc.sg. Eng: concept, notice այնէ.առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make զիզի: conj. Eng: that առանցառանց: prep. Eng: without դարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace չկարէչ: not; կարել: verb.pres.3per.sg. Eng: will ծախել։ծախել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sell Ապաապա: adv. Eng: then պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace ուու: conj. Eng: and ասէ.ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that «ֆուլանֆուլան: for. Eng: so-and-so մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man պարտիպարտք: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: debt ինձես (ինքս): pron.dat.sg. Eng: I զիսայսա: pron.nom.acc.sg. Eng: this իրքն,իր: noun.nom.pl.def. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and դրելդնել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: put էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be առառ: prep. Eng: toward, nearby իսես (ինքս): pron.acc.sg. Eng: I գրաւկանգրաւական: noun.nom.acc.sg. Eng: surety, bond զիսայ,սա: pron.nom.acc.sg. Eng: this եւեւ: conj. Eng: and ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self գնացգնալ: verb.aor.3per.sg. Eng: go հեռացաւ,հեռանալ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: go away ուու: conj. Eng: and եսես (ինքս): pron.nom.sg. Eng: I իի: prep. Eng: in, at, to, from սնիկսնիկ: for. Eng: need եմլինել: verb.pres.1per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from յիմես (ինքս): pron.gen.sg. Eng: I դրամն».դրամ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: money նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace գրէգրել: verb.pres.3per.sg. Eng: write իի: prep. Eng: in, at, to, from յինք,ինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self թէթէ: conj. Eng: that Արեկ,յառնել: verb.imp.sg. Eng: rise թափէթափել: verb.pres.3per.sg. Eng: pour զքոդու: pron.gen.sg. Eng: you (sg.) գրաւկանն.գրաւական: noun.nom.acc.sg.def. Eng: surety, bond ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չգայչ: not; գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come մարդն,մարդ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: man նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յայլայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but վայրվայր: noun.nom.acc.sg. Eng: place գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զգրաւկաննգրաւական: noun.nom.acc.sg.def. Eng: surety, bond ուննայ,ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have ուու: conj. Eng: and ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say վկայնաւք.վկայ: noun.ins.pl. Eng: witness թէթէ: conj. Eng: that «Ահաահա: intj. Eng: behold որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յուղարկեցիյուղարկել: verb.aor.1per.sg. Eng: send զդարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace համանքն,հրաման: noun.nom.pl.def. Eng: order, command նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տեսաւտեսանել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: see ուու: conj. Eng: and կարդաց,կարդալ: verb.aor.3per.sg. Eng: read ուու: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self երեկերէկ: noun.nom.acc.sg. Eng: yesterday ուու: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not յուղարկեցյուղարկել: verb.aor.3per.sg. Eng: send զիմես (ինքս): pron.gen.sg. Eng: I վճարն».վճար: noun.acc.sg.def. Eng: payment, compensation նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ապաապա: adv. Eng: then դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give համանքհրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երթաներթալ: verb.aor.3per.pl.med. Eng: go մունետկելմունետկել: verb.inf.nom.acc.loc./pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: announce տանտալ: verb.pres.3per.pl. Eng: give երեքերեք: num. Eng: three օրօր: noun.nom.acc.sg. Eng: day հետհետ: prep. Eng: with իրացիր: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on գրաւկնին.գրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond եւեւ: conj. Eng: and որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զաւելինաւելի: adj.acc.sg.def. Eng: more տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յայն՝այն: pron.acc.sg. Eng: that առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take իի: prep. Eng: in, at, to, from չորսչորք: num. Eng: four օրն.օր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: day եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that յաւելնայաւելնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: increase իի: prep. Eng: in, at, to, from դրամէն,դրամ: noun.abl.sg.def. Eng: money նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իի: prep. Eng: in, at, to, from գրաւկնինգրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord դառնայ։դառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that պակասպակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: lacking լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be նայնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they երբերբ: adv. Eng: when գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come տէրն՝տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that «Եղբայր,եղբայր: noun.nom.acc.sg. Eng: brother քոդու: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which առառ: prep. Eng: toward, nearby իսես (ինքս): pron.acc.sg. Eng: I կայրկալ (կանգնել): verb.past.3per.sg. Eng: stand գրաւկան,գրաւական: noun.nom.acc.sg. Eng: surety, bond ուու: conj. Eng: and դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) չեկիր՝չ: not; գալ: verb.aor.2per.sg. Eng: come որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which թափելթափել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pour էիր,լինել: verb.past.2per.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they եսես (ինքս): pron.nom.sg. Eng: I դարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace համնօքհրաման: noun.ins.pl. Eng: order, command ծախեցի,ծախել: verb.aor.1per.sg. Eng: sell ուու: conj. Eng: and պակասպակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: lacking եբեր,բերել: verb.aor.3per.sg. Eng: bring ամամ: noun.nom.acc.sg. Eng: year վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զիս՝ես (ինքս): pron.acc.sg. Eng: I զիսայսա: pron.nom.acc.sg. Eng: this չաքսչափ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: measure այլ».այլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which վճարէ։վճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude

Si quelqu'un emprunte tant, et met en gage tant, et que le propriétaire de l'hypothèque s'éloigne du pays et n'y retourne pas au temps fixé pour le remboursement, et que le prêteur étant à bout, demande son argent et veut vendre le gage, sans avoir ordre de vendre, il faut qu'il en avise d'abord la Cour: car sans la permission de celle-ci, il ne peut pas vendre. Il est donc nécessaire qu'il veinne à la Cour et dise: "Tel homme me doit telle chose, ayant (pour cela) mis chez moi en gage ceci; mais il s'en est allé bien loin, et moi j'ai un extrême besoin de mon argent": il convient que le Cour écrive à cet homme; "Viens, et recouvre ton gage". Si celui-ci ne vient pas, et que l'autre qui en a le gage revenant de nouveau avec des témoins disait: "Je lui ai expédié les ordres de la Cour, qu'il a vus et lus, et (cependant) ni lui n'est venu, ni il ne m'a envoyé mon payement"; il faut alors que la Cour ordonne de mettre trois jours de suite l'hypothèque aux enchères; et celui qui en offrira le plus, l'obtiendra au quatrième jour; et le surplus de la valeur, s'il y en a, sera restitué au propriétaire du gage. Si au coutraire il manque quelque chose, et que le propriétaire étant de retour, l'emprunteur lui dise; "Mon frère, tes biens étant chez moi en gage, et toi, ne venant pas pour le dégrager, je les ai vendus par ordre de la Cour, et ils n'ont pas couvert mon emprunt, paie-moi tant"; il faut que l'autre paie.

ԳԼՈՒԽ ԺԷ. ԵԹԷեթէ: conj. Eng: that, if ՈՔոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ԱՊՐԱՆՔապրանք: noun.nom.acc.pl. Eng: goods ԿԱՄկամ: conj. Eng: or ՀԱՅՐԵՆԻՔհայրենի: adj.nom.pl. Eng: homeland, ancestral ԱՌՆՈՒառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take ԳՐԱՒԿԱՆգրաւական: noun.nom.acc.sg. Eng: surety, bond ԻՐԱՑիր: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: thing ԹԽԹՈՎթուղթ: noun.ins.sg. Eng: paper, letter ԿԱՄկամ: conj. Eng: or ՎԿԱՅՆՈՎ։վկայ: noun.ins.sg. Eng: witness

CHAPITRE XVII. POUR LE CAS OÙ QUELQU'UN PREND EN HYPOTHÈQUE PAR INSTRUMENT OU TÉMOIGNAGE DES PATRIMOINES OU DES BIENS.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they հայրենիքնհայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral գրաւկնէգրաւականել: verb.pres.3per.sg. Eng: pledge, pawn պոմնթխթով,պայմանաթուղթ: noun.ins.sg. Eng: contract ուու: conj. Eng: and լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զհայրենիքնհայրենիք: noun.acc.pl.def. Eng: patria, patrimony ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have գրավկան՝գրաւական: noun.nom.acc.sg. Eng: surety, bond այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but չկարէչ: not; կարել: verb.pres.3per.sg. Eng: able համբերել,համբերել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: patience ուու: conj. Eng: and լմնցնելլմնցնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: finish, complete լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be պոմանն,պայման: noun.nom.acc.sg.def. Eng: condition, stipulation նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they վճարն,վճար: noun.nom.acc.sg.def. Eng: payment, compensation եւեւ: conj. Eng: and նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ընդընդ: prep. Eng: with, during, for անկարողութենէանկարողութիւն: noun.abl.sg. Eng: inability չկարէչ: not; կարել: verb.pres.3per.sg. Eng: able վճարել,վճարել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pay, conclude նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come փոխտունփոխտու: noun.nom.acc.sg.def. Eng: money changer ուու: conj. Eng: and ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն.դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace թէթէ: conj. Eng: that «Պարոնայք,պարոն: noun.nom.pl. Eng: baron իմիմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my պոմաննպայման: noun.nom.acc.sg.def. Eng: condition, stipulation լմնցաւ,լմնցնել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: finish, complete ուու: conj. Eng: and նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չէլինել: verb.pres.3per.sg.neg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from վճարելվճարել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pay, conclude զիս».ես (ինքս): pron.acc.sg. Eng: I նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come հայրենեցնհայրենիք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: patria, patrimony գրաւկնօղնգրաւականել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: pledge, pawn եւեւ: conj. Eng: and ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want համբերութիւնհամբերութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: patience ուու: conj. Eng: and վ’օրօր: noun.nom.acc.sg. Eng: day իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպսէն,դարպաս: noun.abl.sg.def. Eng: porte, palace նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ԺԵԺԵ: num. 15 օր.օր: noun.nom.acc.sg. Eng: day եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that հետյետ: prep. Eng: after ԺԵԺԵ: num. 15 աւուրնօր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: day գանգալ: verb.pres.3per.pl. Eng: come երկուքներկու: num. Eng: two իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace ուու: conj. Eng: and ցուցընենցուցանել: verb.pres.3per.pl. Eng: show որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which պարտկաննպարտական: adj.nom.acc.sg. Eng: obliged վճարելվճարել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pay, conclude լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be բաժինբաժին: noun.nom.acc.sg. Eng: portion միմի: num. Eng: one իի: prep. Eng: in, at, to, from պարտուցն,պարտք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: debt ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct կեցցութեամբկեցցութիւն: noun.ins.sg Eng: standing թխթով,թուղթ: noun.ins.sg. Eng: paper, letter նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ընդունիընդունել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: accept զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they պոմնին՝պայման: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: condition, stipulation որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which թխթովթուղթ: noun.ins.sg. Eng: paper, letter լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be դրած,դնել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: put նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they բնաւբնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all չարծկվի,չ: not; արձակել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: release քաւէլքաւել: prep./conj. Eng: except քխտովթուղթ: noun.ins.sg. Eng: paper, letter վկայվկայ: noun.nom.acc.sg. Eng: witness կենայկալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand կամկամ: conj. Eng: or այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but պէտք։պէտ: noun.nom.pl. Eng: need Ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չկշտացնէչ: not; կշտացնել: verb.pres.3per.sg. Eng: sate զդարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace թխթով,թուղթ: noun.ins.sg. Eng: paper, letter որպէսորպէս: adv. Eng: as ասցաք,ասել: verb.aor.1per.pl. Eng; say նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they համանքհրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace այնոր՝այն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զգրաւկանգրաւական: noun.nom.acc.sg. Eng: surety, bond հայրենիքնհայրենի: adj.nom.pl.def. Eng: homeland, ancestral ուննայ,ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ծախէ,ծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell ուու: conj. Eng: and ներքեւներքեւ: prep. Eng: beneath իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ձեռացնձեռն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: hand վճարվիվճարել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: pay զիրն։իր: noun.acc.sg.def. Eng: thing Ապաապա: adv. Eng: then ծախնծախ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: expense այսպէսայսպէս: adv. Eng: this way լինի.լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երեքերեք: num. Eng: three օրօր: noun.nom.acc.sg. Eng: day մունետկենմունետկել: verb.pres.3per.pl. Eng: announce իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայ,վերայ: post. Eng: on եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from չորսչորք: num. Eng: four օրնօր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: day թէթէ: conj. Eng: that չգայչ: not; գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord թափէթափել: verb.pres.3per.sg. Eng: pour զգրաւկանն,գրաւական: noun.acc.sg.def. Eng: surety, bond նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ապաապա: adv. Eng: then ովո (ով): pron.nom.sg. Eng: who աւելիաւելի: adj.nom.acc.sg. Eng: more տայ՝տալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զնոյնն՝նոյն: pron.acc.sg.def. Eng: same որպէսորպէս: adv. Eng: as զմէկայլն.մէկայլ: pron.acc.sg.def. Eng: another ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that պակասպակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: lacking լինի՝լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they լմնցնէլմնցնել: verb.pres.3per.sg. Eng: finish, complete գրաւկնինգրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond տէրն,տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that յաւելնայ՝աւելնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: increase նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self առնու.առնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take ուու: conj. Eng: and հանչաքհանչաք: adj.nom.acc.sg. Eng: that much ծախէծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell իի: prep. Eng: in, at, to, from գրաւկնէն՝գրաւական: noun.abl.sg.def. Eng: surety, bond քանիքանի: adv. Eng: how many զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self վճարելվճարել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pay, conclude կարէ։կարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that գրաւկնինգրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord գնացելգնալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: go լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be յերկրէներկիր: noun.abl.sg.def. Eng: earth, land իի: prep. Eng: in, at, to, from դուրք,դուր: noun.nom.pl. Eng: door նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come գրաւկնինգրաւական: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: surety, bond ունօղնունել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: have իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասն,դարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace եւեւ: conj. Eng: and ուզէուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want համանք,հրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace թուխթթուղթ: noun.nom.acc.sg. Eng: paper, letter տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յուղարկէյուղարկել: verb.pres.3per.sg. Eng: send առառ: prep. Eng: toward, nearby ինք.ինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that հայնցհանց: adv. Eng: thus իի: prep. Eng: in, at, to, from հեռուհեռու: adj.nom.acc.sg. Eng: far լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which թուխթնթուղթ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: paper, letter իի: prep. Eng: in, at, to, from յինքինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self չհասնի,չ: not; հասանել: verb.pres.3per.sg. Eng: arrive կամկամ: conj. Eng: or վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but պատճառիպատճառ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: cause, pretend զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ուու: conj. Eng: and լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be հասելհասանել: verb.pfv.nom.acc.loc. Eng: arrive թուխթնթուղթ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: paper, letter իի: prep. Eng: in, at, to, from յինք,ինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they բնաւբնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all չունիչ: not; ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have համանքհրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ծախէծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell զհայրենիքն.հայրենիք: noun.acc.pl.def. Eng: patria, patrimony ապաապա: adv. Eng: then դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give համանքհրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գրաւկնէգրաւականել: verb.pres.3per.sg. Eng: pledge, pawn յայլոցայլ: pron.abl.pl. Eng: other/but ձեռք՝ձեռն: noun.nom.pl. Eng: hand իրենցինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they պոմնովն։պայման: noun.ins.sg.def. Eng: condition, stipulation Եւեւ: conj. Eng: and գրաւկնելնգրաւականել: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: pledge, pawn հայրենեստնոյնհայրենեստան: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: patrimony քաղաքացեացքաղաքացի: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: citizen, city dweller յիրենցինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they համանքնհրաման: noun.nom.pl.def. Eng: order, command է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able ամէնամէն: adj.nom.acc.sg. Eng: all մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man գրաւկնելգրաւականել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pledge, pawn զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ցեղցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe ուզէ,ուզել: verb.pres.3per.sg. Eng: want առանցառանց: prep. Eng: without դարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace հրամանաց.հրաման: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: order զիզի: conj. Eng: that հանապազհանապազ: adv. Eng: always լելլինել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and գրաւկնելգրաւականել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pledge, pawn ենլինել: verb.pres.3per.pl. Eng: be ըստըստ: prep. Eng: according to իւրեանցիւր: pron.gen.pl./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her կամաց։կամք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: will

Si quelqu'un ayant hypothéqué son patrimoine par instrument (écrit), il arrive que celui qui a l'hypothéque ne puisse plus attendre, et que le terme étant échu, il aille demander son payement, et que l'autre par indigence ne le puisse satisfaire; quand l'emprunteur venant à la Cour dira; "Messieurs, mon terme est échu, et l'autre ne me paie pas"; si celui qui a hypothéqué son patrimoine vient aussi et demande à la Cour délai et jour, on lui doit donner 15 jours. Si après ces 15 jours, ils viennent tous les deux à la Cour et démontrent par des écritures véridiques d'attestation, que le débiteur a payé une partie de ses dettes, il est convenable que la Cour accepte les conditions établies par instrument (écrit); (et le débiteur) ne peut pas être absous, si ce n'est par des témoins avec actes ou par d'autres preuves; et s'il ne peut pas satisfaire la Cour par les dites écritures, la Cour doit ordonner à celui qui retient le patrimoine hypothéqué, de le vendre et de se (faire) payer à ses propres ordres. Quant à la vente elle doit se faire en cette manière: on fera crier trois jours pour cette hypothèque, celui qui en offrirait le plus, l'obtiendrait comme l'autre (l'avait tenue). Et si la vente n'arrive pas à combler l'emprunt, l'hypothéqueur doit le compléter; si elle l'excède, qu'il prenne l'excédent. Il fault d'ailleurs vendre de l'hypothèque ce qui suffrrait pour se payer. Mais si le propriétaire de l'hypothèque était éloigné du pays et à l'étranger, et que le détenteur de cette hypothèque vînt à la Cour pour prendre ses ordres, la Cour devrait donner un ordre écrit pour qu'il envoyât à l'autre; si cet homme était si loin que la lettre ne lui parvînt pas, ou pour toute autre cause ne pût lui arriver, l'autre n'a pas pouvoir de vendre le patrimoine; mais la Cour peut lui permettre de l'hypothéquer à d'autres personnes aux mêmes conditions. Quant au pouvoir d'hypothéquer les patrimoines, cela est laissé au libre arbitre des Bourgeois: chacun peut hypothéquer tout ce qu'il veut sans l'ordre de la Cour: car de tout temps cela a été permis, et chacun a hypothéqué selon son bon plaisir.

ԳԼՈՒԽ ԺԸ. ՎԱՍՆվասն: prep. Eng: about, for the sake of ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆսովորութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: custom ՀԵԾԵԼՈՅհեծանել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: mount, ride ԳՐԱՍՏՆՈՅգրաստ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: pack animal ԵՒեւ: conj. Eng: and ԿԱՄկամ: conj. Eng: or ԱՅԼայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but ԱԶԳազգ: noun.nom.acc.sg. Eng: nation ԱՆԱՍՆՈՑանասուն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: animal ԶԻՆՉինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ԵՒեւ: conj. Eng: and ԻՑԷ։լինել: verb.cond.3per.sg. Eng: be

CHAPITRE XVIII. POUR LES US RELATIFS AUX BÊTES À TOUTE AUTRE ESPÈCE DE BÊTE.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ձիձի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: horse ծախէծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell կամկամ: conj. Eng: or ջորիջորի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: mule կամկամ: conj. Eng: or այլազգայլազգի: adj.nom.acc.sg. Eng: foreigner գրաստգրաստ: noun.nom.acc.sg. Eng: pack animal որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which նմաննման: adj.nom.acc.sg. Eng: like էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be սոցին,սոյն: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same եւեւ: conj. Eng: and տարոյնտարի: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: year ուու: conj. Eng: and աւուրնօր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: day ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ներքսէներքս: adv. Eng: inside հարունհարուն: for. Eng: disobedient այնէ,առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տանտալ: verb.pres.3per.pl. Eng: give իի: prep. Eng: in, at, to, from տէրն՝տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ծախօղն,ծախել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: sell ուու: conj. Eng: and զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they գիննգին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: price առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take անսղալանսխալ: adj.nom.acc.sg. Eng: unerring եւեւ: conj. Eng: and անընդդիմախօս,անընդդիմախօս: adj.nom.acc.sg. Eng: unopposed որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ոչոչ: part. Eng: not վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of պոմնիպայման: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: condition, stipulation եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj. Eng: or թխթիթուղթ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: paper, letter չմնայ.չ: not; մնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: remain զիզի: conj. Eng: that յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent տեղդտեղ: noun.nom.acc.sg.poss2. Eng: place կուկու: part. քակէքակել: verb.pres.3per.sg. Eng: take apart անսիզնանսիզ: for. Eng: Assizes զամէնամէն (բոլոր): adj.acc.sg. Eng: all ազգազգ: noun.nom.acc.sg. Eng: nation պոմանպայման: noun.nom.acc.sg. Eng: condition, stipulation սովորութեամբնսովորութիւն: noun.ins.sg.def. Eng: custom Անտիոքայ։prop.

Si quelqu'un vend un cheval ou un mulet ou toute autre bête de somme semblable, et que pendant l'intervalle de l'an et du jour on trouve cet animal rueur, qu'on le restitue à son maître qui est le vendeur, et que l'acheteur en prenne le prix sans faute et sans contredit, sans aucune condition ni écriture: car dans ce cas, l'Assise détruit tout contrat, selon l'us d'Antioche.

Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain գնէգնել: verb.pres.3per.sg. Eng: buy գրաստ՝գրաստ: noun.nom.acc.sg. Eng: pack animal զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ուու: conj. Eng: and լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and տանիտանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: take, carry յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing տուննտուն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: house ուու: conj. Eng: and ալկէ,ալկել: verb.pres.3per.sg. Eng: feed եւեւ: conj. Eng: and ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing տուննտուն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: house ինչվիինչվի: conj. Eng: until վաղն,վաղ: adv. Eng: tomorrow ուու: conj. Eng: and տանտալ: verb.pres.3per.pl. Eng: give ջուր,ջուր: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: water նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but չդառնայ։չ: not; դառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn Ապաապա: adv. Eng: then քանքան: conj./prep. Eng: than զջուրնջուր: noun.acc.sg.def. Eng: water տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give յառաջ,յառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward թէթէ: conj. Eng: that իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing չթվենայ՝չ: not; թուել: verb.pres.3per.sg. Eng: seem նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able դարձընել.դարձուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: turn Ապաապա: adv. Eng: then երբերբ: adv. Eng: when տարպայտարպայ: for. Eng: time միմի: num. Eng: one ջուրջուր: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: water տայ,տալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of ոչինչոչինչ: pron.neg.nom.sg. Eng: nothing ազգազգ: noun.nom.acc.sg. Eng: nation պատճառիպատճառ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: cause, pretend չկարէչ: not; կարել: verb.pres.3per.sg. Eng: able ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain դարձընել,դարձուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: turn քաւէլքաւել: prep./conj. Eng: except թէթէ: conj. Eng: that հարունհարուն: for. Eng: disobedient այնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make մէն։մէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain իի: prep. Eng: in, at, to, from մազատնմազատ: for. Eng: contrary գրաստգրաստ: noun.nom.acc.sg. Eng: pack animal ծախէծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell կամկամ: conj. Eng: or գնէ,գնել: verb.pres.3per.sg. Eng: buy նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնուհետեւայնուհետեւ: adv. Eng: then գնօղինգնել: verb.prpt.gen.dat.loc.sg.def. Eng: buy բախտբախտ: noun.nom.acc.sg. Eng: fate է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from մազատնմազատ: for. Eng: contrary ծախուի,ծախել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: sell նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that կտորկտոր: noun.nom.acc.sg. Eng: piece միմի: num. Eng: one միսմիս: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: meat էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be գնելգնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: buy իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայվերայ: post. Eng: on տախտըկին,տախտակ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: board եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but բնաւբնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of ոչինչոչինչ: pron.neg.nom.sg. Eng: nothing ազգազգ: noun.nom.acc.sg. Eng: nation պատճառիպատճառ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: cause, pretend չդառնայ։չ: not; դառնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn Եւեւ: conj. Eng: and այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be զանսիզնանսիզ: for. Eng: assizes գրաստնոյնգրաստ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: pack animal ծախելոյնծախել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: sell եւեւ: conj. Eng: and գնելոյն։գնել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: buy

Et si quelqu'un achète une bête, de quelque espèce que ce soit, et que l'amenant chez lui, il la nourrisse et la garde jusqu'au lendemain et lui donne à boire, la bête est à lui, et on ne la lui peut refuser; mais si avant de lui donner à boire, elle ne lui plaît pas, il la peut restituer. Une fois qu'il l'aura abreuvée, pour aucun motif il ne la peut plus rendre, sauf seulement le cas où l'animal serait rueur. Et si quelqu'un vend ou achète un cheval aux enchères, c'est aux risques de l'acheteur. Car, tout ce qu'on vend à l'enchère, serait-ce un morçeau de viande sur l'étal, on ne le rend pas, pour aucun motif. Tel est (le règiment de) l'Assise pour la vente et l'achat des bêtes.

ԳԼՈՒԽ ԺԹ. ՅԱՂԱԳՍյաղագս: prep. Eng: about ՉԱՓԵՐՈՅչափ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: measure ԵՒեւ: conj. Eng: and ԿՇԵՌՆՈՅկշիռ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: weight ԵՒեւ: conj. Eng: and ՄՈՒՆԵՏԿԵՐՈՅ։մունետիկ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: auction

CHAPITRE XIX. DES POIDS ET MESURES, ET DES CRIEURS PUBLICS.

Նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which պարոնութիւննպարոնութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: barony մունետիկմունետիկ: noun.nom.acc.sg. Eng: auctioneer հանէ՝հանել: verb.pres.3per.sg. Eng: take out, bring forth որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing համանքհրաման: noun.nom.pl. Eng: order, command մունետկէ,մունետկել: verb.pres.3per.sg. Eng: announce, auction եւեւ: conj. Eng: and ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain միմի: num. Eng: one անցցընէանցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: pass զմունետկինմունետիկ: noun.acc.sg.def. Eng: auctioneer համանքն,հրաման: noun.nom.pl.def. Eng: order, command նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude ԼԶԼԶ: num. Eng: 36 սօլ,սօլ: for. Eng: coin որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be նորնոր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: new դրամդրամ: noun.nom.acc.sg. Eng: money ԽԴ։ԽԴ: num. 44 Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that առառ: prep. Eng: toward, nearby խանութխանութ: noun.nom.acc.sg. Eng: shop գտվիգտանել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: find չափչափ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: measure կամկամ: conj. Eng: or կշիւռ,կշիռ: noun.nom.acc.sg. Eng: weight կամկամ: conj. Eng: or գան,գան: for. Eng: measuring rod կամկամ: conj. Eng: or կանգուն,կանգուն: noun.nom.acc.sg. Eng: cubit կամկամ: conj. Eng: or յայսպիսեացս՝այսպիսի: adj.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: such ծուռծուռ: adj.nom.acc.sg. Eng: crooked կամկամ: conj. Eng: or պակաս,պակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: lacking նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude տուգանքտուգանք: noun.nom.acc.sg. Eng: fine ԼԶԼԶ: num. Eng: 36 սօլ։սօլ: for. Eng: coin Ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չափչափ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: measure մարծպանմարզպան: for. Eng: margrave կամկամ: conj. Eng: or կէսկէս: adj.nom.acc.sg. Eng: half մարծպան,մարզպան: for. Eng: margrave կամկամ: conj. Eng: or չարեկ,չարեկ: num. Eng: one-fourth կամկամ: conj. Eng: or այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which նմաննման: adj.nom.acc.sg. Eng: like էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be սոցին,սոյն: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which քանքան: conj./prep. Eng: than զպարոնութեաննպարոնութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: barony մատնեհարն՝մատնեհար: noun.nom.acc.sg.def. Eng: signet-ring այլազգայլազգի: adj.nom.acc.sg. Eng: foreigner կենայկալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայ,վերայ: post. Eng: on ուու: conj. Eng: and գտվիգտանել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: find մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այնովայն: pron.ins.sg. Eng: that առուտուրառուտուր: noun.nom.acc.sg. Eng: trade կենայկալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand ուու: conj. Eng: and այնէ,առնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be կատարեալկատարել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: complete, carry out պատճռվորնպատճառաւոր: adj.nom.acc.sg.def. Eng: guilty որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զպարոնութեաննպարոնութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: barony մատնեհարնմատնեհար: noun.nom.acc.sg.def. Eng: signet-ring կտրելկտրել: verb.inf.nom.acc.loc./pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: cut է.լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that անձնանձն: noun.nom.acc.sg. Eng: person, soul, self ուու: conj. Eng: and տուննտուն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: house ուու: conj. Eng: and ինչքնինչ: noun.nom.pl.def. Eng: thing մնացելմնալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: remain էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպսունդարպաս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: porte, palace համանքն։հրաման: noun.nom.pl.def. Eng: order, command

S'il arrive que la Seigneurie envoie des Crieurs pour crier quelque ordonnance, et que quelqu'un contrarie l'ordre du crieur, il doit payer 36 sous, qui font 44 dirhems nouveaux. Et si l'on trouve dans les boutiques des mesures, des poids, de gan, ou d'aune, et toute autre chose de cette sorte, (qui soit) falsifiée ou défectueuse, il faut que le félinquant paie une amende de 36 sous. Et si l'on découvrait des mesures (dites) marzban ou demi-marzban, ou le quart, ou toute autre mesure semblable, dont on aurait altéré le timbre (ou le sceau) seigneurial, et que quelqu'un s'en servît pour achat ou vente, celui-ci est le véritable coupable, parce qu'il a détaché le timbre de la Seigneurie; sa personne, sa maison et tous ses biens restent au bon plaisir de la Cour.

ԳԼՈՒԽ Ի. ՎԱՍՆվասն: prep. Eng: about, for the sake of ՍԵՐԵՖԿԵՐՈՅսերեֆիկ: for. Eng: money chnager ԱՌՈՒՏՐՈՅառուտուր: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: trade, commerce ՈՐոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ԱՅՆԵՆ։առնել: verb.pres.3per.pl. Eng: do, make

CHAPITRE XX. SUR L'ACHAT ET LA VENTE QUE FONT LES BANQUIERS.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain առուտուրառուտուր: noun.nom.acc.sg. Eng: trade, commerce կամկամ: conj. Eng: or փոխփոխ: noun.nom.acc.sg. Eng: loan այնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: do, make ընդընդ: prep. Eng: with, during, for սէրէֆիկ,սերեֆիկ: for. Eng: money changer ուու: conj. Eng: and խալապայխալապայ: for. Eng: rabble կամկամ: conj. Eng: or խաբէութիւնխաբէութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: deceit լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from մէջն,մէջ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: in, middle եւեւ: conj. Eng: and կենայկալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand գրածգրել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: write իի: prep. Eng: in, at, to, from սերեֆկինսերեֆիկ: for. Eng: money changer տֆթարնտֆթար: for. Eng: ledger, notebook փոխնփոխ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: loan ուու: conj. Eng: and պոմանն,պայման: noun.nom.acc.sg.def. Eng: condition, stipulation ուու: conj. Eng: and սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer ճանչածճանաչել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: know, recognize ուու: conj. Eng: and վկայածվկայել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: witness, testify ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be փորձածփորձել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: try հալալ,հալալ: for. Eng: permissible նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իի: prep. Eng: in, at, to, from դարպասնդարպաս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: porte, palace երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer իի: prep. Eng: in, at, to, from խաչնխաչ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: cross եւեւ: conj. Eng: and յաւետարանն,աւետարան: noun.acc.loc.sg.def. Eng: gospel որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing գրածնգրել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: write որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կայկալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing տֆթարն՝տֆթար: for. Eng: ledger, notebook նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they աւտանհաւատալ: verb.pres.3per.pl. Eng: believe իր,իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ուու: conj. Eng: and առնունառնուլ: verb.pres.3per.pl. Eng: take զիրաւունքն։իրաւունք: noun.acc.sg.def. Eng: right Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party ուննայունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have երկուերկու: num. Eng: two աղէկաղէկ: adj.nom.acc.sg. Eng: well վկայվկայ: noun.nom.acc.sg. Eng: witness որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which խալապայնխալապայ: for. Eng: rabble կենայկալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand ուու: conj. Eng: and լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայ՝վերայ: post. Eng: on որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which վկայենվկայել: verb.pres.3per.pl. Eng: testify, witness ըղորդ,ուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they խսմինխիսմ: for. Eng: adverse party էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be իրաւունքն,իրաւունք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: right եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not սերեֆկին։սերեֆիկ: for. Eng: money changer Ապաապա: adv. Eng: then թողթողուլ: verb.aor.3per.sg./imp.sg. Eng: forgive, permit առջեւառջեւ: adv./prep./post. Eng: before բերէբերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring խիսմնխիսմ: for. Eng: adverse party զվկայքնվկայ: noun.nom.pl.def. Eng: witness քանքան: conj./prep. Eng: than որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer երդնու,երդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear նայնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ընդունածընդունել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: accept վկայութիւնն.վկայութիւն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: witness ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that ոչ՝ոչ: part. Eng: not երբերբ: adv. Eng: when երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear սերեֆիկն՝սերեֆիկ: for. Eng: money changer նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գնացգնալ: verb.aor.3per.sg. Eng: go կտրեցաւ։կտրել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: break Ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չկենայչ: not; կալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand վկայքվկայ: noun.nom.pl. Eng: witness կամկամ: conj. Eng: or յերեւաներեւան: adv. Eng: openly կեցցութիւն,կեցցութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: standing նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they երդումներդումն: noun.nom.acc.sg. Eng: vow էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be հաստատածհաստատել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: establish ուու: conj. Eng: and տֆթարն,տֆթար: for. Eng: ledger, notebook թէթէ: conj. Eng: that սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer ճանչածճանաչել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: know, recognize ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man լինի։լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be

Si quelqu'un faisant trafic ou échange avec un banquier, il en résultait quelque désordre ou duperie, et qu'on trouvât écrit dans le livre du Banquier le change et le contrat, et que le banquier fût un homme bien connu pour sa droiture et justice éprouvée, il devrait jurer dans la Cour, sur la Croix et les Evangiles, que ce qu'on trouve écrit dans son livre est vrai; et alors on le devrait croire et lui faire justice. Mais si l'adversaire a deux bons témoins qui témoignent avec des preuves de la réalité du désordre, le droit appartient à l'adversaire et non pas au banquier; mais il faut que l'adversaire amène ses témoins avant que le banquier ait juré, afin que leur témoignage soit acceptable; autrement quand une fois le banquier ait juré, afin que leur témoignage soit acceptable; autrement quand une fois le banquier a prêté serment, l'affaire est terminée. S'il n'y a pas de témoins, ni de preuves apparentes, le serment et le livre sont (tenus pour) approuvés; pourvu que le banquier soit connu pour homme loyal.

ԵւԵւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that սերֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer ոսկիոսկի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: gold գնէգնել: verb.pres.3per.sg. Eng: buy կամկամ: conj. Eng: or արծաթ,արծաթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: silver ուու: conj. Eng: and սղալուրդի,սխալորդ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: wrongdoer նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be սղալն.սխալ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: error զիզի: conj. Eng: that ճանչելնճանաչել: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: know, recognize իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing գործգործ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: work էր,լինել: verb.past.3per.sg. Eng: be է՞րլինել: verb.past.3per.sg. Eng: be սղալեց։սխալել: verb.aor.3per.sg. Eng: err Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer զաղալզաղալ: for. Eng: fraud ծախէ,ծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they յորժամյորժամ: conj. Eng: when որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing գնողնգնել: verb.prpt.nom.acc.sg. Eng: buy ճանչնայ՝ճանաչել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: know, recognize նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they կարէկարել (կարողանալ): verb.pres.3per.sg. Eng: can, able դարձընելդարձուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: turn զիրքնիր: noun.acc.pl.def. Eng: thing ուու: conj. Eng: and զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they դեկաննդեկան: noun.nom.sg.def. Eng: money առնու։առնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take

Et si le banquier achetant de l'or ou de l'argent, se trompait, c'est à lui la faute; car c'est son métier de les connaître; pourquoi y a-t-il manqué? Mais si c'est le banquier qui vend par erreur, quand l'acheteur s'en aperçoit, il peut rendre l'objet de l'achat et reprendre sa monnaie.

Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, self իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing խէչխէչ: prep./adv. Eng: near սերեֆկինսերեֆիկ: for. Eng: money changer թողու,թողուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: forgive, permit եւեւ: conj. Eng: and ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, self իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be տվել՝տալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: give այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but մարդոյմարդ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: man իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing պարտենայ,պարտենալ: verb.pres.3per.sg. Eng: become indebted ուու: conj. Eng: and կամենայկամել: verb.pres.3per.sg. Eng: will յայնայն: pron.acc.sg. Eng: that իրացնիր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing վճարելվճարել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pay, conclude որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer ուննայ,ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have ուու: conj. Eng: and աւղղէուղղել: verb.pres.3per.sg. Eng: direct, straighten զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self իի: prep. Eng: in, at, to, from սերեֆիկն,սերեֆիկ: for. Eng: money changer ուու: conj. Eng: and նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing վերայվերայ: post. Eng: on որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զինք.ինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but վայրվայր: noun.nom.acc.sg. Eng: place զէտզէդ: adv. Eng: as արատաւորարատաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: spot մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man ասէ,ասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that Մի՛մի: part.neg. Eng: not տար,տալ: verb.neg.imp.sg. Eng: give ուու: conj. Eng: and ջանայջանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: try իի: prep. Eng: in, at, to, from սերեֆկէնսերեֆիկ: for. Eng: money changer վճարվիլվճարել: verb.inf.nom.acc.loc.pass. Eng: pay զիրքն.իր: noun.acc.pl.def. Eng: thing նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ասէասել: verb.pres.3per.sg. Eng: say սերեֆիկն,սերեֆիկ: for. Eng: money changer թէթէ: conj. Eng: that Ահայահա: intj. Eng: behold վկայքս,վկայ: noun.nom.pl.poss1. Eng: witness ուու: conj. Eng: and կեցցընէկացուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: stand որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing խօսօքխօսք: noun.ins.pl. Eng: word, speech վճարելվճարել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: pay, conclude լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be զիրինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, self պարտքն.պարտք: noun.nom.pl.def. Eng: debt նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ազատազատ: adj.nom.acc.sg. Eng: free էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be սերեֆիկն,սերեֆիկ: for. Eng: money changer ուու: conj. Eng: and չտայչ: not; տալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that ոչինչոչինչ: pron.neg.nom.sg. Eng: nothing վզեն։վզեն: for. Eng: harm Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that երբերբ: adv. Eng: when աւղղէուղղել: verb.pres.3per.sg. Eng: direct, straighten կումշինկումաշ: for. Eng: cloth, goods տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that մարդնմարդ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: man որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing պարտենայ՝պարտենալ: verb.pres.3per.sg. Eng: become indebted իի: prep. Eng: in, at, to, from սերեֆիկն,սերեֆիկ: for. Eng: money changer ոո (ով): pron.nom.sg. Eng: who սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer չվճարէչ: not; վճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay զինք,ինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self յիմեցնէ,յիմեցնել: verb.pres.3per.sg. Eng: delay ուու: conj. Eng: and կումշինկումաշ: for. Eng: cloth, goods տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զկումաշնկումաշ: for. Eng: cloth, goods իի: prep. Eng: in, at, to, from սերեֆէն,սերեֆիկ: for. Eng: money changer նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that չփրչիչ: not; փրչել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: save սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which չվճարէչ: not; վճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that պարտուցնպարտք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: debt տէրն.տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord զիզի: conj. Eng: that երբերբ: adv. Eng: when ոտինոտն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: foot միմի: num./part.neg. Eng: one/not իի: prep. Eng: in, at, to, from յինքինքն: pron.acc.sg. Eng: he, she, self աւղղուվեցաւ,ուղղել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: direct, straighten ուու: conj. Eng: and նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զվճարնվճար: noun.acc.sg.def. Eng: payment, compensation իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing վերայվերայ: post. Eng: on էառ,առնուլ: verb.aor.3per.sg. Eng: take նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude զնա.նա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ուու: conj. Eng: and սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer գիտէգիտել: verb.pres.3per.sg. Eng: know ուու: conj. Eng: and կումշինկումաշ: for. Eng: cloth, goods տէրն,տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which հետյետ: prep. Eng: after աւղղելոյն՝ուղղել: verb.inf.nom.acc.loc./pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: direct, straighten զդեկաննդեկան: noun.acc.sg.def. Eng: money իի: prep. Eng: in, at, to, from տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord երետտալ: verb.aor.3per.sg. Eng: give սերեֆիկն.սերեֆիկ: for. Eng: money changer ամամ: noun.nom.acc.sg. Eng: year թէթէ: conj. Eng: that երետտալ: verb.aor.3per.sg. Eng: give զկուշաշնկումաշ: for. Eng: cloth, goods իի: prep. Eng: in, at, to, from տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that չերետ՝չ: not; տալ: verb.aor.3per.sg. Eng: give ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self գիտէ.գիտել: verb.pres.3per.sg. Eng: know ապաապա: adv. Eng: then զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that աւղղածուղղել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: direct, straighten մարդնմարդ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: man սերեֆիկնսերեֆիկ: for. Eng: money changer պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which վճարէվճարել: verb.pres.3per.sg. Eng: pay, conclude մենակմինակ: adj.nom.acc.sg. Eng: alone անսղալանսխալ: adj.nom.acc.sg. Eng: unerring ուու: conj. Eng: and անպակասանպակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: inexhaustible իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing իրացնիր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing ուու: conj. Eng: and ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go վճարվիվճարել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: pay, conclude իի: prep. Eng: in, at, to, from յայնոր՝այն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which աղէկաղէկ: adj.nom.acc.sg. Eng; well մարդմարդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: man եղաւլինել: verb.aor.3per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and զկումաշնկումաշ: for. Eng: cloth, goods երետ։տալ: verb.aor.3per.sg. Eng: give

Si quelqu'un d'épose ses biens chez le banquier, et que celui-là même qui a déposé ses effets chez le banquier étant débiteur d'un autre homme, veuille le payer avec les biens déposés chez le banquier, et que, après avoir adressé son créancier à ce banquier, qui se chargerait du payement, le propriétaire, en homme déloyal, dérechef lui dise: "Ne lui donnez pas", et agisse de manière qu'il soit lui-même payé par le banquier; quand le banquier dira: "Voilà mes témoins", et démontrera qu'il a payé (le créancier) par son ordre, le banquier est dégagé, et ne doit donner aucun dédommagement. Et quand le propriétaire des effets adresse son créancier au banquier, et que celui-ci ne le payant pas, (ou bien) tardant (de la faire), le propriétaire vient à reprendre ses effets de chez le banquier, celui-ci n'est pas pour cela dégagé du payement au créancier; car dès qu'une fois on lui a remis ce soin, et qu'il s'en est chargé, il faut que le banquier lui-même paie: (car) ce banquier sait aussi bien que le propriétaire des effets, que c'est après avoir adressé (le créancier) au banquier, que celui-ci restitua au propriétaire sa monnaie. D'ailleurs, qu'il ait restitué les effets au propriétaire ou non, cela n'importe pas; toujours il faut que le banquier paie sans faute ni manque sur ses propres biens l'homme adressé à lui; après quoi qu'il s'en aille, pour se faire payer, à celui qui fut (assez) bon homme pour lui confier ses biens.

ԳԼՈՒԽ ԻԱ. ՎԱՍՆվասն: prep. Eng: about, for the sake of ՎԱՃԱՌԱԿՆԵՐՈՅվաճառական: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: merchant ՍԱՀՄԱՆԻսահման: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: border, limit ԵՒեւ: conj. Eng: and ՏԻՊԱՒՆՆՈՅ,տիպօն: for. Eng: type ԵՒեւ: conj. Eng: and ՎԱՃՌՆՈՅվաճառ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: market, sale ՔԱՂԱՔԻՆքաղաք: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: city ԸՆԴընդ: prep. Eng: with, during, for ՆԵՐՔՍԷներքս: adv. Eng: inside ԵՒեւ: conj. Eng: and ԸՆԴընդ: prep. Eng: with, during, for ԴՐՈՒՑԷ։դուրս: adv. Eng: outside

CHAPITRE XXI. DES LOIS ET DES RÈGLES DES MARCHANDS ET DU COMMERCE DE LA VILLE, TANT À L'INTÉRIEUR QU'AU DEHORS.

Եթէեթէ: conj. Eng: that, if լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ըռիմոնռիմօն: for. Eng: surety տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of ուրուքոք: pron.gen.sg. Eng: one վաճառի,վաճառ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: market, sale եւեւ: conj. Eng: and փօշամընի,փոշիման: for. Eng: remorseful նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they թէթէ: conj. Eng: that գնօղնգնել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: buy լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be փօշաման,փոշիման: for. Eng: remorseful նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they զինչինչ: pron.acc.sg. Eng: what ըռիմոնռիմօն: for. Eng: surety լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be տվել՝տալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: give նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that մէնմէն: adj.nom.acc.sg. Eng: alone մնայմնալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stay ծախօղին.ծախել: verb.prpt.gen.dat.loc.sg.def. Eng: sell ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that ծախօղնծախել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: sell լինայլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be փօշաման,փոշիման: for. Eng: remorseful տուպլտուպլ: for. Eng: double տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give զըռիմոննռիմօն: for. Eng: surety իի: prep. Eng: in, at, to, from յետ.յետ: post. Eng: after եւեւ: conj. Eng: and տուպլտուպլ: for. Eng: double վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that է՝լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which մէկնմի: num. Eng: one իրքնիր: noun.nom.pl.def. Eng: thing էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինքինքն: pron.nom.acc.sg. Eng: he, she, self լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be տվել,տալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: give ուու: conj. Eng: and մէկայլ՝մէկայլ: pron.acc.sg. Eng: another նարայնն.նա: pron.gen.dat.loc.sg.def. Eng: s/he, they ահաահա: part. Eng: behold որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but վայրվայր: noun.nom.acc.sg. Eng: place մէկմի: num. Eng: one կուկու: part. գայ։գալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come

Si quelqu'un ayant donné des marchandises à un marchand qui s'en va à l'étranger, pour y exercer le commerce, à condition qu'il lui donnera le quart ou le tiers de l'intérêt; et si, je ne sais par quel accident, le capital est endommagé par n'importe quel dommage, (il suffit que le contrat ait été préalablement) fait avec serment et par affirmation des témoins, tout dommage est dès lors à la charge du propriétaire des marchandises.

Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that ոքոմն: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give կումայշկումաշ: for. Eng: cloth, goods իի: prep. Eng: in, at, to, from վաճռկանվաճառական: adj.nom.acc.sg. Eng: merchant միմի: num. Eng: one որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which յերկրէերկիր: noun.abl.sg. Eng: earth, land իի: prep. Eng: in, at, to, from դուրքդուր: noun.nom.pl. Eng: door կենայկալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand ուու: conj. Eng: and երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go իի: prep. Eng: in, at, to, from վաճառ,վաճառ: noun.nom.acc.sg. Eng: merchant իի: prep. Eng: in, at, to, from պոման՝պայման: noun.nom.acc.sg.def. Eng: condition, stipulation որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զշահունշահ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: profit չարեկնչարեկ: num. Eng: one-fourth կամկամ: conj. Eng: or զերեքակներեքակ: num. Eng: one-third տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give իր,իր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and ովո (ով): pron.nom.sg. Eng: who գիտէ,գիտել: verb.pres.3per.sg. Eng: know վզենվզեն: for. Eng: harm գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come գլխոյն,գլուխ: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: head զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ցեղցեղ: noun.nom.acc.sg. Eng: tribe ուու: conj. Eng: and գայգալ: verb.pres.3per.sg. Eng: come վզենն՝վզեն: for. Eng: harm որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երդմամբերդումն: noun.ins.sg. Eng: vow կամկամ: conj. Eng: or կեցցութեամբկեցցութիւն: noun.ins.sg. Eng: standing վկայնով,վկայ: noun.ins.sg. Eng: witness նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վզեննվզեն: for. Eng: harm ամէննամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all կումշինկումաշ: for. Eng: cloth, goods տիրոջնտէր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: lord լինի.լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that պոմաննպայման: noun.nom.acc.sg.def. Eng: condition, stipulation հայնցհանց: adv. Eng: thus լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which շահնշահ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: profit իի: prep. Eng: in, at, to, from կէսկէս: adj.nom.acc.sg. Eng: half լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of այնորայն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զշահունշահ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: profit կէսնկէս: adj.nom.acc.sg.def. Eng: half իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be աւդրել,օդրել: for. Eng: grant նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պիտիպիտի: verb.pres.3per.sg. Eng: necessary որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from վզեննվզեն: for. Eng: harm այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but զկէսսնկէս: adj.nom.acc.sg. Eng: half ուննայ.ունել: verb.pres.3per.sg. Eng: have ուու: conj. Eng: and անսիզանսիզ: for. Eng: assizes էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from կէսկէս: adj.nom.acc.sg. Eng: half լինիլինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be ուու: conj. Eng: and վզենն։վզեն: for. Eng: harm Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that վաճռկաննվաճառական: adj.nom.acc.sg.def. Eng: merchant առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take զիրքնիր: noun.acc.pl.def. Eng: thing ուու: conj. Eng: and հեռենայ,հեռանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go away նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they մնացելմնալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: remain էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be շահնշահ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: profit ուու: conj. Eng: and վզեննվզեն: for. Eng: harm ամէննամէն (բոլոր): adj.nom.acc.loc.sg.def. Eng: all իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing հաւատոցնհաւատք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: belief իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայ.վերայ: post. Eng: on եւեւ: conj. Eng: and չընդունվիչ: not; ընդունել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: accept իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing վերայվերայ: post. Eng: on այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but վկայութիւն.վկայութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: witness ապաապա: adv. Eng: then զլօղօռիասնլօղօրեաս: for. Eng: court sentence տայտալ: verb.pres.3per.sg. Eng: give իրացնիր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing տիրոջն,տէր: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: lord զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what Աստուածաստուած: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: God իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing ցուցընէ,ցուցանել: verb.pres.3per.sg. Eng: show իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing հաւատոցնհաւատք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: belief իի: prep. Eng: in, at, to, from վերայ։վերայ: post. Eng: on Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that չհաւնիչ: not; հաւանել: verb.pres.3per.pl.med. Eng: approve իրացնիր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing տէրն,տէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they վաճռկաննվաճառական: adj.nom.acc.sg.def. Eng: merchant պարտիպարտք: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: debt որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which երդնուերդնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: swear իի: prep. Eng: in, at, to, from խաչնխաչ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: cross եւեւ: conj. Eng: and յաւետարաննաւետարան: noun.acc.loc.sg.def. Eng: gospel որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ըղորդուղղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight, correct է,լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ոո (ով): pron.nom.sg. Eng: who այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing չհասնիչ: not; հասանել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: arrive իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing վերայ։վերայ: post. Eng: on

Mais si l'on avait contracté pour la moitié de l'intérêt, pour ce contrat même qui lui octroyait la moitié du profit, il faut qu'il ait aussie la moitié dans la perte: il est même (établi par) l'Assise que le dommage doit être par moitié. Mais si le marchand emporte avec lui les marchandises et s'éloigne, le profit ou la perte reste sur sa foi; on ne peut pas chercher d'autre témoignage pour lui: il sufit qu'il en donne le montant au propriétaire ne s'en contente pas, le commerçant est obligé de jurer sur la Croix et les Evangiles, que c'est la verité; il n'est tenu à rien autre.

Եւեւ: conj. Eng: and (թէ)թէ: conj. Eng: that ծախէծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell վաճռկաննվաճառական: adj.nom.acc.sg.def. Eng: merchant վաճըռկնուվաճառական: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: merchant իրք՝իր: noun.nom.pl. Eng: thing քաղքինքաղաք: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: city ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ներքսէ,ներքս: adv. Eng: inside ուու: conj. Eng: and գրվիգրել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: write իրենցինքն: pron.gen.dat.loc.sg. Eng: s/he, they գիննգին: noun.nom.acc.sg.def. Eng: price ուու: conj. Eng: and ծախնծախ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: expense եւեւ: conj. Eng: and պոմնինպայման: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: condition, stipulation իի: prep. Eng: in, at, to, from բաժտունն,բաժտուն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: custom-house նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but չկարենչ: not; կարել: verb.pres.3per.pl. Eng: able բնաւբնաւ: adj.nom.acc.sg./adv. Eng: at all փօշամնիլ,փոշիման: for. Eng: remorseful երբերբ: adv. Eng: when իի: prep. Eng: in, at, to, from բաժտուննբաժտուն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: custom-house գրածգրել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: write կենայ։կալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand

Si un marchand vend quelque chose à un autre marchand, dans l'intérieur de la ville, et que le prix, l'achat et le contrat en soient enregistrés dans les douanes, ils ne peuvent plus revenir sur le marché, dès qu'une fois cela est écrit dans le douanes.

Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that վաճռկանվաճառական: noun.nom.acc.sg. Eng: merchant վաճըռկնուվաճառական: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: merchant կտաւկտաւ: noun.nom.acc.sg. Eng: linen ծախէ,ծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell կամկամ: conj. Eng: or այլայլ: pron.nom.acc.loc.sg. Eng: other/but իրքիր: noun.nom.pl. Eng: thing զինչինչ (ի): pron.acc.sg. Eng: what ուու: conj. Eng: and լինի,լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from համարհամար: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: number երթայերթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go առանցառանց: prep. Eng: without պոմնիպայման: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: condition, stipulation եւեւ: conj. Eng: and չափելոյ,չափել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: measure որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which առնուառնուլ: verb.pres.3per.sg. Eng: take լուկլոկ: adj.nom.acc.sg. Eng: only իի: prep. Eng: in, at, to, from բախտբախտ: noun.nom.acc.sg. Eng: fate վ’իի: prep. Eng: in, at, to, from յըռղակ,ըռղակ: for. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from յերկայներկայն: adj.acc.sg. Eng: long ուու: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from կարճ,կարճ: adj.nom.acc.sg. Eng: short թէթէ: conj. Eng: that պակասպակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: lacking էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be ուու: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that աւելի,աւելի: adj.nom.acc.sg. Eng: more այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that իի: prep. Eng: in, at, to, from յիրիր: noun.acc.sg. Eng: thing վերայվերայ: post. Eng: on է։լինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be Ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that չլինիչ: not; լինել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: be առելառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in, at, to, from բախտբախտ: noun.nom.acc.sg. Eng: fate ուու: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from յռղակ,ըռղակ: for. Eng: thing ուու: conj. Eng: and պակասպակաս: adj.nom.acc.sg. Eng: lacking կենայ,կալ: verb.pres.3per.sg. Eng: stand նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they չափէչափել: verb.pres.3per.sg. Eng: measure կտաւունկտաւ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: linen տէրնտէր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: Lord ուու: conj. Eng: and լմնցնէլմնցնել: verb.pres.3per.sg. Eng: complete զպակասն,պակաս: adj.acc.sg.def. Eng: lacking կամկամ: conj. Eng: or իի: prep. Eng: in, at, to, from գնոջնկին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: wife, woman զպակասնպակաս: adj.acc.sg.def. Eng: lacking իի: prep. Eng: in, at, to, from վայրվայր: noun.nom.acc.sg. Eng: place երթայ.երթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go երթայ.երթալ: verb.pres.3per.sg. Eng: go ապաապա: adv. Eng: then թէթէ: conj. Eng: that զկտավնինկտաւ: noun.gen.dat.loc.sg.def.poss3per. Eng: linyn ծալածծալել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: fold ծախէ,ծախել: verb.pres.3per.sg. Eng: sell ուու: conj. Eng: and յետեւետեւ: Eng: prep./adv. Eng: behind, after գնօղնգնել: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: buy բանայ,բանալ: verb.pres.3per.sg. Eng: open եւեւ: conj. Eng: and գտնուգտանել: verb.pres.3per.sg. Eng: find զինքինքն: pron.acc.sg. Eng: s/he, self ցեցկերցեցկեր: adj.nom.acc.sg. Eng: eaten by moths կամկամ: conj. Eng: or խայծ,խայծ: noun.nom.acc.sg. Eng: bait նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they պատեհպատեհ: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which սովորականնսովորական: noun.nom.acc.sg.def. Eng: customary իրաւներովն՝իրաւ: noun.ins.sg.def. Eng: right որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in, at, to, from վաճռկներոցնվաճառական: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: merchant մէջնմէջ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: in, middle կայկալ (կանգնել): verb.pres.3per.sg. Eng: stand սահմանած,սահմանել: verb.res.nom.acc.sg. Eng: define, limit իրիր: noun.nom.acc.sg. Eng: thing իի: prep. Eng: in, at, to, from տեղիտեղի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: place բերէ։բերել: verb.pres.3per.sg. Eng: bring

Et si un marchand vend à un autre du drap (ou de la toile), ou toute autre chose qu'on compte sans contrat ni mesure, à la seule condition de le reçevoir au hasard (de la quantité ou de la qualité), de la marchandise qu'il soit long, qu'il soit court le plus ou le moins qu'on y trouve est à son charge. Mais s'il ne l'a pas reçu au hasard (de la qualité et de la quantité) de la marchandise, et qu'on y découvre du manque, il faut que le propriétaire du drap le mesure et supplée le manque, ou bien qu'il en débatte le prix. Mais s'il avait vendu du drap plié, et que l'acheteur l'ayant déplié après, le trouvait rongé des vers ou taché, il convient que selon les lois ordinaires établies entre les marchands, il y ait comprensation.